Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Dierhouderij - Nieuws

Principe akkoord cao Dierhouderij

Bijna één jaar en vijf onderhandelingsrondes verder ligt er dan toch nog een principe-akkoord tussen LTO en de gezamenlijke vakbonden (CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten). Dat vraagt wel enige toelichting.

Proces en tijdspad

Vijf keer onderhandelen. Je vraagt je dan toch af, was dit nu echt nodig? Zijn de verschillen zo groot? Staan werkgevers en werknemers als haviken tegenover elkaar? Nee, dat stonden ze niet. Sterker nog de onderhandelingen hebben zich altijd in een goede sfeer afgespeeld met respect en aandacht voor elkaars en vaak het gezamenlijk belang.

Er is natuurlijk wel een probleem in de sector Dierhouderij. Veel deelsectoren hebben last van zeer lage opbrengstprijzen en of dure grondstofprijzen. Tevens worden een aantal sectoren onevenredig getroffen door de boycot van Rusland. Aan de andere kant zien we ook deelsectoren waar het goed gaat. Daarnaast zet de schaalvergroting zich fors door en zal de behoefte aan vreemde arbeid, in welke vorm dan ook, toenemen.

Ander probleem is dat de organisatiegraad aan werkgeverszijde (LTO) dusdanig laag is, dat er voor deze cao geen AVV (Algemeen verbindend verklaring) door het ministerie van SZW zal worden afgegeven. Beide partijen, werkgevers en werknemers, hebben belang bij een AVV-status omdat de naleving dan beter opgepakt kan worden.

Dit gezegd hebbende kom ik tot het overleg in de laatste periode. Op 10 oktober 2014 hebben we nog een hele dag bij elkaar gezeten. We zijn er toen niet uitgekomen. Nog voor wij de nieuwsbrief konden schrijven melde de werkgevers ons dat ze toch nog een poging wilde wagen om tot een resultaat te komen. Wij hebben toen de nieuwsbrief maar achterwege gelaten omdat er feitelijk toch niet veel nieuws te melden viel. Op 5 oktober 2014 hebben we nogmaals bij elkaar gezeten en zijn we tot een principe-akkoord gekomen. Waar zat nu het knelpunt?

Toeslagen op zon- en feestdagen

De werkgevers wilden een lagere toeslag voor de zon- en feestdagen. Hun argument was “het is niet meer van deze tijd” en “het wordt te duur”. Wij hebben aangegeven dat de toeslag juist bedoeld is voor de onregelmatigheid en om een natuurlijke rem te houden op zondagsarbeid. Wat ons betreft is het een bezuinigingsoperatie. Werkgevers erkenden dit gedeeltelijk, maar gaven toch ook aan niet met Albert Heijn of de C1000 vergeleken te willen worden. Immers in de sector Dierhouderij moet je op zondag werken. Moet dit in de breedte? Nee, natuurlijk niet, maar voor de bekende werkzaamheden (voeren, melken, verzorgen en transport) moet er wel een oplossing komen. We hebben elkaar gevonden; de toeslag gaat van 100% naar 50% in die gevallen waar je werkt op basis van een rooster en de zondag één dag is van de vijf (kijk voor een idee naar de uitgebreide regeling van de cao Glastuinbouw). In alle andere gevallen (denk aan vervanging niet op basis van een rooster, andere werkzaamheden) blijft de toeslag 100%. Dit doet recht aan de aard van de sector, de natuurlijke rem op zondagsarbeid blijft behouden en er blijft een toeslag.

Wat is op hoofdlijnen het totaalresultaat:

 • Een looptijd van 2 jaar te weten van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015.
 • Tweemaal een loonsverhoging en wel op 1 januari 2015 1,25% en op 1 juli 2015 1,25%.
 • Er komt een aparte loonschaal voor de doelgroep “mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” conform hetgeen bepaald is in het sociaal-akkoord.
 • Het vernieuwde functiehandboek wordt ingevoerd inclusief een garantietoeslag. Dit betekent dat u er niet op achteruit kunt gaan door de invoering van dit nieuwe functiehuis.
 • Gelegenheidsarbeid verdwijnt uit de cao en Piekarbeid komt daar niet voor in de plaats.
 • Met betrekking tot uitzendkrachten hebben we afgesproken dat de teksten van de cao Open Teelten op dit punt worden overgenomen. Hierdoor worden uitzendkrachten beter beschermd en zal dus de verdringing op de arbeidsmarkt worden beperkt.
 • De instroom BBL-ers loopt via het Sectorplan.

Onze beoordeling en advies

Gezien de huidige marktomstandigheden en de andere cao-resultaten in de primaire agrarische sectoren zijn wij van mening dat dit resultaat het uiterste wat haalbaar was om alsnog tot een cao te komen. Juist deze cao hebben we nodig om de sociale paragraaf van de cao (onder andere organisatiegraad, functie-waardering, BBL, uitvoering van de scholingsparagraaf en uitzendkrachten) verder uit te kunnen voeren. Wij adviseren u dan ook om in te stemmen met het bereikte principe-akkoord.

Stemming

In de bijlage treft u een stemformulier aan. Wij verzoeken u deze in te vullen en terug te sturen naar h.stroek@cnvvakmensen.nl of per post naar CNV Vakmensen, Henry Stroek, Postbus 6560, 4802 HN te Breda. Het stemformulier kunt u tot uiterlijk zondag 17 november 2014 insturen. Vervolgens zullen wij op dinsdag 19 november 2014 de stemmen tellen.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u naar aanleiding van de nieuwsbrief of meer in het algemeen aangaande de cao Dierhouderij nog vragen en/of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel rechtstreeks 06 – 224 521 95.

Ongeorganiseerde collega’s

Willen wij ons werk kunnen blijven doen voor u en uw collega’s dan moet er wel een bepaalde graad van organisatie zijn. Juist in deze sector laat dat, aan de kant van werkgevers en werknemers, te wensen over. Informeer uw ongeorganiseerde collega’s. Beter nog maak hem/haar lid. Heeft hij/zij vragen? Zij mogen ook een e-mail sturen of bellen.

Henry Stroek
Bestuurder


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid