Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houthandel - Nieuws

Leden stemmen in met nieuwe cao Houthandel

Leden van CNV Vakmensen die in de houthandel werken hebben zich in meerderheid positief uitgesproken over de nieuwe cao-afspraken. Ook de leden van FNV waren positief. Nu kan de nieuwe cao voor de Houthandel van kracht worden.

Enkele belangrijke feiten:

Looptijd: De nieuwe cao kent een looptijd van 2 jaar, te weten vanaf 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019. De nieuwe cao gaat dus met terugwerkende kracht in.

Loon: In ieder geval zullen in deze maand de lonen met 2% stijgen en op 1 januari 2019 opnieuw met 2%. In de maand november 2018 ontvangen werknemers eenmalig een bruto uitkering van Euro 350,- (incl. vakantietoeslag en uitgaande van een 40-urige werkweek met een arbeidsduur van tenminste 1 jaar.) Als je minder dan 40 uur werkt krijg je een bedrag naar rato van het aantal uren dat je per week werkt.

Toeslagen:
In aanvulling op de bestaande cao-tekst (art. 22) zullen de toeslagen voor bedrijfshulpverlener, leermeester, scholingspromotor en de combitoeslag verhoogd worden met een percentage gelijk aan de cao-loonontwikkeling. Dus in totaal ook met 4%.

Kostenvergoedingen:
In aanvulling op de bestaande cao-tekst (art. 24) zullen de kostenvergoedingen jaarlijks per 1 januari geïndexeerd worden met het percentage waarmee het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CPI alle huishoudens afgeleid) in de periode van oktober tot oktober daaraan voorafgaande is gestegen.

Functiestructuur, beoordelingssysteem met uitloopperiodieken en jeugd-instroomschalen: In een protocol wordt vastgelegd dat cao-partijen gedurende de looptijd van de cao de ingediende voorstellen m.b.t. de functiestructuur van het functiehuis van de Hibin, het beoordelingssysteem met de uitloopperiodieken en de jeugd-instroomschalen zullen bespreken.

Gedurende de looptijd van deze nieuwe cao verandert er dus nog niets aan wat hierover al in de cao tekst was opgenomen maar deze onderwerpen worden wel bespreekpunten voor de komende tijd met mogelijke cao-wijzigingen vanaf 2019 tot gevolg.

Duurzame inzetbaarheid: Door Sivag is EFS-subsidie voor duurzame inzetbaarheid in branches en sectoren aangevraagd.
In dat kader zal ook naar de 80-90-100 regeling worden gekeken. Die regeling 80% werken, tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw is dus nu niet gerealiseerd maar ook niet van de baan!

Vakbondscontributie: Over 2017 zullen de werkgevers bedrijven, die de vakbondscontributie nog niet op een fiscaal vriendelijk wijze hebben geregeld, adviseren dit alsnog in 2018 te doen voorzover daar ruimte voor is in de werkkostenregeling. Voor 2018 is het een recht voor werknemers dit fiscaal vriendelijk te laten verrekenen via het salaris.

Vragen of opmerkingen? Dan kan je terecht bij Arie Kasper, jouw bestuurder/onderhandelaar voor deze sector. Mail naar a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid