Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Stem onderhandelingsakkoord Cao Timmerindustrie

Na 3 maal een dag te hebben onderhandeld met de werkgevers in de timmerindustrie hebben we een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao bereikt, vóórdat de huidige cao is verlopen. Je kunt je stem vóór 3 april uitbrengen.

Enquête
Voordat ik als onderhandelaar namens CNV Vakmensen met de werkgevers aangesloten bij NBvT ging onderhandelen, heb je allemaal via een enquête mee kunnen denken over de invulling van een nieuwe cao. Deze enquête is ook verspreid in kantines van timmerfabrikanten. Uit deze enquête bleek dat de meeste werknemers/leden aangaven dat zij graag snel een cao wilden hebben en een loonsverhoging. De voorkeur voor een cao van 1 jaar gaf ook de meeste voorkeur. Immers na een jaar kun je kijken of de economie verder aantrekt, waardoor je een hogere looneis kunt stellen. Tijdens de looptijd van de enquête hebben we informeel overleg gepleegd met de werkgeversdelegatie. We hebben naar elkaar de wens uitgesproken dat we gaan voor een cao voor een jaar met een loonsverhoging daarin. We kunnen dan 2017 gebruiken om afspraken te maken over een generatiepact en duurzame inzetbaarheid. Eveneens afspraken over een eventueel project geldzorg bij werknemers in de timmerindustrie. 

Ter instemming
Jullie hebben gelegenheid gekregen om mee te denken aan voorstellen voor een nieuwe cao. Nu krijg je als lid de mogelijkheid om te stemmen over het onderhandelingsakkoord. Daarvoor ben je ook lid van onze bond!

 • Looptijd 1 jaar. Van 1 april 2017 t/m 31 maart 2018.
 • Loonsverhoging op 1 mei 2017 met 0,75%.
 • Loonsverhoging op 1 oktober 2017 met 1%.
 • Hierdoor bereiken we binnen een termijn van een half jaar al 1,75% loonsverhoging. Zo word je al snel beloond met loonsverhogingen.
 • Verrekening vakbondscontributie blijft gehandhaafd en verbeterd. Jouw werkgever stelt je in de gelegenheid om jouw vakbondscontributie geheel af te trekken uit de werkkostenregeling. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft de werkgever je 50 euro netto per jaar bij bewijs van lidmaatschap van onze bond.
 • De jeugdlonen van 16- en 17-jarigen tijdens een vakopleiding BBL verdwijnen. Dit wordt per 1 september 2017 gelijkgetrokken met de lonen van 18 jaar tijdens een vakopleiding BBL. Dit geeft een extra stimulans voor jongeren om een opleiding in de timmerindustrie aan te gaan. Jongeren van 16 en 17 jaar, zonder het volgen van een opleiding, blijven in de loonschalen van 16- en 17-jarigen.
 • Vergoeding van overwerk ontvangt de werknemer in vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat hij overwerkt of uitbetaling van het aantal uren van overwerk plus een toeslag van 50%.
 • ATV-uren. Per jaar kan de werknemer aan zijn werkgever ATV-uren verkopen. Hierbij geldt dat er sprake is van vrijwilligheid. De eerste 52,5 ATV-uur bij een werkweek van 37,5 uur mogen niet verkocht worden. Jaarlijks met een maximum van 115 ATV-uren (bij een 40-urige werkweek). Een toeslag van 25% over de bruto waarde van deze uren. Werknemer en werkgever leggen voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar, per nieuw jaar hun afspraken schriftelijk vast.
 • Er mag maximaal 120 uur per jaar aan min-uren worden gemaakt. Bij het beëindigen van het dienstverband worden de min-uren niet verrekend. Tenzij bij verwijtbaar ontslag.
 • Reiskostentabel woon-werkverkeer wordt namelijk aangepast en sterk verbeterd!!
 • Ongeacht het te kiezen vervoermiddel krijgt men bij 0 tot 10 km enkele reis 1 euro per gewerkte dag. Bij 10 tot 15 km wordt dit 3,80 euro per gewerkte dag. Bij 15 tot 20 km wordt dit 5,70 euro per gewerkte dag. Bij 20 tot 25 km wordt dit 7,60 euro per gewerkte dag. Bij 25 km of meer wordt dit 9,50 euro per gewerkte dag. Dus een behoorlijke verhoging en verruiming van deze regeling.
 • De kilometervergoeding van werk-werkverkeer uitgevoerd op verzoek van werkgever met eigen vervoermiddel, wordt verhoogd van 0,32 euro naar 0,35 euro per kilometer.
 • De huidige ongevallenverzekering kent een uitkering van 13.613 euro bij overlijden. Dit is bijzonder laag. We hebben als partijen afgesproken dat we een nieuwe ongevallenverzekering gaan afsluiten, waarbij het uitgangspunt moet zijn 50.000 euro bij overlijden. Zaken als blijvende invaliditeit of gedeeltelijke invaliditeit wordt hierin meegenomen. Vóór 1 mei 2017 moet er een nieuwe verzekering worden afgesloten.
 • Er komt een onderzoek om de mogelijkheid te bekijken dat ook uitzendkrachten over de eerste 6 maanden pensioen opbouwen. Zo mogelijk bij BPF-Bouw.
 • Cao-partijen spreken af om in de komende looptijd van de cao onderzoek te doen naar een collectieve regeling voor een generatie-pact in combinatie van duurzame inzetbaarheid. Uitgangspunt is dat oudere werknemers minder kunnen gaan werken met een financiële compensatie en dat hierdoor ruimte ontstaat om jongere werknemers aan te trekken. Cao-partijen spreken af om vóór 1 april 2018 schriftelijke voorstellen te kunnen formuleren en deze in te brengen in de cao-onderhandelingen vóór 1 april 2018.
 • Onderzoek oorzaken geldzorg. De mogelijke invloed van geldzorgen op het ziekteverzuim en veiligheid op de werkvloer binnen de timmerindustrie worden onderzocht. Afhankelijk van dit onderzoek kan een mogelijk project Geldzorg in de timmerindustrie worden opgestart.
 • Cao-partijen hebben afgesproken dat we in de komende tijd gezamenlijk naar buiten treden naar de samenleving en politiek over de nadelen van het steeds maar verder verhogen van de AOW-leeftijd. Tevens gaan we als partijen gezamenlijk ons uiten als voorstander van een flexibele AOW.

Graag wil ik het resultaat van de onderhandeling positief bij jullie neerleggen. Ik denk dat we een goed principeakkoord hebben afgesloten. Aan jullie het laatste woord. Je mag je stem via deze link uitbrengen! Alle stemmen die vóór 3 april bij ons binnen zijn gekomen tellen mee.

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/timmerindustrie/cao-timmerindustrie
De nieuwsbrief vind je op de pagina ‘Cao Timmerindustrie’. Hierin staat de link naar de stemming. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan het bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres.

Is je collega nog geen lid van CNV Vakmensen? Vertel hem/haar over het nieuwe akkoord en maak hem/haar ook lid van onze bond. Samen sterk! Hang deze nieuwsbrief ook bij jullie in de kantine.  

Hans Goossen, kaderlid bij CNV Vakmensen en werkzaam in de timmerindustrie, was ook aanwezig bij de onderhandelingen.

Arie-Jan van Oort
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 74
E: a.vanoort@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid