Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Contractcatering - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Contractcatering

Afgelopen week hebben wij een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao contractcatering. In het laatste overleg hebben wij een oplossing kunnen vinden voor een nieuwe reiskostenregeling zonder dat deze regeling negatieve gevolgen heeft voor het inkomen.

Dat was het laatste punt dat nog open stond. Dat maakt dat wij nu een onderhandelingsresultaat hebben dat wij met een positief advies aan u voorleggen. Dit resultaat ligt binnen het mandaat dat wij van de cao-commissie hadden meegekregen. Onderstaand treft u de belangrijkste punten met een toelichting aan. Het onderhandelingsresultaat vind je hiernaast in de download.

Looptijd:

De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden, te weten van 1 april 2014 tot en met 30 juni 2015.

Loon:

Wij hebben in totaal 2 procent loonsverhoging afgesproken. Op 1 juni aanstaande worden de lonen verhoogd met 1,5 procent en op 1 januari 2015 volgt nog een verhoging van 0,5 procent. De gemiddelde loonsverhoging is op dit moment ± 1,25 procent in cao's met een vergelijkbare looptijd. Dit betekent dat wij voor deze sector een goede loonsverhoging hebben kunnen afspreken.

Reiskosten:

De eerdere voorstellen van de werkgevers zouden als gevolg hebben dat verreweg de meeste medewerkers die nu een reiskostenvergoeding hebben, fors moesten inleveren. Dat was voor ons niet aanvaardbaar. De nieuwe regeling heeft nu als gevolg dat niemand erop achteruit gaat! De nieuwe regeling ziet er vanaf 

1 januari 2015 als volgt uit:

 • Per gewerkte dag worden ongeacht de vorm waarin wordt gereisd de gereisde kilometers vanaf 10 kilometer tot 30 kilometer met € 0,08 vergoed. Vanaf 1 juli 2015 wordt de vergoeding verhoogd naar € 0,11.
 • Voor medewerkers die al een reiskostenvergoeding hebben, krijgen een persoonlijke toeslag ter grootte van het verschil tussen hun huidige regeling en de nieuwe regeling. Deze PT wordt eenmalig vastgesteld en bevroren maar wel blijvend gegarandeerd.
 • Er zijn twee mogelijkheden om deze PT uit te laten betalen, te weten bruto uitruilen naar netto of als brutoloon. In dat laatste geval zullen werkgevers-lasten verrekend worden met de hoogte van de PT. Voordeel is wel dat de PT dan onder andere pensioengevend wordt. De keus is aan u. Zie voor de techniek het bijgevoegde rekenvoorbeeld.
 • Bij contractswisseling gaat de PT mee over naar een nieuwe werkgever.
 • De inflightcatering is van deze regeling uitgezonderd.

Contractswisseling:

Het is een lang gekoesterde wens van CNV Vakmensen om bij contractswisseling het betrokken personeel met alle rechten en plichten over te laten gaan naar de nieuwe werkgever en dat op basis van de cao er geen afbouw van arbeidsvoorwaarden meer kan plaatsvinden. Dat is nu geregeld.

In artikel 10 zal worden geregeld dat ingeval van wijziging van cateraar de regels uit het burgerlijk wetboek (overgang van onderneming) van toepassing zijn en dat artikel 11 geheel uit de cao wordt geschrapt. De rechtsbescherming van een werknemer wordt nu veel groter omdat als er minder uren gewerkt gaan worden dit niet anders kan dan nadat er eerst door het UWV wordt getoetst of dit aan de geldende regels voldoet. Het op basis van de cao terugzetten in salarisgroep kan niet meer. Met deze twee aanpassingen van de cao is aan een belangrijke wens van onze leden voldaan.

Flexibiliteit:

Tegenover de grotere rechtsbescherming door de aanpassing van artikel 10 en het schrappen van artikel 11 van de cao staat dat werkgevers een grotere mate van flexibiliteit willen hebben. Dat is op zich een te begrijpen wens omdat de kosten voor werkgevers door deze aanpassing zullen stijgen.

Werkgevers willen de mogelijkheid hebben om per kwartaal met min- en plusuren te kunnen werken. Werkt u in een kwartaal meer uren dan u volgens uw contract zou moeten werken dan worden die uren als meeruren uitbetaald. Werkt u in een kwartaal minder uren dan u zou moeten werken, dan kan er per kwartaal maximaal één 

adv-dag met die minuren worden verrekend. Op jaarbasis kunnen dus maximaal 

4 adv-dagen worden ingezet om die met minuren te verrekenen.

Daarnaast willen werkgevers de mogelijkheid hebben om werknemers één dag in de week meer of minder in te zetten. Nu is in artikel 17 van de cao geregeld dat iedereen die parttime werkt verplicht 20% meer moet werken wanneer de werkgever dit wenst. Dat komt overeen met 1 werkdag voor iedereen die vijf dagen in de week werkt. Dus het wordt naast de verplichting meer werken ook mogelijk minder te werken. Mocht u aan het eind van het kwartaal ten gevolge hiervan minder hebben gewerkt, dan kunnen die minder gewerkte uren dus verrekend worden met de eerder genoemde adv-dag. Minder uren werken heeft geen invloed op de hoogte van je salaris. Mocht u in een kwartaal meer uren hebben gewerkt dan u contractueel bent verplicht, dan worden die uren natuurlijk wel uitbetaald.

Daarnaast blijven alle bestaande regels over het vaststellen van ADV-dagen onveranderd. 

Andere onderwerpen:

Naast deze vijf belangrijke onderwerpen zijn op tal van andere zaken afspraken gemaakt. In de bijlage bij deze brief treft u de volledige tekst aan van het onderhandelingsresultaat dus ook met alle andere punten waar wij afspraken over hebben gemaakt.

Conclusie:

In deze nieuwe cao hebben wij op een aantal belangrijke onderwerpen goede afspraken kunnen maken, een fatsoenlijke loonsverhoging, iedereen gaat een reiskostenvergoeding krijgen, sterk verbeterde afspraken bij contractwisseling en aanvaardbare afspraken over flexibiliteit. Daarom leggen wij dit akkoord met een positief advies aan u voor.

Joost van Egmond, onderhandelaar CNV Vakmensen 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid