Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Instemming Cao Groothandel Bloemen en Planten

De leden die werkzaam zijn bij een Groothandel in Bloemen en Planten konden de afgelopen weken hun mening geven en stemmen over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor deze sector. De reacties waren unaniem positief. Goed nieuws!

Stemmen
In alle eerlijkheid viel het aantal uitgebrachte stemmen wat tegen. Moeilijk te zeggen waar dat aan ligt: maar daar gaan we op korte termijn de leden naar vragen. Misschien was het moment niet zo gelukkig (voorjaarsvakanties en carnavalsperiode) maar daar proberen we toch meer duidelijkheid over te krijgen. Goed contact met leden is van groot belang en daar blijven we op inzetten.

Positief
De mensen die wél hebben gereageerd waren positief. Dit betekent dat we de werkgeversorganisatie (VGB) al hebben gemeld dat die nieuwe cao er voor de leden van CNV Vakmensen in deze sector kan komen. Ook de leden van FNV hebben ingestemd. 

Wat wordt nu in de cao opgenomen?
We krijgen een nieuwe cao met een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 juli 2019 (2,5 jaar).

Loon

Schaal 1: 1,5% per jaar 1-3-2017 / 1-1-2018 / 1-1-2019
Schaal 2: 1,5% per jaar 1-3-2017 / 1-1-2018 / 1-1-2019
Schaal 3 t/m 6 1,5% per jaar 1-3-2017 / 1-1-2018 / 1-1-2019
     
Salarisaanpassing: 1-3-2017 1,50%
  1-1-2018 1,50%
  1-1-2019 1,50%

Feitelijke salarissen:    Cao-verhoging steeds over maximum schaal 6. Dit laatste is misschien wat verwarrend.
Het loon van iedere medewerker in de schaal 1 tot en met schaal 6 stijgt elk jaar. Er is 1 kanttekening: werknemers die nu meer verdienen dan de hoogste trede in hun schaal (het feitelijke salaris) krijgen wel de loonsverhoging maar dan gemaximeerd op de laatste trede in de schaal. Over het deel wat ze meer verdienen dan die laatste trede vindt dus geen loonsverhoging plaats. Daarmee voldoen we (deels) aan de dringende wens van werkgevers om iedereen qua inkomen zoveel mogelijk onder de cao loonschalen te krijgen.

Wachtdagen bij ziekte: Aan art. 28 lid 3 wordt de volgende beperking toegevoegd (wachtdagen). Het aantal wachtdagen bij ziekte bedraagt maximaal 9 dagen per jaar. Na de 5e ziekmelding per jaar worden geen wachtdagen meer ingehouden.

Salarisaanpassing
De salarisaanpassing door toekenning van een periodiek vindt plaats op de datum van indiensttreding en/of 4 maanden voor einde kalenderjaar (1 september van enig jaar).

AOW-leeftijd
In de cao wordt opgenomen dat bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd het huidige salaris uitgangspunt voor het inkomen is. We gaan dan uit van dezelfde functie. Als er een functiewisseling komt is de bijhorende salarisschaal natuurlijk van toepassing. 

Proeftijd: De cao-tekst over dit onderwerp wordt aangepast naar de wettelijke tekst.

Vast te stellen vakantiedagen
De werkgever is gerechtigd om 24 uren verplichte vakantiedagen per jaar vast te stellen. Dit is na overleg met de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

Tegemoetkoming aan vakbondsleden Werkgevers zeggen niet langer te kunnen meewerken aan de fiscale verrekening van de vakbondscontributie. Dat heeft met keuzes in de zogenaamde werkkostenregeling te maken. Wij vinden dit flauw maar in plaats daarvan kunnen we de leden wel tegemoetkomen door bijvoorbeeld scholing of loopbaancoaching aan te bieden. We komen daar later op terug.

Afspraken in een protocol
Er zijn een aantal onderwerpen waarover we nog moeten doorpraten met de werkgevers. Dat zijn punten die belangrijk zijn maar soms veelomvattend en ook gedurende de looptijd kunnen worden aangepakt. Het gaat om: 

 • duurzame inzetbaarheid (allerlei maatregelen om zo fit en vitaal als mogelijk aan het werk te zijn)
 • afspraken Sociaal Akkoord (opnemen in cao en/of naleving van die afspraken)
 • mantelzorg en ATW (wat moeten we regelen om verlof voor mantelzorg mogelijk te maken en wat zegt de wetgeving erover)
 • cao á la carte (kunnen we meer keuzemogelijkheden in de arbeidsvoorwaarden onderbrengen?
 • WAGA-proof maken van cao (dezelfde arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse werknemers)
 • premie en franchise pensioen (belangrijk om het pensioen voor later nu al goed te regelen)
 • een gedegen onderzoek en zo nodig aanpassing van het loongebouw en functiegebouw.

Redactie cao: Partijen zullen de tekst van de nieuwe cao qua redactie en stijl aanpassen. Wil je meer informatie over de cao, of heb je vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief, neem dan contact op met mij.

Arie Kasper
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 13 20 84 02
E a.kasper@cnvvakmensen.nl

Ontvang het laatste nieuws over jouw sector

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid