Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Terugkoppeling periodiek overleg

Op vrijdag 2 oktober jl. heeft er weer een periodiek overleg plaatsgevonden. Ook nu weer een overvolle agenda met verschillende punten zoals: stand van zaken outsourcing IT, stand van zaken plus/min-uren systematiek, verzuimbeleid en duurzame inzetbaarheid. Kortom, er is weer veel informatie om met jullie te delen.

Hieronder worden een aantal zaken kort benoemd. Mocht je vragen hebben over één van de onderwerpen neem dan contact op met je vakbondsbestuurder.

Stand van zaken bedrijf

 • Tot periode 9 heeft FloraHolland 3,1 miljard euro omzet gerealiseerd. Dat is iets beter dan verwacht en dat heeft mede te maken met het  aantal karren voor de klok en toename van  de verdeelsleutel per kar. Kortom per kar wordt er meer verdiend.
 • Verzuimcijfer cumulatief ligt op 5,3% en dat is iets hoger dan de doelstelling van 5% voor 2015. FloraHolland geeft aan dat het verzuim t.o.v. van vorig jaar en de afgelopen maanden sterk is gedaald, mede door interventie van HR en het beter samenwerken van ketenpartijen zoals de arbodienst.
 • FloraHolland heeft onlangs Floraculture International overgenomen in het kader van het versterken van de promotionele activiteiten. Hierdoor verkrijgt FloraHolland een magazine en een speciale website.
 • Per 1 september is de nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd. Wij zijn zeer verheugd op onze sterke vakbondsvertegenwoordiging in de OR. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking de komende jaren.

Stand van Zaken Outsourcing ICT

Zoals jullie eerder hebben vernomen is FloraHolland druk bezig met een heroriëntatietraject, ook wel genoemd de strategie 2020. Elk bedrijfsonderdeel is momenteel bezig met het maken van businessplannen waarbij ook een analyse wordt gemaakt welke activiteiten mogelijk kunnen worden geoutsourcet. Het bedrijfsonderdeel ICT is één van de grotere afdelingen die momenteel bezig is met een outsourcing-traject, op dit moment betreft het werkplekbeheer en mogelijk  servicedesk.

Op dit moment loopt er een offertetraject en een traject bij de ondernemingsraad. Wij  hebben inmiddels ook met de betrokken medewerkers gesproken en zij zijn bezorgd over hun baan. Wij hebben het management dringend verzocht om de menselijke maat te blijven hanteren en hen op het hart gedrukt de mensen betrokken te houden door goede communicatie en informatie.

Vervolg outsourcing

Wij hebben het management nogmaals verzocht om ook vakbonden hierbij te 
betrekken. De ondernemingsraad heeft hierin een belangrijke rol, zij heeft 
adviesrecht. 
Dus, wordt je afdeling betrokken bij een outsourcingtraject, neem dan direct contact op met je vakbondsbestuurder.

Stand van zaken min-uren & Flexpunt

Tijdens het overleg is de huidige werkwijze van het Flexpunt toegelicht. Na de cao- afspraak over het verkrijgen van aanmeldformulier ziet men een duidelijke verbetering. Ook is er bij de medewerkers meer informatie bekend over de wijze waarop je min-uren wegwerkt. Terugkijkend heeft men achteraf het effect onderschat van de wijze waarop FloraHolland heeft gecommuniceerd over het wegwerken van min-uren.

Het eerste half jaar was het ook zoeken naar de juiste werkwijze en het inzicht verkrijgen in het beschikbare werk. Daarnaast heeft het meerwerk de druk op min-uren verminderd. De afgelopen maanden was er meer werk beschikbaar dan begroot, waardoor medewerkers ook plus-uren hebben gemaakt. Ook de verruimingen van procestijden in Naaldwijk is het proces ten goede gekomen. Nu medewerkers meer vertrouwd zijn geraakt met Flexpunt zie je ontwikkelingen dat medewerkers ook meerdere mogelijkheden opgeven om de min-uren weg te werken.

Verbetertrajecten

De afgelopen maanden krijgen wij meerdere signalen van onze leden die een matige beoordeling hebben gekregen en dit na lange jaren van goede beoordelingen. Vervolgens wordt er direct een verbetertraject gestart met een duur van 6 of 8 maanden met de mededeling: als je dit niet haalt dan start FloraHolland een ontslagprocedure.

Vakbonden hebben aangegeven dat elk verbetertraject maatwerk is en dat kan dus per individu korter of langer duren. En een dergelijk traject kan altijd achteraf juridisch worden getoetst op verwijtbaarheid van werkgever of werknemer. Wij hebben deze gang van zaken met het management van FloraHolland besproken en hebben aangegeven dat wij het komend periodiek overleg cijfers willen zien over de hoeveelheid ingezette verbetertrajecten en een overzicht van medewerkers die hierdoor hun baan hebben verloren.

Naar aanleiding van gesprekken met medewerkers zijn wij verbaasd over de wijze waarop de matige beoordeling tot stand is gekomen. Er is sprake van een dialoogcyclus met meerdere gesprekken in het jaar tussen medewerker en leidinggevende. Wij vragen ons dan ook af op welke manier deze beoordeling tot stand is gekomen.

Wij roepen betrokken medewerkers op, indien zij geconfronteerd worden met een dergelijke beoordeling, bezwaar aan te tekenen bij de leidinggevende en desnoods een bezwaar in te dienen bij de bezwarencommissie, zoals in de cao is vastgelegd. Ook bij een verbetertraject adviseren wij contact op te nemen met je vakbond.

Overige zaken

 • Het nieuwe cao-boekje is bijna klaar en zal binnen 4 weken worden gepubliceerd.
 • FloraHolland zal de komende maanden het Kantorenplan verder uitvoeren. Organisatie-breed worden de kantoren in Naaldwijk en Aalsmeer vernieuwd. In de huidige situatie gaat men uit van 1 fte op 1,4 werkplek en de nieuwe situatie 1 fte op 0,8 werkplek, kortom meer flexplekken bij FloraHolland. Inmiddels zijn de verdiepingen 10/11 in Naaldwijk opgeknapt.
 • Afgelopen vrijdag heeft het eerste verkennende gesprek plaatsgevonden over het sociaal plan. Het uitgangspunt van de vakbonden is het oude sociaal plan dat op 1 oktober jl. is verlopen.
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kun je contact opnemen met je bestuurder, Kitty Huntjens. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 040-7516671 of via e-mail k.huntjens@cnvdibo.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid