Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Nieuwe cao Groothandel Bloemen en Planten

De vakorganisaties zijn met werkgevers in de Groothandel Bloemen en Planten (VGB) een onderhandelingsresultaat overeengekomen voor een nieuwe cao. Na maanden van onderhandelingen zijn we er toch in geslaagd een compromis te sluiten over tal van onderwerpen, maar jij hebt het laatste woord.

Onderhandelingsresultaat
Dit betekent dat we “kunnen leven” met de compromissen maar het is geen akkoord dat wij je zonder enige aarzeling zouden voorleggen. Maar het is ook realiteit dat we door de voorstellen van werkgevers van heel ver moesten komen en er naar onze mening toch voldoende is behaald om jou naar je mening te vragen.

Wat is er zoal bereikt?
We krijgen een nieuwe cao met een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 juli 2019 (2,5 jaar).
In die nieuwe cao is in het kort het volgende opgenomen:

Loon
Schaal 1:              1,5% per jaar                                    1-3-2017 / 1-1-2018 / 1-1-2019
Schaal 2:              1,5% per jaar                                    1-3-2017 / 1-1-2018 / 1-1-2019
Schaal 3 t/m 6       1,5% per jaar                                    1-3-2017 / 1-1-2018 / 1-1-2019

Salarisaanpassing: 1,5% per 1-3-2017, 1,5% per 1-1-2018 en 1,5% per 1-1-2019
Feitelijke salarissen: Cao-verhoging steeds over maximum schaal 6

Dit laatste is misschien wat verwarrend. Iedere medewerker t/m schaal 6 stijgt ieder jaar in loon. Er is 1 kanttekening: Werknemers die nu meer verdienen dan de hoogste trede in hun schaal (het feitelijke salaris) krijgen wel de loonsverhoging maar dan gemaximeerd op de laatste trede in de schaal. Over het deel dat ze meer verdienen dan die laatste trede vindt dus geen loonsverhoging plaats. Daarmee voldoen we (deels) aan de dringende wens van werkgevers om iedereen qua inkomen zoveel mogelijk onder de cao loonschalen te krijgen.

Wachtdagen bij ziekte
Het aantal wachtdagen bij ziekte is in de bestaande cao eigenlijk niet gemaximeerd. Dat wordt nu anders. Het aantal wachtdagen wordt nu vastgesteld op maximaal 9 dagen per jaar en/of bij 5 ziektemeldingen. Deze regel is niet van toepassing bij chronische aandoeningen. 9 wachtdagen is nog steeds erg veel maar nu is er tenminste een begin gemaakt om het in de toekomst verder af te bouwen.

Salarisaanpassing
De salarisaanpassing door toekenning van een periodiek is de datum van indiensttreding en/of 4 maanden voor einde kalenderjaar (1 september van enig jaar).

AOW Leeftijd
In de cao wordt opgenomen dat bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd het huidige salaris uitgangspunt voor het inkomen is. We gaan dan uit van dezelfde functie. Als er een functiewisseling komt, is de bijhorende salarisschaal natuurlijk van toepassing.

Proeftijd
De cao-tekst over dit onderwerp wordt aangepast naar de wettelijke tekst.

Vast te stellen vakantiedagen
De werkgever is gerechtigd om 24 uren verplichte vakantiedagen per jaar vast te stellen. Dat is iets meer dan er nu staat maar het gaat altijd wel in overleg met de Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging of de werknemer zelf.

Redactie cao
Partijen zullen de tekst van de nieuwe cao qua redactie en stijl aanpassen.

Tegemoetkoming aan vakbondsleden
Werkgevers zeggen niet langer te kunnen meewerken aan de fiscale verrekening van de vakbondscontributie. Dat heeft met keuzes in de zogenaamde werkkostenregeling te maken. Wij vinden dat flauw maar in plaats daarvan kunnen we de leden wel tegemoetkomen door bijvoorbeeld scholing of loopbaancoaching aan te bieden. We komen daar later op terug.

Afspraken in een protocol
Er zijn een aantal onderwerpen waarover we nog moeten doorpraten met de werkgevers. Dat zijn punten die belangrijk zijn, maar soms veelomvattend en ook gedurende de looptijd kunnen worden aangepakt. Het gaat om:

 • Duurzame inzetbaarheid (allerlei maatregelen om zo fit en vitaal als mogelijk aan het werk te zijn)
 • Afspraken Sociaal Akkoord (opnemen in cao en/of naleving van die afspraken)
 • Mantelzorg en ATW (wat moeten we regelen om verlof voor mantelzorg mogelijk te maken en wat zegt de wetgeving erover)
 • Cao á la carte (kunnen we meer keuzemogelijkheden in de arbeidsvoorwaarden onderbrengen?)
 • WAGA-proof maken van cao (dezelfde arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse werknemers)
 • Premie en franchise pensioen (belangrijk om het pensioen voor later nu al goed te regelen)
 • Een gedegen onderzoek en zo nodig aanpassing van het loongebouw en functiegebouw.
Tot slot
Al met al is het een heel document van afspraken geworden. De loonsverhoging past bij het landelijk gemiddelde en met een goede invulling van de afspraken in het protocol gaan we bouwen aan een steeds meer professionele cao.

Als bijlage is het uitgewerkte onderhandelingsresultaat gevoegd.

Aan jou het laatste woord
Alle werknemers in de sector profiteren van een cao maar alleen het lid van de vakbond heeft stemrecht. Dat kan digitaal of schriftelijk. Breng je stem in ieder geval uit vóór 4 maart. Door middel van deze link kom je meteen bij de stemming uit. We laten je daarna weten of deze nieuwe cao-afspraken het hebben gehaald.

Als je meer informatie wilt over de cao of vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun je contact opnemen met ondergetekende via onderstaande gegevens. Vanwege vakantie zal jouw mail pas vanaf 6 maart worden beantwoord.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid