Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Meubel - Nieuws

Stemming op het eindbod cao Meubelindustrie

Aan jullie het laatste woord! Stem vóór 12 januari 2018 op het eindbod van je werkgever. Een nieuwe cao Meubelindustrie 2018 en 2019?

Ruim voor het jaar 2018 hebben we een eindbod van de werkgeversdelegatie in de meubelindustrie ontvangen voor een nieuwe cao over het jaar 2018 en 2019. Voordat CNV Vakmensen met de werkgeversdelegatie ging onderhandelen, hebben jullie allemaal via een enquête mee kunnen denken over de invulling van een nieuwe cao. Deze enquête is ook verspreid in kantines van meubelfabrikanten of interieurbouwers.

Uitkomst enquête

Uit deze enquête bleek dat de meeste werknemers/leden aangaven dat zij graag snel een cao wilden hebben en een goede loonsverhoging. Omdat we in de afgelopen cao veel bereikt hebben rondom afspraken over duurzame inzetbaarheid, het herschrijven van de cao in begrijpelijke tekst en betere functieomschrijvingen, hebben we ons nu meer gericht op resultaten m.b.t. loonafspraken.
CNV Vakmensen wilde een cao afspreken voor 1 jaar en de werkgevers hadden de wens om een cao-afspraak te maken over 2 jaren. Na 2 eerdere onderhandelingsdagen op 15 en 28 november hebben we op 12 december tot in de kleine uren onderhandeld. Uiteindelijk zagen wij dat werkgevers niet verder wilden onderhandelen omdat ze al over hun mandaat gingen. Vervolgens formuleerden ze een eindbod dat op 19 december door het bestuur van CBM bekrachtigd werd.

CNV Vakmensen legt het eindbod neutraal aan jullie voor. Aan jullie de mogelijkheid om in te stemmen of het eindbod af te wijzen.
Stemmen kun je via deze link, voor 12 januari a.s. 

Graag vermeld ik hieronder waarover jij je stem kunt uitbrengen.

Looptijd

De cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.
Dit eindbod bevat de navolgende afspraken:

Loonsverhoging:

 •  Op 1 januari 2018 zullen de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd worden met € 35,- bruto
 • Op 1 april 2018 zullen de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd worden met 1%
 • Op 1 januari 2019 zullen de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd worden met € 45,- bruto
 • Op 1 april 2019 zullen de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd worden met 1%
 • Ter verbetering van het pensioen is afgesproken de franchise op termijn te verlagen naar de AOW-grens. De grens om pensioen op te bouwen (franchise) wordt in 2018 met € 1.000,- verlaagd. In 2019 zal de grens nogmaals verlaagd worden met € 1.000,-
 • Werknemer ontvangt jaarlijks een bijdrage in de vakbondscontributie van € 60,- netto
 • Het dagvenster wordt met een uur verruimd en zal beginnen om 6:00 uur in plaats van 7:00 (dag 6:00 tot 22:00/nacht 22:00 tot 6:00)
 • De leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te kunnen weigeren zal verhoogd worden van 55 naar 57 jaar
 • Ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers ouder dan 55 jaar zal in een werkgroep bekeken worden of de 4-daagsewerkweekregeling verandering behoeft. (bekendheid en inhoud van de regeling)
 • Een werkgroep zal onderzoek doen naar de in de sector betaalde lonen in verband met het huidige loongebouw.

Dit heeft natuurlijk wat uitleg nodig.
De franchise van het BPF meubelindustrie is vrij hoog. Zeker wanneer je dit vergelijkt met het BPF Bouw. Diverse malen heeft CNV Vakmensen dit in het verleden ter sprake gebracht bij de onderhandelingen. Echter, de werkgevers wilden hierin nooit meewerken. Wel hebben we de laatste 2 jaren de franchise bevroren. Tijdens de laatste onderhandelingen kwam uiteindelijk een doorbraak bij werkgevers. Immers, de lonen in de meubelindustrie liggen vrij laag en daardoor konden werknemers door de hoge franchise niet een hoge pensioenuitkering opbouwen.
We hebben nu afgesproken dat we de franchise de komende 2 jaar gaan verlagen met
1000 euro per jaar. Dit betekent dat werkgevers hierover ook moeten meebetalen. Gemiddeld komt dat op 0,25% loonruimte per jaar. Uiteraard moeten de werknemers ook gemiddeld 0,25% betalen. Immers, de verdeling pensioenpremie is in deze cao 50-50 procent. Bij de volgende onderhandelingen na 2019 kijken we of we de franchise verder verlagen naar het fiscaal minimum. Deze intentieafspraak ligt er van beide partijen.

Hoe zit het nu met de lonen?

Deels zijn de loonsverhogingen afgesproken in euro’s i.p.v. procenten. Dit hebben we gedaan om de laagste lonen meer loonsverhoging te geven in verhouding met de hoge lonen. Hieronder staat een overzicht geplaatst van de verhoging van de cao-lonen in de meubelindustrie. Het eerste blok gaat over 2018 en het tweede blok gaat over 2019. Je kunt hier de verhogingen aflezen in procenten. Daarnaast moeten de werkgevers ook nog gemiddeld 0,25% loonruimte betalen aan extra pensioenpremie i.v.m. de verlaging van de franchise. Dus dit percentage kun je nog een keer optellen achter de procenten. Al met al komen de cao-lonen op loonsverhogingen met soms meer dan 3% per jaar. De jeugdlonen gaan nog meer in procenten omhoog. Hiervan heb ik geen tabel geplaatst.

Loonontwikkeling op loonschalen

    2018    
  Maandloon 
+ €35 per  1/1/2018 + 1% per 1/4/2018  
A 1855,9 1890,9 1909,809  
2,90%  
B 2031,3 2066,3 2086,963 2,74%
C 2097,21 2132,21 2153,532 2,69%

2229,87 2264,87 2287,519 2,59%
E 2410,71 2445,71 2470,167 2,47%

 

    2019      
     
  + €45 per 1/1 + 1% per 1/4 structureel
Maandloon 
A 1990,81 2035,81 
2056,168 
103,28% 3,28%   
B 2086,96 2131,96 2153,28 103,18%   
3,18%
C 2153,53 2198,53 2220,515 103,11% 3,11%
D 2287,52 2332,52 2355,845 102,99% 2,99%
E 2470,17 2515,17 2540,322 102,84% 2,84%

Bijdrage vakbondscontributie
Tevens ligt er een afspraak m.b.t. de contributie voor leden. Immers, werkgevers hebben ingestemd om de vakbondscontributie met minimaal 60 euro netto per jaar te vergoeden. Dit is een structurele afspraak. Hierdoor ontvangen leden van de bond een extra vergoeding omdat zij de vakbond ondersteunen.

Rooster
Het dagvenster wordt met 1 uur verlengd. Het dagvenster begint nu om 06.00 uur. Werknemers van 55 jaar en ouder waren niet verplicht om mee te werken in ploegen en in de nacht. Dit is verschoven naar 57 jaar.
De werkomstandigheden worden steeds verder verbeterd en de wao-leeftijd schuift ook verder op. Werknemers die kunnen aantonen dat zij i.v.m. gezondheidsproblemen niet in ploegen kunnen werken, worden dan hiervan uitgezonderd.

Functieomschrijvingen en functiewaardering
We hebben nu ook de functies in de cao omschreven naar hedendaagse functies. Tijdens de onderhandelingen hebben we afgesproken, dat we een werkgroep gaan oprichten om zo mogelijk de functies ook te gaan waarderen. De functies zijn nu omschreven met de zgn. Orba-methode. We proberen dat we in de werkgroep afspraken kunnen maken om de functies ook te gaan waarderen volgens Orba functiewaarderingssysteem.

55-plusregeling
In de cao staat een 55-plusregeling. Deze regeling is onvoldoende bekend bij de werknemers. Van het pensioenfonds (die betalen een deel van de pensioenpremie in deze regeling) weten we dat er weinig werknemers hier gebruik van maken. Dit moet beter kunnen. Ook hebben we nog VPL-gelden liggen bij het pensioenfonds, die een nadere bestemming moeten krijgen. In een werkgroep die samengesteld gaat worden met werkgevers en werknemers gaan we kijken of we de 55+ regeling kunnen verbeteren. Uiteraard wil CNV Vakmensen een 55-plusregeling die voor iedereen in deze cao goed bekend en ook uitvoerbaar is.

Interieurbouw
In de vakraad voor de meubelindustrie gaan we tevens kijken of we de cao een andere naam kunnen geven. Immers, de meeste werknemers in deze cao vallen onder de interieurbouw. Dus een naam zoals “cao voor de interieurbouw en meubelindustrie” zal meer tot zijn recht komen.

Reparatie 3e WW jaar
In de vorige cao hebben we al een akkoord bereikt, dat werkgevers meewerken aan de zgn 3e jaar WW. Wanneer er voldoende representativiteit is, dan starten we 15 maart 2018 met de invoering van reparatie 3-jarige WW.

Breng hier je stem uit
Via bovenstaande link kun je tot 12 januari stemmen. Laat je stem niet verloren gaan en stem direct over je eigen cao.

Doe mee
Sandra Rodenboog, kaderlid bij CNV Vakmensen en werkzaam in de meubelindustrie, was ook aanwezig bij de onderhandelingen als adviseur. Wil je zitting nemen in de cao-commissie of wil je vakbondscontactpersoon worden in uw bedrijf? Neem hierover dan contact met mij op.

Vragen?
Voor vragen en nadere toelichting op dit resultaat is er op woensdag 10 januari tussen
19.00 uur en 20.30 uur gelegenheid om met mij te bellen op het onderstaande telefoonnummer.

Arie-Jan van Oort
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 74
E: a.vanoort@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid