Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Wijzigingsvoorstellen CAO Tuinzaadbedrijven 2014

Op 15 oktober zijn de onderhandelingen over de nieuwe CAO Tuinzaad gestart en CNV Vakmensen is er van overtuigd dat haar voorstellen een bijdrage leveren aan het realiseren van goede arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in de tuinzaadbedrijven: vakmensen, naar behoren gewaardeerd én beloond!

De voorstellen die CNV Vakmensen namens haar leden heeft opgevoerd zijn gebaseerd op investeren in ontwikkeling van mens en bedrijf, verantwoordelijkheid nemen in goed werknemerschap maar ook mogelijkheid bieden om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen met zeggenschap en medezeggenschap op individueel en bedrijfsniveau. Daarbij hoort ook internationale verantwoordelijkheid voor werknemers elders in de wereld bijvoorbeeld in de vorm van een convenant kinderarbeid, maar ook samen met vakbonden investeren in arbeidsverhoudingen en -omstandigheden in de landen waar tuinzaadbedrijven productie laten uitvoeren. Ook een verbetering van het loon behoort tot de wensen. Met die voorstellen willen wij bewerkstelligen dat het loongebouw, in vergelijking met andere sectoren, concurrerend is. Kortom, vakmensen naar behoren gewaardeerd én beloond!

 

De voorstellen op een rijtje:

 1. Looptijd
  Wij hebben een voorkeur voor een looptijd van 1 jaar.  Een langere looptijd sluiten wij niet per definitie uit, maar is afhankelijk van de bijdrage aan de gestelde doelen.
 2. Internationale verantwoordelijkheid
  • Convenant kinderarbeid:
   Een aantal tuinzaadbedrijven is inmiddels bezig om een convenant tegen kinderarbeid te tekenen. In dit convenant wordt omschreven wanneer er sprake is van kinderarbeid, daarnaast wordt er expliciet afstand gedaan van kinderarbeid, bij de kweker maar ook verder in de gehele keten.
   • Als CNV Vakmensen vinden wij dit een zeer belangrijk convenant, wat naar ons idee onderdeel van de cao zou moeten worden. Op die manier zullen alle bedrijven in de tuinzaadsector kinderarbeid tegengaan.
  • CNV heeft solidariteit met arbeiders in andere landen hoog in het vaandel, want in veel landen zijn de arbeidsomstandigheden een stuk slechter dan hier.
   • Daarom willen wij voorstellen om een project van CNV Internationaal te steunen. Deze projecten worden in samenwerking met vakbonden in het buitenland ontwikkeld. Daarnaast zijn de projecten gericht op land- en tuinbouwsectoren zodat er een link is met de tuinzaadsector
 3. Investeren in mensen.
  Wil de onderneming interessant blijven voor werknemer en arbeidsmarkt, moet zij zich blijven ontwikkelen op professionaliteit, op competenties en bij zoeken naar de gewenste flexibiliteit in inzet, maar ook in doorstroming binnen de onderneming of sector.
  Hierbij passen oplossingen die de volgende kenmerken hebben:
  • Toegankelijkheid en financiering van het systeem van scholingsmogelijkheid
  • Ontwikkeling van instrumenten die de werknemers van hun (latente) ontwikkelbehoefte bewust laten worden.
  • Ontwikkeling van de werknemer gericht op verbreden/vergroten van arbeidsmarktpotentie binnen of buiten de onderneming, inclusief ondersteunende activiteiten zoals EVC, ontdekken van latent talent en onontgonnen interesses.
  Het komt in de bedrijven voor dat uitzendkrachten meerdere jaren als uitzendkracht blijven werken. Dat is ons inziens een onwenselijke situatie en komt ook niet tegemoet aan het investeren in mensen.
  • Wij stellen voor dat indien uitzendkrachten 9 maanden werkzaam zijn binnen de onderneming, hun een vast dienstverband wordt aangeboden bij het tuinzaadbedrijf.
  Beschermen van werknemers is ook een vorm van investering.
  • CNV Vakmensen is van mening dat werknemers met zorgverplichtingen, met een parttime dienstverband, met eigen beperkingen van welke aard ook, niet verplicht kunnen worden over te werken.
 4. Inkomen
  • Met betrekking tot de lonen (salarisschalen en feitelijk salarissen) is CNV Vakmensen van mening dat de lonen tenminste aangepast moeten worden aan het te verwachten koopkrachtverlies.
  • Er is onder de werknemers behoefte aan het herijken/herwaarderen van het FUWA-systeem. Het kan storend werken dat er twee loonsystemen naast elkaar worden gehanteerd.
   • CNV Vakmensen wil onderzoeken in hoeverre werknemers/collega's van elkaar in de verschillende systemen worden beloond.
   • Daarnaast is er bij de werknemers behoefte aan een verlengen van de loonschalen en wellicht kan daarbij ook de discussie over de systemen een oplossing bieden
   • Ook is er de wens om de werkzaamheden in relatie te brengen met de beschrijvingen van de (bedrijfs)functies. Met andere woorden een herijking en mogelijk een herindeling van de functies in relatie tot de werkzaamheden.
  • Vanuit het verleden worden overuren niet uitbetaald vanaf loongroep H. Dit systeem vinden wij achterhaald. Ons voorstel is om overwerktoeslag uit te betalen aan alle loongroepen uit de cao.
  • Het artikel over consignatietoeslag (art. 31a.2) is in strijd met de nieuwe arbeidstijdenwet. In dit artikel staat dat wanneer een werknemer een volledige week geconsigneerd is er een maximale vergoeding van een werkuur per week voor opkomst is inbegrepen. In de arbeidstijdenwet staat dat de minimum arbeidstijd bij elke oproep in consignatie een half uur is. Dit betekend dat voor elke oproep een half uur uitbetaald dient te worden, onafhankelijk van hoe kort de consignatie was.
  • In dit kader willen wij ook de bijlage met arbeidstijdenwet aanvullen met de andere beperkingen bij consignatie zoals het minimum aantal perioden zonder consignatie, de maximale arbeidstijd tijdens consignatie in 24 uur en de wekelijkse maximum arbeidstijd met nachtconsignatie.
  • In de cao wordt er nog gewerkt met leeftijdsschalen (Art. 19). CNV Vakmensen wil deze leeftijdsschalen afschaffen omdat het discriminerend is. Er wordt al een verschil gemaakt tussen scholieren/studenten en werknemers in de cao. Als iemand gekwalificeerd is voor de functie, zijn ze vakvolwassen en moeten ze ook als zodanig betaald worden.
  • De werkkostenregeling 2013 biedt ruimte voor onbelaste vergoedingen ter grootte van 1,5% van het totale fiscale loon. Die ruimte kan wat ons betreft met de Ondernemingsraad worden ingevuld, waarin de fiscaal vriendelijke oplossing voor vakbondscontributie onderdeel dient te zijn.
 5. Overig
  Een aantal cao-artikelen zullen op de (nieuwe) regelgeving aangepast moeten worden. Te denken valt aan:
  • Pensioen: In de huidige cao (art. 11.2) staat de pensioenleeftijd nog op 65 jaar, dit willen wij aanpassen naar de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook art.32.2 moet hierop worden aangepast.
  • Vakantiedagen: ook de wetgeving omtrent vakantiedagen en hun geldigheid is gewijzigd in de laatste cao periode. Wij willen voorstellen om de artikelen over vakantiedagen aan te passen aan de huidige wetgeving.
  • Zaterdaghulpen: In art. 1.3 werknemer staat vermeld dat vakantiewerkers en zaterdaghulpen uitgezonderd zijn van deze cao. Dat vinden wij onwenselijk want ook zij zijn werknemers.
  • Uurloon: art. 1.7 uurloon; er staat maandsalaris gedeeld door 164,67. dit klopt bij een fulltime contract maar niet bij parttime. Hier zou het uurloon anders gedefinieerd kunnen worden; weekloon gedeeld door het aantal contracturen bijvoorbeeld.
  • Proeftijd: In art.10.2 staat een wederzijdse proeftijd van twee maanden. Dit is wettelijk alleen toegestaan bij arbeidscontracten van 2 jaar of meer. Dus in aanvulling voor bepaalde tijd contracten van minder dan 2 jaar is de proeftijd 1 maand.
  • Koninginnedag: moet art. 14.1 worden aangepast aan de nieuwe situatie?
  • Levensloop: Dit fenomeen is opgenomen in art.42, maar is wettelijk alleen nog maar toegestaan als iemand een inleg van minimaal €3000,= had. Deze beperking zou opgenomen moeten worden in het artikel.
  • In Bijlage 6, artikel 2.2 mist een datum. Volgens ons zou hier "25 november" ingevuld moeten worden.
  • Wij vragen ons af of de protocollen zoals opgenomen in Bijlage 7 (gezond werken, werkgelegenheid/employability en het ontwikkelprotocol) (helemaal) zijn uitgevoerd?Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid