Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houtverwerkende industrie - Nieuws

Eindelijk principe-akkoord cao Houtverwerkende Industrie

De cao Houtverwerkende Industrie is in 2012 afgelopen. Het heeft dus erg lang geduurd voordat wij tot een principe-akkoord voor de nieuwe cao konden komen. De werkgevers wilden allerlei verslechteringen doorvoeren zoals het verplicht kopen van ATV-dagen en dergelijke. Na een enquête onder de leden hebben wij aangegeven dat dit geen begaanbare weg was. Eind 2013 is het gelukt een principe-akkoord af te sluiten zonder deze verslechteringen en een structurele loonsverhoging.

Het principe-akkoord bevat de volgende afspraken:

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 mei 2012 tot en met 31 december 2014.

Loon en beloning

De loonschalen en werkelijk betaalde lonen als omschreven in artikel 10 worden als volgt verhoogd:

  • met ingang van 1 mei 2014 1,6 procent
  •  met ingang van 1 oktober 2014 een eenmalige uitkering van € 75

Vergoedingen

De vergoedingen en toeslagen uit de artikelen 11 en 12 worden met ingang van 1 januari 2014 met 4 procent verhoogd.

Einde dienstbetrekking

Artikel 7 lid 12 wordt als volgt aangepast: de dienstbetrekking eindigt automatisch op dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Vakantiewetgeving

Per 1 januari 2012 is de “nieuwe” vakantiewetgeving van toepassing. Een zieke werknemer heeft vanaf dat moment recht op volledige opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte.

Verder betekent de “nieuwe” vakantiewetgeving dat de wettelijke vakantiedagen (20 per jaar) vervallen na 6 maanden nadat het kalenderjaar, waarin deze dagen zijn opgebouwd, is afgelopen. Dit tenzij werknemer niet in staat is geweest om deze dagen op te nemen, bijvoorbeeld vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar.

In bedrijven die tot nu toe gebruik maakten van de “oude”regeling, namelijk dat alle vakantiedagen verjaren na vijf jaar, gaat de voorgaande alinea in per  1 januari 2014.

Modernisering cao voor de houtverwerkende industrie

Een paritaire commissie wordt gevraagd cao-partijen te adviseren over modernisering van de cao. De onderwerpen waarover advies wordt gevraagd, komen voort uit zowel wensen van werkgevers- als werknemersorganisaties:

Levensfasebewust personeelsbeleid

Er wordt gekeken naar de organisatie en inrichting van het werk. De commissie wordt gevraagd te adviseren over mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, zoals EVC en loonbaancheck. Mede vanwege de gelijke behandeling van werknemers onderzoekt de commissie de noodzaak en wenselijkheid van het aanpassen van de ouderendagen. Ook andere onderwerpen zoals promotie en demotie kunnen onderdeel uitmaken van dit advies.

Veiligheid, gezondheid, welzijn en life-style

De commissie wordt gevraagd te adviseren over hoe werknemers in de houtverwerkende industrie gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven, met aandacht voor het arbeidsomstandighedenbeleid, waaronder ziekteverzuimbeleid. De paritaire commissie besteedt ook aandacht aan de verdeling van de verantwoordelijkheden en risico’s, waaronder de loondoorbetaling bij ziekte.

Flexibilisering

De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor flexibel werken, rekening houdend de belangen van werkgever en werknemers. De werknemer krijgt de mogelijkheid om arbeid en zorgtaken beter op elkaar af te kunnen stemmen. Voor werkgevers zorgt maatwerk op bedrijfsniveau voor verhoging van de arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen. Bekeken dient te worden welke middelen ingezet zouden kunnen worden om de gewenste flexibiliteit te creëren, waarbij de huidige opzet van de ADV onder de loep zal worden genomen.

Uw mening telt!

Wij leggen dit principe-akkoord aan u voor met de vraag of u er wel of niet mee kunt instemmen. Bijgaand sturen wij u een stemformulier met het verzoek dit vóór 4 februari ingevuld te retourneren, bij voorkeur via e-mail aan apeldoorn@cnvvakmensen.nl onder vermelding van ‘principe-akkoord cao Houtverwerkende industrie’.

Per post kan natuurlijk ook, zend het ingevulde formulier naar CNV Vakmensen, Lex Raadgever, Postbus 208, 7300 AE Apeldoorn.

Als wij geen reactie van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat u met ditprincipe-akkoord instemt! Na het horen van uw mening, zal het Vakgroepbestuur Hout en meubel besluiten of dit principe-akkoord een definitief akkoord wordt.

Wij zoeken leden die samen met hun collega’s mee willen praten over de arbeidsvoorwaarden en andere zaken in de houtverwerkende industrie. Het vakgroepbestuur Hout komt twee keer per jaar bij elkaar en rond de cao-onderhandelingen de bij die CAO betrokken leden wat vaker. Mocht u overwegen hieraan deelnemen, dan nemen wij graag contact met u op.

Wij zien uit naar uw reactie!

Lex Raadgever, bestuurder CNV Vakmensen Districtskantoor Apeldoorn

T: 055 – 52 64 250                             E: l.raadgever@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid