Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hoveniersbedrijf (cao Hoveniers) - Nieuws

Eerste ronde cao Hoveniers

Dinsdag 8 maart hebben we het eerste cao-overleg gehad voor een nieuw cao voor het Hoveniers bedrijf In Nederland. Nadat we van de eerste schrik bekomen waren hebben we de voorstellenbrieven toegelicht en een eerste reactie gegeven. Dinsdag 15 maart gaan we echt onderhandelen.

Voorstellen CNV Vakmensen
In de bijlage treft u de aanbiedingsbrief en de voorstellenbrief aan van CNV Vakmensen. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen o.b.v. het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen aangevuld en of aangepast met door de inbreng van leden en de cao-commissie. De voorstellen spreken voor zich maar toch een korte toelichting. 

Belangrijk onderdeel van de cao is het JUM-model (jaarurenmodel), eerder hebben we jullie ook gevraagd een enquête in te vullen. Uit de reacties en het overleg met de cao-commissie hebben we besloten in te zetten, in grote lijnen, om de ingeslagen weg met het JUM-model voort te zetten. Gelukkig denken de collega’s van FNV en de werkgever hier ook zo over. Wel hebben we een voorstel m.b.t. de overuren. Onze leden hebben aangegeven zelf over hun overuren te kunnen beschikken. Wij hebben dus een voorstel geformuleerd waarbij de werknemer de keuze zou moeten krijgen hoe de overuren te verrekenen. Ofwel direct uitbetalen, ofwel in Tijd voor Tijd weg te zetten. Let wel. Keuze louter bij werknemer en niet bij werkgever.  

Vernieuwing van de cao
Wij hebben nadrukkelijk aangegeven dat als er wijzigingen in de cao plaats zouden moeten vinden wij van mening zijn dat het uitgangspunt 100 = 100 zou moeten zijn. Vervolgens willen we ook een bij de sector passende loonsverhoging afspreken. Op “vernieuwing” van de cao kom ik later bij de werkgevers voorstellen nog terug.  

Gelijk werk, Gelijk loon
Ook dit principe is voor ons belangrijk. Uw baan moet nl. niet in de verdrukking komen omdat uitzendkrachten goedkoper zijn. Ook ligt er in de sector een probleem met (schijn) ZZP’ers. Wij hopen dan ook in de onderhandelingen het principe “Gelijk werk, Gelijk loon” vast te kunnen houden.  

Voorstellen werkgevers
Jullie kunnen de voorstellenbrief van de VHG zelf lezen. Zie bijlage. Dat is wel even schrikken. Kenden wij de sector en ook de werkgeversorganisatie VHG tot heden als een constructieve club die ook nog een sociaal gezicht kende, als we nu naar hun voorstellen kijken vragen we ons af waar het sociale gezicht gebleven is.
Een paar kernpunten met schuin onze toelichting of reactie:

  • Invoering van twee wachtdagen bij ziekte met 5 dagen maximaal per jaar. Dit betekent dat u bij ziekte 2 dagen niet betaald wordt. Wordt u meerdere keren ziek dan kan u dus, per jaar, 5 dagen verliezen.
  • Daarnaast, erbovenop dus, willen de werkgevers bij langdurige ziekte (zij geven aan langer dan 14 dagen) 5 bovenwettelijke verlofdagen af kunnen nemen. Deze twee maatregelen maken dus dat u 10 dagen per jaar kwijt kunt raken.
  • Demotie. Hier zeggen ze, nog niet nader uitgewerkt, dat een werknemer die zelf opteert voor een lichter functie maar ook de werknemer die een lichter functie krijgt opgelegd direct lager beloond zou kunnen worden. Wij kunnen ons hier niet in vinden.
  • Voorstellen WWZ. De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel om meer vaste contracten mogelijk te maken. De werkgevers stellen nu voor om de WWZ grotendeels buiten toepassing te verklaren binnen de cao. Nog los van het feit dat het, zoals het voorgesteld is, juridisch niet kan zijn wij ook van mening dat het ongewenst is. Immers we hebben eerder vastgesteld dat we juist behoefte hebben aan continuïteit voor de bedrijven en de werknemers. Daarom is ook het JUM-model ontwikkeld.

Het overleg
We zijn niet veel verder gekomen dan over en weer een toelichting geven op de voorstellenbrieven. Tevens hebben wij, samen met de collega’s FNV, grote zorgen uitgesproken over het sociale gezicht van de sector. Ziekte kies je niet voor, dat overkomt je. Als er al sprake zou zijn van misbruik dan moet dat aangepakt worden. Werkgevers hebben daar voldoende andere middelen voor. Het past niet om vanwege het mogelijke misbruik door enkelen de hele populatie te straffen.  

Vervolg
Op 15 maart staat de volgende onderhandelingsronde gepland. Ook staat 5 april nog in de agenda. Zodra er nadere informatie is melden wij ons weer.  

Vragen en of opmerkingen
Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben stuur dan een email of bel mij gerust. Wij gaan voor een fatsoenlijke cao, informeer ook uw collega’s. Stuur deze nieuwsbrief incl. bijlagen gerust door naar uw collega’s. Beter nog maak uw collega’s lid. Het is immers ook hun cao. Zonder leden kunnen wij dit werk niet doen.  

Mede namens leden delegatie: Giel van Leeuwen en Reinier Ras 
Henry Stroek, bestuurder
E.: h.stroek@cnvvakmensen.nl 
M.: 06-22452195