Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Land en tuinbouw - nieuws

Cao BBGH levert toekomstvisie op arbeidsmarkt

In de cao Bloembollengroothandel (juli'14-juli'16) hebben cao-partijen afgesproken een toekomstvisie te formuleren voor de sectorale arbeidsmarkt. Onder leiding van een werkgroep heeft het sectorbureau Actor onderzoek gedaan en een rapport opgeleverd met interessante conclusies en aanbevelingen.

Doel project

Sociale partners hebben in de cao Groothandel in Bloembollen afgesproken een toekomstvisie te formuleren voor de sectorale arbeidsmarkt. Anthos en CNV Vakmensen hebben daartoe een paritaire werkgroep in het leven geroepen die zich concentreert op twee hoofdonderwerpen: a) arbeidsbehoefte in de sector en contracten en b) het langer doorwerken van werknemers.

Werkzaamheden

Actor heeft in opdracht van de paritaire werkgroep de afgelopen maanden onderzoek verricht naar de kenmerken van de sectorale arbeidsmarkt en de specifieke arbeidsbehoefte. Het onderzoek bestond uit een documentenanalyse en een inventarisatie onder 16 bedrijven. Op basis van het aantal werknemers, soort werkzaamheden en geografische ligging is een selectie gemaakt. Vervolgens is via een schriftelijke vragenlijst en aansluitend een telefonisch interview informatie verzameld over onder andere de personeelssamenstelling en de personeelsbehoefte voor nu en de nabije toekomst. Hierbij was er ook ruimte voor het formuleren van aandachtspunten en zorgpunten.

Dit onderzoek vond plaats van november 2015 tot en met januari 2016. In januari 2016 heeft als aanvulling op de telefonische interviews een kort aanvullend onderzoek plaatsgevonden specifiek gericht op de pieken en dalen in het werkaanbod in relatie tot de gebleken problematiek van doorlopende contracten. De inventarisatie is per email gehouden aan de hand van een inventarisatieformulier.

Uitkomsten en vervolg

De uitkomsten van het onderzoek zijn uitgebreid besproken met de werkgroep en hebben geleid tot de formulering van de volgende vier uitdagingen voor de sector.  

 1. Het vinden van een passend antwoord op gewijzigde wet- en regelgeving;
  Bedrijven zien zich nu al geconfronteerd met de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) als het gaat om de keten van tijdelijke contracten. Daarnaast worden problemen ervaren als gevolg van andere wet- en regelgeving zoals de Wet Modernisering Ziektewet, de Participatiewet en het ontslagrecht.
 2. Van vergrijzing en ontgroening naar een evenwichtig personeelsbestand;
  Het onderzoek toont aan dat er duidelijk sprake is van vergrijzing en ontgroening in de sector. Er werken weinig jongeren in de sector. Het merendeel van de werknemers is ouder dan 40 jaar met dienstverbanden van 10  tot 20 jaar. Een derde is ouder dan 50 jaar. Tegelijkertijd is gebleken dat de grote uitstroom als gevolg van pensioen nu nog beperkt is en over 5 tot 10 jaar wordt verwacht.  Als de sector vroegtijdig weet in te spelen op deze ontwikkeling kan kennis voor de bedrijven worden behouden en nieuwe kennis worden binnengehaald of worden ontwikkeld.
 3. Positionering interne en externe flex;
  Het aandeel flexwerknemers is groot. Daarom is het belangrijk ook deze groep goed in beeld te hebben. Naast het borgen van de kwaliteit en beschikbaarheid van externe flexwerkers is ook de interne flexibiliteit een aandachtspunt.
 4. Ondersteuning van het verandervermogen van bedrijven.
  Aansluiting houden bij de veranderende markt vraagt veel van bedrijven op het gebied van innovatievermogen, flexibiliteit en samenwerkingsgerichtheid. Ondersteuning van de bedrijven kan sectorversterkend werken.  

De werkgroep gaat de komende maanden op basis van deze uitdagingen en in samenwerking met Actor in beraad over gedetailleerde oplossingsrichtingen hiervoor.

Het verkorte rapport is te downloaden vanaf deze pagina (zie button rechtsboven)

 

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

Volg ons op twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen 




Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid