Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houtverwerkende industrie - Nieuws

Voorstellen nieuwe cao Houtverwerkende Industrie

CNV Vakmensen wil in de nieuwe cao voor de houtverwerkende industrie afspraken maken over een goede loonsverhoging, werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hierna vindt u de voorstellen, die CNV Vakmensen aan de werkgevers heeft gedaan. Inmiddels hebben wij ook kennis genomen van de voorstellen van de werkgevers. Zij zien de economische situatie somber in. Loonruimte is er alleen als er een hogere arbeidsproductiviteit tegenover staat. Zij denken dan aan minder roostervrije tijd tegen een beperkte hoger loon en aan minder loon betalen bij ziekte.

Onze voorstellen:

Looptijd:

CNV Vakmensen stelt voor om een cao af te sluiten met een looptijd van 1 jaar. De cao komt dan te lopen van 1 mei 2012 tot en met 30 april 2013.

Loon:

CNV Vakmensen stelt voor om de schaalsalarissen én de werkelijke betaalde lonen met 2,5 procent te verhogen per 1 mei 2012.

Werkkostenregeling

CNV Vakmensen stelt voor bedrijven nogmaals te adviseren om gebruik te maken van de overgangsregeling en de nieuwe werkkostenregeling nog niet in te voeren.  Een werkgroep van partijen zal concrete voorstellen moeten doen voor invoering van de werkkostenregeling. Uitgangspunten dienen te zijn dat werknemers er financieel niet door worden benadeeld en dat de mogelijkheid van fiscale aftrek van vakbondscontributie in stand blijft.

Duurzaam Meedoen

Wij stellen voor om als paritaire partijen een werkgroep “vitaliteitsbeleid” in te stellen, die aanbevelingen doet hoe jongeren en ouderen op een gezonde manier werkend in onze branche hun pensioen kunnen halen.

Daarbij dienen ook aan de orde te komen de mogelijkheden van vitaliteitsregeling met een structurele bijdrage van de werkgever.

De paritaire werkgroep komt met voorstellen aan cao-partijen.

Werkingssfeer:

De huidige cao bepaalt dat voor personeel uit de categorieën als genoemd in art. 2 aanhef en sub a,b, c en d met een uurloon, hoger dan het maximum van loongroep 5, slechts de helft van de  bij de CAO overeengekomen loonsverhoging geldt.

CNV Vakmensen stelt voor deze werknemers ook de bij de CAO overeengekomen loonsverhoging toe te kennen.

Deeltijdpensioen

CNV Vakmensen stelt voor om werknemers het recht te geven om vanaf 60 jaar deeltijdpensioen op te nemen en daarnaast in deeltijd te blijven werken.

Uitzendkrachten

De werkgever dient uitzendkrachten, die zes maanden aaneengesloten bij het bedrijf hebben gewerkt, aansluitend een vast of tijdelijk contract aan te bieden.

Indexering vergoedingen/toeslagen

CNV Vakmensen stelt voor om de vergoedingen voor gereedschap, kleding en reiskosten te verhogen met 2.5% per 1 juli 2012.

Voorst stellen wij voor om de diplomatoeslag en de toeslagen voor EHBO en BHV te verhogen met 2,5% per 1 juli 2012.

Bijdrage ziektekosten

CNV Vakmensen stelt voor om de tegemoetkoming van de werkgever voor de premie voor de aanvullende zorgverzekering voor de werknemers, die  een polis van een aanvullende ziektekostenverzekering met fysiotherapie kunnen overleggen te stellen €10 per maand.

Dienstverband bij 65 jaar en ouder

De werknemer kan zelf kiezen wanneer hij met pensioen gaat. Het automatisch beëindigen van het dienstverband op 65 jaar past daar niet bij. 

Mantelzorg

Buiten het kortdurend en langdurend zorgverlof kan de werkgever, indien hij oordeelt dat hiertoe aanleiding bestaat, buitengewoon verlof voor een van geval tot geval beperkte tijdsduur. De werkgever is gehouden een afwijzing van een verzoek om buitengewoon verlof in verband met mantelzorg schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mee te delen.

Lex Raadgever

Bestuurder

T 055-5264250

E l.raadgever@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid