Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hoveniersbedrijf (cao Hoveniers) - Nieuws

Werkgroepen cao Hoveniers liggen op schema

Een aantal protocolafspraken die partijen bij de cao Hoveniers vorig jaar hebben gemaakt, zijn opgepakt door werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit leden van de onderhandelingsdelegaties van VHG, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten. Een enkele werkgroep is klaar en andere vorderen gestaag. Bij de nieuwe cao-onderhandelingen begin 2013 kunnen de uitkomsten worden meegenomen. In deze nieuwsbrief een overzicht.

Het gaat om 7 werkgroepen. Hieronder volgt in het kort de stand van zaken:

1.    Werkgroep Uitstroom                                                                                  
Deze werkgroep is klaar. Er heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden onder jonge werknemers die nog in de sector werken of die daar gewerkt hebben. Cao-partijen hebben het onderzoeksrapport ontvangen en zullen de uitkomsten bij vervolgoverleg gebruiken. Dat rapport geeft veel inzicht over de uitstroom en de achtergrond ervan. Een persbericht is gepubliceerd.

2.    Werkgroep Modern Scholingsbeleid                                                            
Deze werkgroep is ook klaar en heeft met name aanbevelingen gedaan aan
cao-partijen over het BBL-onderwijs. De administratie daarvan loopt via Florium, een door cao-partijen in het leven geroepen en aangestuurde uitvoeringsorganisatie. Inzake de overige scholingsactiviteiten kwam de werkgroep tot de conclusie dat die het terrein zijn van de werkgroep Leeftijdsbewust Personeelsbeleid.

3.    Werkgroep Leeftijdsbewust Personeelsbeleid (LBPB)
Met Leeftijdsbewust Personeelsbeleid zijn we al enkele jaren bezig en er is zelfs al een heffing voor ingesteld, die op bedrijfsniveau plaatsvindt. Maar daar zit een risico aan vast omdat een bedrijf failliet kan gaan. En nu gaat het om relatief kleine bedragen, maar het is de bedoeling dat die behoorlijk groter gaan worden. Werknemers gaan immers, samen met de werkgever, zelf sparen voor hun toekomstige arbeidsmarktpositie. Zij kunnen dat geld naar eigen inzicht gebruiken voor scholing of cursussen voor werk binnen of buiten de hovenierssector, voor gezondheidsdoelen zoals een gezondheidscheck, of voor het opnemen van vrije tijd om op latere leeftijd korter te kunnen gaan werken. (Voor dat laatste hebben we nu de collectief gefinancierde Seniorenregeling – maximaal 6 jaar lang 80%, oftewel 4 dagen per week, werken voor een inkomen van 90% en met een vrijwel volledige pensioenopbouw – maar die regeling zal op termijn verdwijnen.)

De werkgroep zal aan cao-partijen voorstellen dat op redelijk korte termijn de huidige scholingspremie grotendeels naar het individuele LBPB-potje gaat zodat werknemers daaruit zelf scholingsactiviteiten kunnen kiezen die zij voor hun toekomst van belang vinden. Scholing die de werkgever van belang vindt, zal hij volledig zelf moeten betalen, zo is de insteek. (Uitgezonderd BBL-onderwijs, zoals bij de werkgroep hierboven vermeld is.) Van belang is ook de invoering in 2013 van de Vitaliteitsregeling, die veel overlap vertoont met onze regeling. Aan externe deskundigen is de opdracht gegeven om vast te stellen hoe één en ander het beste fiscaal en organisatorisch opgezet kan worden. In het najaar hoopt de werkgroep tot een afronding te kunnen komen.

4.    Werkgroep Functiewaardering
Deze werkgroep heeft de AWVN, de makers van het functiewaarderingshandboek gevraagd om de functieomschrijvingen, waarvan sommigen al weer bijna 10 jaar oud zijn, te updaten. Dit is gebeurd en bleek gelukkig geen gevolgen voor de indeling van de functies te hebben.

5.    Werkgroep Werkingssfeer cao                                                    
Dit is een nogal technische werkgroep die zich buigt over de omschrijving van de werkingssfeer van de cao. Omdat de wereld verandert en de sector verandert, moet ook de werkingssfeerbeschrijving soms worden aangepast.

6.    Werkgroep Beoordelingssystematiek   
Deze werkgroep houdt zich bezig met de invoering van een beoordelings systematiek in de cao, naast de huidige standaardregeling. Die standaardregeling, met vrijwel (bijna altijd) een jaarlijkse periodiek, blijft bestaan. Daarnaast wordt er voor bedrijven die dat willen en die aan een aantal randvoorwaarden voldoen, een uitgebreidere regeling ingevoerd, waarbij er verplicht beoordelingsgesprekken en voortgangsgesprekken plaatsvinden en waarbij aan werknemers extra periodieken kunnen worden verstrekt, maar waarbij ook periodieken onthouden kunnen worden. De cao-commissies van beide bonden zijn hierbij nauw betrokken.

7.    Werkgroep Sociaal Aanbesteden                                                                 
Deze werkgroep werkt aan een Convenant Sociaal Aanbesteden, zoals ook in de schoonmaak is ontwikkeld. Cao-partijen hebben al een tekst in concept klaar maar moeten ook de opdrachtgevers, zoals gemeentes, woningbouwverenigingen e.d. mee krijgen. Doel is er voor te zorgen dat werknemers op een normale wijze hun werk op een goede manier kunnen doen.

Er is nog een 8e werkgroep over arbeidsomstandigheden, maar daar is tot nu toe nog niet echt iets uitgekomen. Als het aan CNV Vakmensen ligt, zal dat alsnog gebeuren. Wij hebben in 2011 een cao-voorstel hierover ingediend, waarin we aangeven dat de hovenierssector afspraken moet gaan maken om het werk gezonder, aantrekkelijker en minder belastend te maken door het collectief stimuleren van werkwijzen en technieken (bijvoorbeeld een schoffelrobot) die daar aan bijdragen.

Vragen of opmerkingen?

Al deze al of niet uitgewerkte zaken komen terug op de cao-tafel begin 2013 en dan zullen er definitieve afspraken over gemaakt moeten worden. En daarom stellen wij u op de hoogte van de voortgang.

Heeft u hier vragen over of opmerkingen, of heeft u nu al wensen en ideeën voor de nieuwe  cao, neem dan contact met ons op:

John Koudys
E-mail: j.koudijs@cnvvakmensen.nl

(In verband met de vakantieperiode zal er pas later gereageerd worden!)

In het najaar zal de cao-commissie weer bijeenkomen ter voorbereiding op het nieuwe cao-traject. De cao-commissie kan vanwege het vertrek van enkele leden heel goed versterking gebruiken!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid