Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Tuinzaadbedrijven - Nieuws

CAO Tuinzaad kabbelt voort

Er is al een paar keer onderhandeld over een nieuwe cao voor de tuinzaadbedrijven. De discussie gaat vooral over de beloning in vergelijking met andere sectoren. Maar loon is gelukkig niet de enige wens van ons. Een beknopte update dus. En op 24 januari kunt je meer horen en jouw mening geven.

De cao voor de tuinzaadbedrijven loopt 1 januari 2014 af en de onderhandelingen zijn alweer begonnen. De leden zijn gevraagd naar hun ideeën over de voorstellen en die zijn dan ook ingediend bij Plantum NL (de werkgeversorganisatie). De VOORSTELLEN zijn te LEZEN op de website. De volgende onderhandelingsronde is gepland op donderdag 30 januari 2014.

De waarde van het Loongebouw
Het kabbelt voort omdat de discussie over de lonen nogal een lastige discussie is. Een deel van de achterban herkent zich niet meer in de waarde van het loongebouw, tenminste als je het vergelijkt met andere sectoren dan alleen de agrarische sectoren. De tuinzaadbedrijven willen voor hun loongebouw 'de mediaan' hanteren en daar tref je een principieel punt, te meer als je bedenkt dat de sector zich in hun presenteren graag wil laten zien als een innovatieve en hoogwaardige sector met hoog opgeleide en betrokken werknemers. Zie voor meer detailinfo onder het kopje Stand van zaken.

Gezamenlijke vakbondsledenbijeenkomst op 24 januari 2014
Die discussie (en ook de andere onderwerpen) willen de bonden ook graag met de leden/werknemers aangaan in een bijeenkomst op 24 januari 2014 te Utrecht (FNV). Als jij daarbij aanwezig wilt zijn, meldt je dan zsm (vóór 10 januari) aan want er is beperkt ruimte. AANMELDEN PER MAIL onder vermelding van lidnummer en bedrijf waar jij werkzaam bent.

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

 

Stand van zaken van de onderhandelingen

LOOPTIJD
De werkgevers stellen een looptijd voor van twee jaar terwijl onze voorkeur ligt bij een jaar.

INTERNATIONALE VERANTWOORDELIJKHEID
Het convenant Kinderarbeid willen werkgevers rapporteren aan de minister, opnemen in het protocol en rapporteren aan de sector.

Verder verwijzen ze naar de protocollaire bepaling vwb de internationale solidariteit. En dat is wat ons betref te mager. Waarom niet een concreet project ondersteunen?

LOON
Werkgevers willen de lonen verhogen met 1% voor de loongroep E t/m H en voor de loongroep A t/m D 2% terwijl wij koopkrachtbehoud nastreven.

Werkgevers gaan niet akkoord met het verhogen van de loonschalen met 1 extra periodiek, maar zijn wel bereid om een aantal functies te herijken en stellen voor om een werkgroep te samenstellen om gedurende de looptijd van de cao een aantal functies met elkaar te bespreken.

OVERWERK/MEERWERK (artikel 28 lid 7)
In navolging van ons voorstel om de overwerk-verplichting te schrappen stemmen werkgevers er zover mee in dat werkgever verplicht is om overleg te voeren met werknemer en de bedrijfs- en werknemersbelang zorgvuldig te wegen.

TOESLAGEN
Werkgevers vinden de ploegentoeslag een non-issue, willen alleen de 3 ploegentoeslag verhogen naar 19% terwijl wij nu voorstellen om de 2pl te verhogen naar 15% en de 3pl naar 19%

CONSIGNATIE
Beide partijen kijken naar de teksten bij het betalen van meeruren van parttimers (artikel 27) en naar de huidige consignatieregeling (artikel 31A). Onze wens is om de consignatieregeling iets te verbeteren.

UITZENDKRACHTEN (UK)
Werkgevers willen de cao vanaf dag 1 voor uitzendkrachten toe passen maar koppelen dit aan een loonschaal A toevoegen met WML (minimumloon) voor ongeschoold werk voor de eerste 6 maanden. Wat ons betreft gelijk werk, gelijk loon.

Werkgevers willen niet een bepaling dat UK die lang bij hetzelfde bedrijf werken een vast contract kunnen krijgen. Da’s niet echt investeren in mensen.

Op ons verzoek stemmen werkgevers wel in met de SNA-certificering van uitzendbureaus

ZATERDAGHULP
Wij hebben wel overeenstemming om de cao voor toepassing te verklaren voor zaterdag-hulpen, scholieren en studenten en de cao uit te breiden met een aparte loonschaal op WML-niveau.

ONTWIKKELEN VAN MENSEN
Werkgevers willen het ontwikkelprotocol zo uitbreiden dat op initiatief van de bonden op bedrijfsniveau wordt gesproken over personeelsbeleid zoals scholing en EVC-trajecten, duurzame inzetbaarheid, behoeften en talenten.

DUURZAAM INZETBAAR
Wij zijn het eens over het instellen van een werkgroep waarbij behoeften en wensen van werknemers naast de mogelijkheden worden geïnventariseerd. Maar ook het promoten van de arbocatalogus en voorlichting over veilig werken.

ARBEIDSONGESCHIKTHEID (art. 32)
Wij hebben nog gestoeid over de cao-artikelen mbt arbeidsongeschiktheid. Werkgevers hebben de wens om zich in te dekken voor langdurige a.o. na/in de reïntegratieperiode.

Daarnaast willen werkgevers de beloning van de groep <35% a.o. (art."32.C">32.C) anders inrichten en meer in lijn brengen met de werkzaamheden na geslaagde reïntegratie.

Ook constateren we dat de groep WGA (niet duurzaam) niet goed is geregeld in deze cao.

VAKBONDSVERLOF(art 41)
De werkgevers doen een klein stapje om de staffel vakbondsverlof iets te verruimen naar 25 vakbondsuren voor bedrijven met 50-100 medewerkers. Wat ons betreft is dat niet voldoende omdat hiermee de werknemers op de kleinere bedrijven nog worden buitengesloten.

VAKBONDSCONTRIBUTIE (art 41)
Werkgevers stemmen wel in met behoud van de fiscaalvriendelijke vakbondscontributie, maar kunnen geen toezegging doen of dat op bedrijfs-niveau in de werkkostenregeling wordt opgenomen.

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid