Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Horeca

Cao Horeca over inkomen

Hoe weet ik hoeveel ik moet verdienen?

In de individuele arbeidsovereenkomst staat in welke functie je werkzaam bent. Bij die functie hoort één van de 11 salarisschalen die in de cao zijn opgenomen. Elke schaal is opgebouwd uit een basisloon en een eindloon. Een werknemer die op 1 januari minimaal een kalenderjaar in dienst is van dezelfde werkgever,heeft telkens recht op een functiejaarverhoging totdat het eindloon van de functiegroep is bereikt. De vaste verhoging bedraagt jaarlijks 2 procent en de variabele periodieke verhoging ligt tussen de 0 of meer procenten op basis van beoordeling.

Ben je jonger dan 22 jaar,dan geldt het jeugdloon dat bij je salarisschaal en je leeftijd hoort. De werkgever mag je meer betalen dan in de salarisschaal in de cao is vastgelegd. De horeca-cao is immers een minimum-cao.

Hoe wordt de functiejaarverhogingtoegepast?

Bij indiensttreding heb je alswerknemer van 22 jaar of ouderin ieder geval recht op hetbasisloon dat hoort bij de functiegroep.Als je vervolgens op 1januari een vol jaar in dienst bentgeweest, heb je recht op een functiejaarverhogingvan 2 procent.Je hebt ieder jaar recht op dezeverhoging totdat het eindloonvan de functiegroep is bereikt.

Kan er afgeweken worden van de functiejaarverhoging van 2 procent?

Ja. De werkgever kan een beoordelingssystematiek invoeren. Indien de beoordeling negatief is, kan de werkgever hiervan afwijken. De werkgever moet je vooraf informeren over de wijze van beoordelen. Er dient minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek tussen werkgever en werknemer plaats te vinden waarin zij de samenwerkingen de voortgang van de(werk) afspraken uit het beoordelingsgesprek evalueren en eventueel bijstellen. 

Mijn werkgever heeft geen uniformbeoordelingssysteem en/ofvoert geen beoordelingsgesprek,heb ik dan wel recht op de 2 procent?

Ja, als werknemer heb je dan wel recht op de 2 procent loonsverhoging(totdat het eindloon van de functiegroep is bereikt). 
Als je promotie maakt, begin je dan weer bij het basisloon van de nieuwe functiegroep?
Nee, want dan zou je er in loon op achteruit gaan. En dat is niet toegestaan. Bij promotie wordt gekeken naar de nieuwe salarisschaal die op jou van toepassing is. In die schaal wordt dan gekozen voor het bedrag dat minimaal gelijk is aan het huidige salaris. Maar jouw werkgever kan natuurlijk ook een hoger loon met jou afspreken.