Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

Cao-resultaat open teelten

Maandagavond 7 januari is na een moeilijk proces een nieuwe cao voor de open teelten tot stand gekomen. Vooral werkgevers hebben interne problemen met de achterban moeten overwinnen. Belangrijk in het onderhandelingsresultaat is het principe gelijk werk gelijk loon. Een goed begin van‘t nieuwe jaar.

Een nieuw jaar, een nieuwe cao

Het goede begin van 2013 is dat voor de ongeveer 25000 werknemers in de sector Open teelten er een nieuwe cao ligt. Althans als de leden van de vakbonden en de werkgevers er ook hun goedkeuring aan geven.
De leden van CNV Vakmensen krijgen morgen door middel van een nieuwsbrief, een uitgebreide uitleg in de postbus over het onderhandelingsresultaat en hen wordt ook gevraagd om hun mening daarover te zeggen door middel van een stemformulier.

Oneerlijke concurrentie op loon geschrapt

Belangrijk in het onderhandelingsresultaat is dat het principe Gelijk werk gelijk loon terugkomt in de cao. Uitzendkrachten krijgen hetzelfde basisloon als vaste krachten. Vanwege het grote aantal ingeleende krachten – veel ook uit Oost-Europa – is het van groot belang dat de beloning eerlijk en gelijk is, zo stelt de onderhandelaar van CNV Vakmensen, Henry Stroek. “Of je nu wilt of niet, maar circa 70 procent van de werknemers in deze bedrijfstak komt niet uit Nederland en staat doorgaans ook niet als vaste medewerker op de loonlijs. Als de beloning dan niet gelijk is, is sprake van oneerlijke concurrentie. Dat is uiteindelijk de dood in de pot voor de vaste medewerker. Nu hebben we dat per deze cao in de ban gedaan. De basisbeloning is dezelfde geworden, voor gewone werkuren en overuren. Daar kunnen alle betrokkenen dus ook op terugvallen. Erg belangrijk.”

Het resultaat op een rijtje

In deze nieuwe cao met een looptijd van 2 jaar (tot 1 juli 2014) is de eerste loonsverhoging (1%) gepland op 1 maart aanstaande en wordt gecombineerd met een eenmalige uitkering van € 200,= De overige onderwerpen komen hieronder in vogelvlucht voorbij. De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat staat in de nieuwsbrief.

 1. Looptijd; van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014.
 2. Arbeidstijd: De standaard werkweek is en blijft 38 uur per week. Belangrijk in de discussie WML icm certificerende instanties NEN
 3. Loonsverhoging: Eenmalige uitkering van €200,= per 1 maart 2013 voor werknemers die op 1 juli 2012 in dienst waren en dat nu nog steeds zijn. Daarnaast een structurele verhoging van 1% per 1 maart 2013, een structurele verhoging van 0,75% per 1 juli 2013 en een structurele verhoging van 1% per 1 januari 2014.
 4. Uitzendkrachten: Er worden uitsluitend gewerkt met uitzendkrachten van een uitzendbureau dat in het bezit is van NEN-certificering of is aangemeld voor certificering, is ingeschreven bij het register van de stichting normering arbeid (SNA) en aan de gestelde eisen van het SNA-keurmerk voldoet.  De werkgever moet zich –aantoonbaar en schriftelijk vastgelegd- ervan verzekeren dat het gekozen uitzendbureau de verplichtingen in lid 1 en/of 2 nakomt. Dit kan bijvoorbeeld worden opgenomen in een bepaling in het contract met het uitzendbureau.
 5. Paritair meldpunt: Niet naleving van de cao kan gemeld worden bij de paritaire commissie.
 6. Regeling seizoensarbeid: Alleen nog maar toepasbaar voor oogstgerelateerde werkzaamheden. Hierdoor wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een snoeier in de fruitteelt als seizoenarbeider kan worden aangemerkt.
 7. Zaterdaghulpen: De toeslagen zullen voor de zaterdaghulpen niet meer van toepassing zijn. De beloning vindt plaats op basis van de cao –(jeugd-)loonpercentages.
 8. Huisvesting: Voor zover de werkgever huisvesting aanbiedt aan buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland verblijven en waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft, zal hij deze aanbieden tegen de werkelijke kosten met als maximum 20% van het wettelijk minimum loon (= nu €70 p/w) inclusief huur, water en energiekosten.
 9. Leeftijdsbewust personeelsbeleid: er zal onderzoek worden gedaan naar leeftijdsbewust personeelsbeleid in de sector Open Teelten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zullen afspraken worden gemaakt over de verdere invulling.
 10. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de dag waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt (art. 8 lid 7).
 11. De werkgever is verplicht om aan de werknemer werkkleding en/of veiligheidsschoeisel kosteloos in bruikleen te geven overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften (art. 32 b).
 12. Cafetariaregeling: In deze regeling kan, op verzoek van werkgever en in het kader van fiscale regelingen, een gedeelte van het brutoloon uitgeruild worden tegen een onbelaste vergoeding. Dit kan alleen als de werknemer hiermee schriftelijk instemt.

Reacties naar Henry Stroek
Onderhandelaar CAO Open teelten

Volg ons ook op twitter: @cnvlandentuinbo

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid