Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Meubel - Nieuws

Breng nu uw stem uit!

Worden dit de afspraken voor de meubelindustrie en interieurbouwý Breng nu uw stem uit op het bereikte onderhandelingsresultaat!

Het onderhandelingsresultaat

Het resultaat heeft de cao-commissieleden beoordeeld en wordt neutraal aan de leden van CNV Vakmensen voorgelegd. Jouw stem is belangrijk!

Vindt de meerder­heid van de leden het resultaat voldoende dan verwerken wij het resultaat in een nieuwe cao. Als de meerderheid niet akkoord gaat, dan is er voorlopig geen nieuwe cao en zullen we samen een actietraject op moeten zetten om tot een beter resultaat te komen.

Na 10 onderhandelingsrondes, opschorting en informeel overleg is er een onderhandelingsresultaat voor de meubelindustrie en interieurbouw. Het uit­eindelijke resultaat is na veel touwtrekken tot stand gekomen. Daarbij is door zowel werkgevers als vakbonden gezocht naar een uitkomst die voor de achterban acceptabel zou kunnen zijn. Dat betekent toch wat geven en nemen, omdat we het ook niet eindeloos wilden blijven onderhandelen.

Wat zijn de afspraken?
De looptijd van de cao is twee jaar: van 1 januari 2015 t/m 31 decem­ber 2016.

Loon en vergoedingen

Per 1 november 2015 een structurele verhoging van € 25, - (bruto) per maand. Dit betekent voor de laagste lonen (bij 18 jaar) een verbetering van 3%. Voor lonen van ca. € 2.100, - bruto per maand is dit 1,2%. Een bescheiden verhoging, die aansluit bij de inzet om voor de laagste lonen extra koopkracht te bereiken.

  1. Per 1 januari 2016 een structurele loonsverhoging van 1,55%
  2. Per 1 juli 2016 een structurele loonsverhoging van 0,75%

Totaal over de looptijd van twee jaar betekent dit een structurele ver­hoging van 5,4% voor een 18-jarige met het laagste cao-loon en 3,5% bij een inkomen van € 2.100, - Met ingang van 1 januari 2017 vervalt de VPL-premie en dat levert nog eens 0,5% meer loon op.

De in de cao genoemde vergoedingen gerelateerd aan daadwerke­lijke kosten worden jaarlijks geïndexeerd, te beginnen op 1 januari 2016. Indexcijfer wordt in overleg bepaald.
De aan het brutoloon gerelateerde toeslagen lopen met de loonsver­hogingen mee

Duurzame inzetbaarheid en ontziemaatregelen

Medewerkers van 55 jaar en ouder hebben nu over het volledige vakantiejaar recht op 6 extra vakan­tiedagen. Deze extra vakantiedagen worden gelei­delijk verschoven naar 60 jaar en ouder. Medewerkers die dit jaar 55 jaar zijn geworden of nog worden, behouden deze rechten. Voor mede­werkers die in 2016 of later 55 jaar worden, is het volgende afgesproken:

Geboortejaar - Extra vakantiedagen per jaar
1960 6 extra vakantiedagen per jaar
1961 5 extra vakantiedagen per jaar
1962 4 extra vakantiedagen per jaar
1963 3 extra vakantiedagen per jaar
1964 2 extra vakantiedagen per jaar
1965 1 extra vakantiedag per jaar

In het vormen van leeftijd onafhankelijk vitali­teitsbudget/afspraken wordt rekening gehouden met deze verschuiving. Medewerkers van 60 jaar of ouder houden recht op extra vakantiedagen op basis van onderstaand schema:

Leeftijd plus Extra vakantiedagen per jaar
60 6 extra vakantiedagen per jaar
61 7 vakantiedagen per jaar
62 8 vakantiedagen per jaar
63 9 vakantiedagen per jaar
64 10 vakantiedagen per jaar
65 jaar en oud eveneens 10 extra vakantiedagen per jaar.

Vitaliteitsbudget

Er is afgesproken dat een projectgroep, een verte¬genwoordiging van werkgevers en medewerkers, tijdens de looptijd van de cao tot een systeem komen voor het invoeren van een leeftijdsonafhan-kelijk vitaliteitsbudget. Vanaf 2017 zullen daar dan de bestaande ontziemaatregelen voor 55-plussers in worden meegenomen. Met dit budget moet ruimte ontstaan voor levensfase- en loopbaankeu¬zes die aansluiten bij de individuele wensen van medewerkers. De projectgroep zal worden bijge¬staan door deskundigen en wordt gefinancierd van¬uit het sociaal fonds. Kortom;

  • Recht op een vierdaagse werkweek voor 55-plussers blijft bestaan.
  • Verbod op nachtwerk blijft vanaf 55 jaar. 
  • Bewustwordingscampagne over noodzaak. Scholing om gezond en met plezier langer te kun¬nen werken. Ook wanneer het nodig is om ander werk te gaan doen. 
  • 100% subsidie op scholing en cursussen via ECM, binnen de bestaande grenzen voor de duur van de cao. Dit maakt het voor werkgevers gunstiger om te investeren in jouw scholing.

Flexibiliteit

Er wordt vanuit twee arbeidstijdenvensters geredeneerd. Een dagvenster dat loopt van 7.00 tot 22.00 uur en een nachtvenster dat loopt van 22.00 tot 7.00 uur. De hoogte van de toeslagen blijft onveranderd. Het verbod werken op zaterdag vervalt. Het is belangrijk te weten dat de gewone werkweek nog steeds van maandag t/m vrijdag is. De zaterdag is dus geen gewone werkdag tenzij je dat als mede¬werker zelf graag wilt. De afspraken die bedrijven met medewerkers hebben gemaakt over werken op zaterdag, blijven bestaan.
Het betreffende artikel 23, wordt gewijzigd en gaat als volgt luiden:

  • Incidenteel werk op zaterdag is toegestaan, mits er geen structurele werkweek van zes dagen ontstaat. Dus als je niet wilt, dan hoeft het niet.
  • De overwerktoeslag op zaterdag blijft 50%. 
  • Werkgever en medewerker kunnen een vijf¬daagse werkweek overeenkomen, waar de zaterdag een vast onderdeel van uitmaakt.
  • De medewerker die regelmatig op zaterdagen wordt belast met schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud en reparatie van machines en gebouwen, expeditie en dergelijke werkzaamheden, ontvangt voor de eerste drie op zaterdag gewerkte uren een vergoeding in de vorm van betaald verlof in de opvolgende week van 150% van de gewerkte tijd. De meerdere uren worden betaald met een toeslag van 50%.

Sociaal akkoord

De in het sociaal akkoord in 2013 gemaakte afspraak over reparatie van opbouw en duur van de WW via een nieuw te ontwerpen regeling wordt uit¬gevoerd. Dit zal gebeuren wanneer er een passende uitvoeringsvorm voor is ontwikkeld.

Vakbondscontributie

Medewerkers die lid zijn van een vakbond, ontvan¬gen van hun werkgever 60 euro netto per jaar als bij-drage voor de vakbondscontributie.

Functiegebouw

We gaan de cao moderner maken op het gebied van het functiegebouw. Dit houdt in een vernieuwing van de functiebeschrijvingen en indelingen in de loonschalen. Wat nu in de cao is opgenomen, stamt uit 1978 en is sterk verouderd. Tevens willen we bewerkstelligen dat de cao beter leesbaar wordt. 

Meer informatie nodig?

Wij zijn van plan een aantal bedrijven te bezoeken om dit resultaat te bespreken. Om iedereen de kans te geven om met de onderhandelaar van CNV Vakmensen Arie-Jan van Oort in gesprek te gaan, zijn er twee avonden gepland. Op 27 en 28 oktober tussen 19 en 21 uur kun je telefonisch contact met hem opnemen via06-51203074. Vragen en opmerkingen kun je ook via e-mail sturen: a.vanoort@cnvvakmensen.nl

Hoe nu verder: U bent nu aan het woord. U kunt u stem over dit onderhandelingsakkoord uitbrengen op de volgende link Breng nu hier je stem uit

Je kunt jouw stem voor 31 oktober uitbrengen, want op 31 oktober worden de stemmen geteld! 

Met vriendelijk groet,

Arie-Jan van Oort

Cao-onderhandelaar