Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Eindbod CAO BVD wordt voorgelegd aan leden CNV VM

In 5 infoavonden is het eindbod cao Bedrijfsverzorgingsdiensten uitgelegd aan de werknemers. De cao-commissie heeft alles overziende besloten om het eindbod neutraal aan de leden voor te leggen. In dit nieuwsitem wordt uitgebreid toegelicht wat voor- en nadelen zijn. De bal ligt bij jou. Jij stemt!

Leden raadplegen is een principekwestie.

De cao-commissie Bedrijfsverzorgingsdiensten is duidelijk geweest over het feit wel of niet voorleggen aan de leden, aan jou dus. Kwestie van principe. Wel voorleggen dus, ook al is het heel lastige keuze. Daarom is er dit keer erg veel aandacht gestoken in het zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat er speelt, hoe een en ander gelezen zou kunnen worden en waar de dilemma’s liggen. Lees verder, wik en weeg en bepaal in vrijheid zelf je mening! Dáárom ben jij lid van CNV Vakmensen.

Stemmen vóór 20 februari 2015

De cao-commissie is van mening dat nagenoeg alle leden over een computer beschikken en dat digitaal stemmen geen item meer is. Stemmen per mail dus!

Wat is jouw oordeel over het eindbod? Lees hieronder eerst wat de effecten en de voor- en nadelen van het eindbod zijn en waarom de cao-commissie licht positief is.

Heb jij je mening bepaald? Mail jouw mening naar Jaap Bosma
Vermeld in je mail je naam, je lidnummer en natuurlijk wat jij er van vindt. Als je tegen bent willen wij ook graag horen waarom en wat jij (én wij) eraan kunnen en willen doen.

LET OP! Reageren doe je vóór 20 februari.

Reacties na 19 februari of helemaal niet reageren betekent dat je geen mening hebt en dat rekenen wij als instemmen. Wij weten dat in die week ook carnaval wordt gevierd, maar kunnen en willen deze kwestie er ook niet overheen tillen.

Cao-commissie licht positief

In de cao-commissie is stevig gediscussieerd over het eindbod en staat voor een lastig dilemma. Welke keuze is de minst kwade.

 1. over de noodzaak van veranderen,
 2. op welke manier en is dit dan de juiste manier,
 3. hoe er in de infoavonden is gereageerd en wat er door jullie is gezegd,
 4. welke mogelijke ontbindende voorwaarden er nog te bepalen zijn als er door jullie overwegend instemmend gereageerd zal worden en
 5. wat de voor en de nadelen zijn van zowel niet als wel een cao in deze sector.

Alles overwegende is de cao-commissie van mening dat het verstandiger kan zijn wel een cao te hebben dan niet, hoewel dit eindbod nou ook weer niet echt enthousiast is ontvangen.

1. Noodzaak van veranderen

De cao-commissie is er van overtuigd dat er op een andere manier gewerkt moet gaan worden en heeft dat ook opgeschreven in de visie op de sector (check website). Hoofdlijnen daaruit zijn de veranderende moraal van de klanten/opdrachtgevers. Ook die van de eigen coöperatieleden is sterk aan verandering onderhevig. Dat geeft druk op het aantal bedrijfsverzorgers. De overtuiging daarover is dat die groep kleiner gaat worden. De verdergaande mechanisering, robotisering en technologische vernieuwingen hebben behoorlijk effect op de werkzaamheden van nu en straks. De mens moet daarin mee ontwikkelen of ze wil of niet. Andere vormen van flexibiliteit en het organiseren van de werkzaamheden, mede ook door veranderende behoeften bij werknemers

2. Is dit de juiste manier van veranderen

Dat weet je natuurlijk niet van te voren. Je kunt bedenken dat alle verandering een verslechtering is. Dat is een standpunt die heel vaak worden gebezigd. Dat het een lastige is wordt niet ontkent, want dat vindt de cao-commissie BVD ook.

Erg lastig. Zeker daar waar het gaat om het dilemma dat je door het afschaffen van een aantal toeslagen je deze niet meer kun meerekenen in je urenbank. Dat levert natuurlijk stress op en ook een kans om daardoor minder loon te krijgen of meer uren te moeten werken voor hetzelfde loon. Betrek je de urenbank als systeem erbij dan zie je ook daar een vergroting van de flexibiliteit ten gunste van de werkgever.

Loop je aan de andere kant dan ook niet het risico dat je geheel en al uit de markt wordt gedrukt als je niks wilt bewegen. Is het voor alle medewerkers even negatief of tref je hiermee slechts een deel van de werknemers. Is de sector en zijn werknemers dan beter af zonder cao of is dat dan ook weer te veel vrijheid voor de werkgevers. Dilemma's en de vraag blijft of dit dan de juiste manier van veranderen is.

3. Reacties uit de infoavonden

De infoavonden werden redelijk bezocht en er werd daarin stevig gediscussieerd over toekomst, houden wat je hebt of toch wel wat mee willen schuiven. Bij alle bijeenkomsten waren er tenminste 2 leden van de cao-commissie aanwezig.

Zij hebben ook gezien dat er op verschillende plekken wantrouwen heerst ten opzichte van de werkgever en de manier waarop het bedrijf de veranderingsprocessen doormaakt en aanstuurt. Ook werd duidelijk gereageerd op de verlaging van de toeslagen. Dat ligt heel gevoelig, maar ergens ook wel begrip dat er iets moet gebeuren wil je nog met toekomstige concurrentie meekomen.

De bandbreedte van de urenbank is een vervelend punt in het eindbod, maar er is ook begrip voor. Zeker als het gaat om de min-uren. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Als er te veel min-uren staan demotiveert dat de betreffende werknemer enorm en is de kans groot dat hij/zij er in berust. Dat is niet de bedoeling en dus vergt dat veel van de aansturing, maar ook van het vertrouwen in aansturing.

4. Ontbindende voorwaarden

Wet en regelgeving

Ontbindende voorwaarden zijn in ieder geval dat op voorhand de nieuwe cao juridisch moet kloppen en niet tegen de wet ingaat. In dit geval bedoelen wij de WAADI.

Wij vinden het lastig te verteren dat er feitelijk een soort van ongelijkheid in arbeidsvoorwaarden ontstaat. Collega's in detacheringsconstructie die verschil in arbeidsvoorwaarden kunnen krijgen door het simpele feit te worden gedetacheerd bij een opdrachtgever die buiten de agrarische sectoren valt en dan onder de cao BVD blijft vallen. Mooi geregeld, maar in vergelijking met zijn collega die wordt gedetacheerd bij een opdrachtgever die binnen de agrarische sectoren valt wordt het verschil erg duidelijk. De laatste collega wordt onder een andere agrarische cao gebracht om vervolgens te worden geconfronteerd met een lager basisloon. Hij krijgt weliswaar een Persoonlijke Toeslag, maar loopt na een loonsverhoging wel achter op zijn collega die geen PT krijgt omdat zijn basisloon blijft zoals het is. Da's een vreemd idee en eigenlijk ook niet wenselijk.

Werkingssfeer en AVV

Deze werkwijze heeft ook te maken met de werkingssfeer van de cao. Je kunt je afvragen in hoeverre in de cao BVD de werkingssfeer van andere cao's kan 'invliegen'. En loop je niet het gevaar dat met het verruimen van de werkingssfeer in de cao BVD, je niet te veel binnen de werkingssfeer van bijvoorbeeld de cao ABU/NBBU gaat komen. Met andere woorden, kan de nieuwe cao de toets van het ministerie SZW doorstaan. Op voorhand moet die toets worden gedaan. Met andere woorden, geen AVV dan ook geen CAO. Dan wordt het maar van te voren duidelijk of andere sectoren moeilijk kunnen gaan doen over de nieuwe cao BVD met haar veranderende werkingssfeer en detacheringsteksten.

5. Voor en de nadelen van een sector zonder cao

Alles op een rijtje zettend komt het er in de kern op neer dat je kiest voor een cao of voor geen cao. Als je het eindbod niet krijgt voorgelegd dan wordt er voor je gekozen om geen cao te krijgen.

Wat gebeurt er bij geen cao

Dan worden de collectieve arbeidsvoorwaarden geïncorporeerd in je individuele arbeidsvoorwaarden. Dat houdt in dat het 'oude' cao-boekje voor jou niet veranderd. Die rechten die daarin staan worden opgenomen in jou arbeidsovereenkomst. Geen afbouw van bestaande rechten, maar ook geen loonsverhogingen meer.

Nieuwe collega's hebben in theorie geen cao en dus met hen kan de werkgever wel andere afspraken maken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. 'Goedkoper' dus met een andere (betere?) inzetbaarheid. Wellicht.

Ook bestaat de kans dat de er andere sectoren ineens geïnteresseerd naar de sector bedrijfsverzorgingsdiensten kijkt. Als er langere tijd geen cao wordt afgesloten dan wordt de kans steeds groter omdat deze sector ineens niet meer echt onderscheidend is van de sector uitzendwezen. De kans bestaat dat er dan geprobeerd wordt om deze sector in te lijven en dat kan dan wel degelijk invloed hebben op je arbeidsvoorwaarden. Hoeft niet, maar de kans bestaat. Dan kun je problemen krijgen met je pensioenopbouw.

Wel een cao

Je begrijpt het natuurlijk wel dat als je wel een nieuwe cao afspreekt, dat het gebeurd op basis van het eindbod. Dan gaan de voorstellen van de werkgevers wel gewoon door. Lastig dilemma dus.

Voor werknemers die niet met toeslagen te maken hebben is het een aardig verhaal. Voor werknemers met een weekendurencontract is het verhaal dat de weekendtoeslagen in 5 jaar worden afgebouwd. Voor werknemers zonder weekendurencontract worden de weekendtoeslagen in 2 (eigenlijk nog in 1) jaar afgebouwd. Om over de urenbank nog maar te zwijgen, hoewel daar ook de voordelen van wordt gezien.

Tenslotte nog de verschillen die worden gemaakt tussen werknemers die langdurig worden gedetacheerd bij dezelfde opdrachtgever. Dat kan effect hebben op de uiteindelijke inkomen door een persoonlijke toeslag die zal worden toegekend en die van onderen wordt opgevreten door de eventuele toekomstige loonsverhogingen. Je gaat er niet op achteruit, maar ook niet op vooruit.

Een cao of Geen cao

Nogmaals een lastig dilemma waarin de cao-commissie uiteindelijk heeft afgewogen licht te neigen naar het accepteren van het eindbod. Maar jij maakt je eigen afweging.

Eindbod op hoofdlijnen

Looptijd
3 jaar: van 1 juli 2013 tot 1 juli 2016

Loonsverhogingen totaal 4,5%
En als volgt verdeeld: structureel verhoogd:

 • 1,5% per 1ste van de maand waarop de cao wordt afgesloten.
 • 1,5% per 1 oktober 2015
 • 1,5% per 1 april 2016

Werkingssfeer
Op de werknemer die (op termijn) in de agrarische sector gedetacheerd wordt/is wordt de betreffende inleen cao toegepast. Het verschil in loon wordt omgezet in een PT en die wordt afgebouwd door de cao-verhogingen

Hij/zij die buiten de agrarische sector blijft onder de cao BVD vallen en krijgt geen PT.

Seniorenregeling
De regeling wordt aangepast naar de veranderende AOW-leeftijd. Kortom 5 jaar voorafgaande aan de AOW-leeftijd kan de werknemer er gebruik van maken.

Deze regeling gaat gelden voor hen die op of na 1 jan. 2015 55 worden. Voor hen die er gebruik van maken worden de oude afspraken gerespecteerd

De werkkleding (artikel 18B) zal m.i.v. de nieuwe cao 'in bruikleen gegeven' i.p.v. 'worden verstrekt'.

Toeslagen
De za.- en zo.-toeslag wordt afgebouwd naar respectievelijk 0% en 75%. Bij werknemers met een weekendcontract gebeurt dat in 5 gelijke stappen tot 1 jan. 2020. Bij diegene zonder weekendcontract is dat al m.i. van 1 januari 2016 een feit.

Werkweek

 • De werkweek bestaat in principe uit 5 werkdagen verspreid over ma t/m zaterdag.
 • De 'dagspiegel' wordt verruimd naar 15 uur (van 05:00- 20:00 uur) en het 'dagvenster' wordt vastgesteld op 10 uur.
 • De toeslagen op feestdagen (=50%) en overwerk (=35%) veranderen niet.

Urenbank
De plus- en minuren t.o.v. de contractuele arbeidsduur worden met eventuele toeslagen in de urenbank opgenomen. Na een periode van een jaar worden de uren boven de +100 uitbetaald en die onder de -100 geschrapt.

Beoordelingssystematiek
Deze gaat voor alle medewerkers gelden.

De nieuwe vakantiewet wordt opgenomen in de cao. Dat houdt in dat de wettelijke vakantiedagen na 1,5 jaar vervallen

Welke afweging maak jij?

Maak een afweging en geef jouw mening vóór 20 februari 2015. Mail jouw mening naar Jaap Bosma

 

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

!Zonder bond komt er geen cao van de grond!

@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen
Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid