Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao Dierhouderij: we zijn er nog niet uit!

Op 28 november hebben we een tweede ronde cao overleg gevoerd met de werkgevers in de Dierhouderij; dit overleg is benut om te onderhandelen over aanpassingen van jouw arbeidsvoorwaarden

We zijn er nog niet uit omdat op een aantal punten meer tijd nodig is om de verschillen op te lossen. Waar kunnen we het wellicht over eens worden?

Private aanvulling WW
Een aanvullende regeling voor werknemers bij langdurige werkloosheid; hierdoor worden de verslechteringen van de wetgeving grotendeels opgevangen. CNV Vakmensen wil dit graag regelen in de hele bedrijfstak. In principe zijn we het al eens over de toepassing daarvan (SPAWW.nl) en wordt de premie door alle werkenden betaald door inhouding op het loon.

Arbeidstijdenregeling
We hebben in de oude cao afgesproken om onleesbare teksten aan te passen zodat iedereen begrijpt wat de cao-afspraak precies betekent over de arbeidstijdenregeling; CNV vakmensen wenst het hele cao boekje te vereenvoudigen.

Modernisering loongebouw en startschaal
Werkgevers zijn bereid om de voorstellen te herzien. Onze zorg dat het oprekken van de startschaal kan leiden tot een lagere beloning en bevorderen van flex kunnen leiden tot aangepaste voorstellen.

Seniorenregeling en duurzame inzetbaarheid
Werkgevers willen de seniorenregeling, waarbij korter werken met een aangepast loon en een iets beperkte opbouw pensioen, bekostigen uit het afschaffen van de seniorendagen (art. 26 lid 2 cao PDH). CNV Vakmensen wil de dagen langdurig dienstverband (art. 26) handhaven en is bereid om seniorendagen in te zetten voor de bekostiging van de 80-90-90 regeling met de voorwaarde dat de individuele seniorendagen waar de werknemer op 31 december 2017 recht op heeft worden gehandhaafd tot de AOW leeftijd of tot de datum van deelname aan de regeling. De werkgevers zijn bereid om de premie bijdrage te verhogen met 0.5%. Onze voorstellen om de cao te moderniseren (extra zorgverlof, vrijwillige arbeidsduurverkorting, sabbatical etc.)in het belang van duurzame inzetbaarheid zijn bespreekbaar; we verwachten meer tijd nodig te hebben om de verschillende voorstellen uit te werken; dit zou in de komende cao-periode kunnen gebeuren.


Scholingsvouchers
We zijn het eens over de voortzetting van scholingsvouchers (€1500, - per werknemer) waarbij we met extra ondersteuning scholing in de Productiegerichte Dierhouderij willen stimuleren. CNV Vakmensen wil het aantal vouchers graag uitbreiden en consulenten aanstellen die het belang van scholing en ontwikkeling meer concreet maken voor werknemers. Het ondersteunen van werkgevers op het vlak van personeelsmanagement is wat ons betreft bespreekbaar.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
De huidige regeling voor het stimuleren van BBL-trajecten levert volgens de werkgevers onvoldoende resultaat op. Om onnodige inhoudingen te voorkomen willen we het bedrag ad. € 2500, - vergoeden aan werkgever. Werkgever betaalt dan de scholingsdag door aan werknemer.

Bereikbaarheidsvergoeding
Bedrijfsleiders en medewerkers met loon boven SV is bereikbaarheid gekoppeld aan de functie. We zijn het nog niet eens over de aanpassing van de huidige cao regeling; in de praktijk wordt weinig aanspraak gemaakt op deze regeling terwijl werkgevers van mening zijn dat de vergoeding in het loon is verwerkt.

Werken op zondag
In de vorige cao zijn de toeslagen voor het werken op zondag aangepast. CNV Vakmensen heeft vastgesteld dat in tegenstelling tot de toezegging van werkgevers dit heeft geleid tot een toename van het aantal gewerkte uren op de zondag. Om een duidelijk signaal af te geven dat werken op zondag beperkt dient te blijven zijn de werkgevers bereid om tegemoet te komen aan ons voorstel om de huidige toeslagregeling uit te breiden waardoor arbeid op de zondag weer duurder wordt.

Functiehandboek
Naar aanleiding van ervaringen in de Glastuinbouw over het functiehandboek wordt voorgesteld dat het functiehandboek Dierhouderij nogmaals wordt geanalyseerd.

Aanpassing Wet Minimum Loon
In de nieuwe Wet Minimum Loon, die ingaat op 1 januari 2018, is opgenomen dat over ieder overuur/meeruur 8% vakantietoeslag moet worden betaald. Voor overuren/meeruren waarvoor een toeslag wordt betaald gaan de werkgevers er vanuit dat de 8% vakantietoeslag deel uitmaakt van de toeslag. Hier gaan we nader onderzoek doen.

Koopkracht en looptijd
Duidelijkheid en arbeidsrust zijn belangrijke uitgangspunten voor bedrijven in de Productiegerichte Dierhouderij. Daarom willen de werkgevers een cao met een lange looptijd van 2 jaar(1 januari 2018 tot 1 januari 2020). In dit overleg hebben werkgevers een eerste loonbod op tafel gelegd na aandringen van de vakbonden: als wij het eens kunnen worden over bovenstaande punten dan zijn de werkgevers bereid tot een loonsverhoging van 2 % per jaar (1 januari 2018 + 1 januari 2019).

Maandag 4 december willen we proberen om “er uit te komen”. Zodra er meer duidelijkheid is over de uitkomsten ontvang je hierover nader bericht. Als je nu al vragen of opmerkingen hebt kun je contact opnemen met de onderhandelaar van CNV Vakmensen via p.dejong@cnvvakmensen.nl

 

Peter de Jong
Cao-onderhandelaar

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid