Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Open teelten - Nieuws

Aftrap cao Open Teelten: oude wijn in nieuwe zakken

Op 22 april 2014 hebben we een eerste, oriënterend, overleg voor de nieuwe cao Open Teelten gehouden. Zoals u in de kop kunt lezen, hebben de werkgevers veel van hun oude standpunten mondeling herhaald.

Hieronder zullen we duiding geven en u om uw mening vragen over onze inzet bij de onderhandelingen.

Waarom nu pas een conceptvoorstellenbrief?

Enige maanden gelden heeft het bestuur van het pensioenfonds BPL laten weten dat zij, om juridische redenen, geen invulling meer kan geven aan de gelegenheids-arbeidersregeling (GLA). Deze regeling is voor onze sector van groot belang omdat een groot aantal tijdelijke medewerkers onder deze regeling valt.
Kern van het verhaal is; de werknemers, die onder de GLA vallen, waren uitgezonderd van het betalen van pensioenpremie (zij bouwden dus ook niets op). Blijkbaar klopte hier een aantal juridische zaken niet. Aangezien het mogelijk schrappen van de GLA-regeling grote impact op onze sector zal hebben, hebben sociale partners gemeend een vervangende en juridisch wel dichte regeling te ontwerpen met een gelijk karakter.
Er ligt nu een voorstel onder de noemer 'Piekarbeidersregling'. Inmiddels hebben sociale partners ingestemd en vindt er een juridische toets plaats.

Aangezien het wel of niet tot stand komen van deze regeling grote effecten gaat hebben voor de sector en de cao, hebben wij gemeend te moeten wachten totdat er duidelijkheid was.

Voorstellenbrief (zie download)

We hebben er dus voor gekozen om 22 april een beperkte voorstellenbrief in te dienen bij de werkgevers. Naast deze voorstellen moeten er ook nog een paar oude afspraken “afgeregeld” worden. Denk hierbij onder andere aan de inbedding het nieuwe functieraster.
De voorstellenbrief is gebaseerd op het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen, rekening houdende met onze specifieke kennis van de sector.

In de voorstellenbrief komen de bekende punten terug. We zetten in op een fatsoenlijke loonverhoging, waarbij we oog hebben voor de sector en haar problemen. Als het besteedbaar effect ergens anders gevonden kan worden dan is dat voor ons ook bespreekbaar.
Verder ziet u voornamelijk aandacht voor een betere borging van het toepassen van de cao. Juist daarom wordt er wat gezegd over de werkingssfeer en handhaving.
Verder staan er nog een aantal technische zaken in die voorvloeien uit de wetgeving of het sociaal akkoord.

Mondelinge reactie werkgevers

 • De 3% kan niet, veel te duur. De mensen moeten maar meer uren gaan werken, dan is dat de loonsverhoging.
 • De wetgever heeft er al voor gezorgd dat er extra kosten zijn.
 • Flex terugdringen: ja, maar alleen als er een “nette” regeling komt die begrijpelijk is voor de praktijk en onderaan de streep goedkoper is.
 • Naleving: ja, maar dan moet er wel een naleefbare cao zijn.
 • Demotiebeleid invoeren.

Onze duiding

Oude wijn in nieuwe zakken. Loonsverhoging kan niet, alle plussen uit de cao moeten eraf, als je meer geld wilt moet je maar meer werken, als je het niet meer kunt dan moet je maar salaris inleveren.
Kort door de bocht; ja, echter als je leest wat de werkgeversorganisaties in de pers gepubliceerd hebben dan worden deze mondelinge voorstellen harde werkelijkheid.
In de eigen pers schrijft men; "de standaardarbeidstijd moet omhoog". Wat staat hier nu? Feitelijk komt hun oude stokpaardje weer van stal. Als de standaard werkweek verhoogd wordt van 38 naar 40 uur dan betekent dit, dat de werknemers die voor minimumloon werken nog steeds het WML krijgen. Maar nu echter voor 40 uur in plaats van 38 uur. Dit is een min van 5%. Dat kan toch niet waar zijn.

Overigens kent de cao al de mogelijkheid om structureel meer te werken. U en uw werkgever kunnen namelijk een werkweek afspreken tot 42 uur per week. Echter, dan wel met een 42/38ste salaris.

Hoe nu verder?

Op 28 mei is de volgende, hopelijk, inhoudelijke onderhandelingsronde. De werkgevers hebben beloofd dat wij voorafgaand aan die bijeenkomst hun voorstellen op papier zullen ontvangen. Mochten deze nog verrassingen met zich meebrengen dan sturen wij u deze direct toe. Mocht een en ander overeenstemmen met bovenstaande dan ontvangt u van ons direct na 28 mei een volgende nieuwsbrief.

Aanvullende voorstellen

Heeft u nog een goed idee, een creatief voorstel of een praktische oplossing, laat het ons dan weten. We kunnen, met uw inbreng, nog aanvullende dan wel aangepaste voorstellen indienen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen stuur dan een e-mail aan h.stroek@cnvvakmensen.nl of als u liever belt 06-22452195.

CNV Vakmensen
Henry Stroek, bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid