Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Voorstellen voor nieuwe Cao Timmerindustrie

U ontvangt hierbij de voorstellen van CNV Vakmensen voor de onderhandelingen voor een nieuwe Cao voor de Timmerindustrie. De eerste onderhandelingsronde is gehouden op 17 december 2014. Zodra er meldenswaardige ontwikkelingen zijn, brengen wij u op de hoogte.

Hebt u vragen over uw cao, neem dan contact op met CNV Info. U kunt bellen naar 030 – 75 11 007 of mailen naar cnvinfo@cnv.nl

Arie-Jan van Oort
bestuurder CNV Vakmensen

Districtskantoor Apeldoorn
Postbus 208, 7300 AE Apeldoorn
T 055 – 52 64 250
e-mail: apeldoorn@cnvvakmensen.nl

Voorstellen van CNV Vakmensen voor de CAO Timmerindustrie 2015

CNV Vakmensen wil in de CAO Timmerindustrie 2015 afspraken maken over een passende loonsverhoging. Voorts is het belangrijk dat werknemers meer mogelijkheden hebben om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. CNV Vakmensen wil de duurzame inzetbaarheid van werknemers verder verbeteren.

Looptijd
CNV Vakmensen stelt voor om een cao af te sluiten met een looptijd van 1 jaar. De cao komt dan te lopen van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Loon
CNV Vakmensen stelt voor om de schaalsalarissen en de werkelijk betaalde lonen met 1,75 procent te verhogen per 1 januari 2015. Tevens een structurele salarisverhoging van 30 euro op de salarisschalen en de werkelijk betaalde lonen per maand ingaande 1 juli 2015. Voor de weeklonen en de vierwekelijkse lonen de loonsverhoging van 30 euro naar evenredigheid. CNV Vakmensen stelt voor om de regel (jeugd) schalen 16/17 te laten vervallen. Vervolgens de huidige regel schaal van 18 jaar te noemen, “werknemers tot en met 18 jaar”.  Hiermee trekken we de salarissen van jongeren omhoog naar een meer marktconform salaris.

Werkkostenregeling
Bedrijven, die de werkkostenregeling hebben ingevoerd of gaan invoeren, dienen als uitgangspunt te nemen dat werknemers er financieel niet door worden benadeeld. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 werkgever uit de werkkostenregeling 50 procent van de vakbondscontributie vergoed aan werknemers die lid zijn van werknemersorganisaties die deze cao mede ondertekenen.

Scholing en werkgelegenheid
CNV Vakmensen stelt voor voortzetting van de activiteiten van SSWT in het kader van scholing en werkgelegenheid. De gelden die beschikbaar worden gesteld vanuit het sectorplan, moeten daadwerkelijk ingezet worden ten behoeve van scholing voor de werknemers. CNV Vakmensen verwacht maximale inzet van SSWT, zodat er geen gelden teruggestort moeten worden naar het ministerie, maar ten goede komen voor scholing en ontwikkeling van werknemers. Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het sociaal akkoord van april 2013 zijn gemaakt. Na het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting WW” en nadat het STAR-advies aan sociale partners met betrekking tot de reparatie van de WW in de cao is afgerond, medio juni 2014, zullen cao-partijen, met inachtneming van deze adviezen, overleg voeren om inhoudelijk afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de cao opengebroken.

Duurzame Inzetbaarheid
CNV Vakmensen stelt voor om per werknemer een budget te gaan opbouwen, dat de werknemer kan gebruiken om zijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en op een gezonde wijze werkend zijn pensioen te halen. Bedrijven dienen daarvoor een opleidingsbudget te reserveren. Om de eigen verantwoordelijkheid  van werknemers te stimuleren stelt CNV Vakmensen voor om per werknemer een individueel recht op te bouwen van 400 euro per jaar vanaf 1 januari 2015 met een maximum van 2000 euro voor studie gericht op eigen loopbaanmogelijkheden. Het opbouwen van dit budget mag van CNV Vakmensen ten kosten gaan van max. 0,5% van de huidige loonvraag.

Bijdrage ziektekosten
De premies voor de basisziektekosten gaan ook in 2015 weer verder stijgen en het eigen risico gaat zelfs 375 euro per jaar bedragen. Aanvullende ziektekostenregelingen worden steeds minder afgesloten omdat men steeds meer keuzes moet maken met betrekking tot het betaalbaar houden van ziektekostenverzekeringen. Dit moet de bedrijfstak niet willen. Immers steeds minder mensen kiezen voor een aanvullende ziektekostenregeling, terwijl o.a. fysiotherapie heilzaam kan werken bij fysieke overbelasting. Daarom wordt door CNV Vakmensen voorgesteld om werknemers een compensatievergoeding te geven van € 15,-- per maand. 

Nieuwe pensioenregeling
CNV Vakmensen is voor een houdbare, transparante en uitlegbare regeling. Financiële risico’s moeten worden gedeeld tussen alle belanghebbenden, waaronder de werkgevers. CNV Vakmensen wil zo mogelijk de maximale fiscale ruimte benutten voor een goede pensioenvoorziening in de toekomst. Bij verlaging van pensioenpremies, komt het werkgeversdeel ten goede van de werknemers waardoor de  afdracht van de werknemerspremie wordt verlaagd.

Reiskostenvergoeding werkverkeer
De vergoeding opgedragen karweiwerkzaamheden in het geval een werknemer een eigen vervoermiddel gebruikt is enige tijd niet meer verhoogd. CNV Vakmensen stelt voor om de vergoeding te stellen op € 0,36 per km.

Naleving cao
In de praktijk blijkt regelmatig dat werkgevers, al dan niet lid van NBVT, onderdelen van de cao niet (geheel) nakomen. Ook opereren er bedrijven in de sector die wel onder de werkingssfeer vallen, maar geen of een onjuiste cao hanteren. Dit leidt tot prijsbederf door oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. In de cao willen wij duidelijke afspraken maken over de wijze waarop naleving en werkingssfeer bij gesignaleerde afwijkingen worden onderzocht en hersteld. Het komt dus voor in de timmerindustrie dat bedrijven in negatieve zin afwijken van de cao. Dat is slecht voor de werknemers die daar in dienst zijn en het beïnvloedt de concurrentieverhoudingen tussen bedrijven. Daarom stelt CNV Vakmensen voor een faciliteit op bedrijfstakniveau te hebben, waarbij dergelijke situaties kunnen worden gemeld en van waaruit controles op naleving van de cao worden gedaan. 

Voorbehoud
CNV Vakmensen behoudt zich het recht voor om met nadere voorstellen te komen.

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid