Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bos en natuur - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Raamcao Bos en Natuur

Op 29 juni 2015 zijn de laatste puntjes op de i gezet geweest voor de cao Bos en Natuur. Naast een looptijd van anderhalf jaar zijn er afspraken gemaakt over onder andere loon en verlofstuwmeren. Ook zijn er nog specifieke afspraken gemaakt per ondernemingsdeel.

De volgende afspraken zijn gemaakt voor het algemeen gedeelte:
 • Looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016.
 • Inkomen: een  structurele loonsverhoging van 1,5 % per 1 juli 2015 en 1% per 1 januari 2016.
 • Per 1 juli 2015 is de opbouw voor de WW rechten veranderd. In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat de rechten voor het derde WW jaar in een aparte regeling worden gewaarborgd. Op landelijk niveau worden hierover afspraken gemaakt. Wanneer de regeling duidelijk wordt zullen de cao partners bij elkaar komen om afspraken te maken en zo nodig de cao open te breken op dit onderwerp.
 • Participatiewet : Binnen de bedrijven zal er aandacht worden besteed aan mensen met een arbeidshandicap. Enkele bedrijven hebben initiatieven ontwikkelt. Bij de volgende cao onderhandelingen zal er een rapportage aan de sociale partners worden gegeven.
 • De vergoedingen voor de bereikbaarheidsdienst zullen worden geïndexeerd met het percentage van de loonsverhogingen.
 • Tijdens ziekte worden er zowel wettelijke als bovenwettelijk vakantiedagen opgebouwd. Indien men verlof opneemt tijdens (gedeeltelijke) ziekte zullen de vakantiedagen worden afgeschreven.
Sociale partners hebben tijdens het cao-overleg gezamenlijk geconstateerd, dat behoud van werkzekerheid en werkgelegenheid van groot belang is. Partijen willen dit gezamenlijk belang graag benadrukken en hebben dan ook besloten het protocol werkzekerheid en behoud werkgelegenheid te houden.

Ondernemingsdeel Natuurmonumenten en de 12 Landschappen

Vakantiedagen en verjaring

 • Werkgevers en vakbonden vinden het belangrijk dat werknemers regelmatig vakantie opnemen zodat de werknemers op langdurige termijn duurzaam inzetbaar blijven. Daarom is het belangrijk dat werknemers en leidinggevende regelmatig in gesprek gaan over de hoogte van het vakantiedagen saldo. Wanneer men meer dan 15 vakantiedagen (parttimers naar rato) meeneemt naar het volgende vakantiejaar zal er een gesprek plaatsvinden. Er zal worden besproken hoe vakantiedagen aan het eind van het jaar teruggebracht kunnen worden. Het terugbrengen van het saldo tot een aanvaardbare hoeveelheid kan enige tijd duren. Daarvoor kan men gebruik maken van:
 1. Het opstellen van een verlofplan in overleg tussen werkgever en werknemer.
 2. Vrijwillig verkopen van bovenwettelijk vakantiedagen.
 3. Benoemen van een doel en termijn voor het opnemen van de vakantiedagen. Voorbeelden kunnen onder andere zijn langdurig verlof voor studie, vakantie of zorgtaken. Dit wordt in het personeelsdossier toegevoegd.
 • Na 1 januari 2016 zullen de dan opgebouwde wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen na 3 jaar verjaren. Dit geldt dus voor de “nieuwe “ vakantiedagen. Oude vakantiedagen behouden de verjaartermijn van 5 jaar.
 • Bij nieuwe werknemers kunnen er afspraken gemaakt worden over het toepassen van de ADV/VAD regeling.

Wet Werk en Zekerheid

 • Voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt uitzondering (max. 6 tijdelijke contracten/4 jaar)
 • Alleen als er sprake is van bijzondere projecten. Bijzondere projecten duren 2 jaar of langer en worden gefinancierd door geoormerkte externe gelden die betrekking hebben op bijvoorbeeld het ontwikkelen en herinrichten van natuurgebieden. Reguliere werkzaamheden die worden gefinancierd uit SNL gelden vallen niet onder de bijzondere projecten. Werknemers die aangenomen worden voor deze projecten kunnen tijdelijke contracten aangeboden worden tot maximaal 4 jaar en 6 contracten.
 • Twee keer per jaar monitoren en rapportage. Het vertrekpunt is het overzicht LS/LBH organisaties per 1 april 2015 voor de Landschappen en voor Natuurmonumenten het overzicht van 12 mei.
 • De tijdelijke werknemers die vallen onder de uitzondering worden als interne kandidaat voor vacatures beschouwd. De vacature binnen het ondernemingsdeel landschappen wordt landelijk uitgezet bij de landschappen en de Landschap beherende organisaties.
 • Voor Natuurmonumenten geldt het voor de volgende functies: projectmanager, programmamanager, adviseur projecten en subsidies, projectleider, projectcoördinator vastgoed en projecten, ecoloog, project assistent, medewerker projecten, beheerteammedewerker, medewerker communicatie en marketing, fondsenwerver en marketeer.
 • Voor het ondernemingsdeel Landschappen geldt het voor de volgende functies: senior projectleider, projectleider, projectmedewerker, medewerker communicatie, voorman, toezichthouder, vakbekwaam medewerker terreinbeheer en medewerker terreinbeheer.
 • Niet-tijdelijk/vast werk (vaste formatieplaatsen) indien sprake is van een tijdelijke aanstelling, dan na maximaal 1 jaar, bij goed functioneren een vaste aanstelling.
 • Alleen voor het Ondernemingsdeel Landschappen:
 • ADV is een vrijwillige afspraak tussen werkgever en werknemer.
 • Overgebleven ADV vervalt aan het einde van het jaar. Dit geldt voor ADV dat vanaf 2016 wordt opgebouwd. ADV dat hiervoor is opgebouwd behoudt de vervaltermijn van het bovenwettelijk verlof (tot 2016 is dat 5 jaar).

Ondernemingsdeel Bosbouw

 1. De jeugdlonen worden de komende jaren met 5% punt (in procenten van het vakvolwassen loon) extra verhoogd en afgebouwd, zodat deze in 2020 voor alle leeftijden zijn verdwenen.
 2. De afstands- en reiskostenvergoeding in artikel 6.4 van het Ondernemingsdeel Bosbouw voor werknemers wordt dit jaar geïndexeerd conform de CBS- index.
Graag willen wij van jullie je mening horen. Dit kan je doen door het stemformulier in te vullen dat onder 'downloads' staat en op te sturen. Mocht je nog vragen hebben kan je terecht bij ondergetekende via kantoor Apeldoorn (055 – 52 64 250) of via e-mail: j.kraan@cnvvakmensen.nl. Graag je antwoord voor 30 juli 2015.

Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
Districtskantoor Apeldoorn
e-mail: apeldoorn@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid