Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Verlengingsvoorstel cao Vopak Agencies

Zoals je weet loopt de cao op 31 december 2018 af. Wij hebben daarom contact gehad met jouw werkgever om alvast de cao-overlegdata vast te stellen. Jouw werkgever heeft ons daarop een voorstel gestuurd om de cao, met kleine aanvullingen, met 1 jaar te verlengen.

De motivatie van Vopak is “dat naar verwachting de loonkosten in 2019 met 3 tot 3,5% zullen stijgen door de APC en de eindejaars-beoordeling. Een verdere stijging van de loonkosten wordt als niet verantwoord gezien door de toenemende concurrentie en sterk onder druk staande agency fee tarieven.

Vopak Agencies moet steeds meer inspanningen leveren om dezelfde omzet te genereren waarbij Vopak Agencies hun uiterste best moet doen om aan de wensen/eisen van nieuwe en bestaande opdrachtgevers te kunnen (blijven) voldoen. Binnen Vopak Agencies staat alles dan ook in het teken van flexibiliteit, wendbaarheid en een grotere klantgerichtheid om snel te kunnen anticiperen.”

Wij leggen dit voorstel positief aan je voor.

Wij vragen je om je stem voor of tegen verlenging van de cao uit te brengen. Hiervoor klik je op deze link.

Wanneer je deze nieuwsbrief per post ontvangt kan je de link https://q.crowdtech.com/-ZvEi5gA0UiL6FdddKmk1g op internet intypen om ook digitaal te stemmen.

Graag vragen wij je om je stem uit te brengen voor 20 september.

Het voorstel van Vopak omvat de volgende punten:

1. Looptijd
Verlenging met 1 jaar (t/m 31-12-2019) incl. APC.

2. Eenmalige uitkering 2019
Toekennen van een eenmalige uitkering ten bedrage van € 800,- in januari 2019.
Parttimers ontvangen deze uitkering pro rata.


3. Reparatie WW per 1-1-2019
* Transitievergoeding
Vopak Agencies zal t.b.v. de reparatie WW, de transitievergoeding van € 4500,- aanpassen
naar € 5000,- per dienstjaar indien een dienstverband van een medewerker met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tijdens de looptijd van de CAO, op initiatief van
Vopak Agencies in collectieve situaties (collectief is 2 of meer medewerkers) eindigt.
* WGA reparatie
Uitbreiding vrijwillige WGA hiaat verzekering. Daar waar medewerkers vrijwillig verzekerd zijn
voor de WGA basis (35-80%) zal Vopak Agencies het surplus van de WGA loongerelateerde
uitkering voor haar rekening nemen.

4. Pensioen
Aanpassing van de pensioenregeling naar een flexibele beschikbare premieregeling conform concern regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

De belangrijkste wijzigingen hierbij zijn:

 • verhoging van de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar;
 • verlaging van de AOW franchise;
 • keuzevrijheid voor de aanwending van de beschikbare premie vanaf 1 januari 2019:
 •  a) volledige premie aanwenden voor directe inkoop van pensioen;
   b) volledige premie beleggen naar keuze van deelnemer;
   c) premie deels aanwenden voor directe inkoop van pensioen (huidige basisregeling)
       en deels voor beschikbare premie (huidige excedentregeling);
 • beschikbare premie in basisregeling is gebaseerd op de kostprijs van de voorheen geldende basisregeling. Beschikbare premie in de excedent- en netto plusregeling wijzigt niet;
 • gedurende de looptijd van de CAO is de eigen bijdrage verlaagd van 5% naar 4,5% van de pensioengrondslag en dit willen we graag vastleggen in de CAO;
 • verdere verlaging eigen bijdrage per 1 januari 2019 van 4,5% naar 4% van de pensioengrondslag.

Deze wijzigingen zijn vastgelegd in het reglement van de Vopak pensioenregeling 2018 en uitvoeringsovereenkomst tussen Vopak en het pensioenfonds, waarbij Vopak een additionele storting doet om de kans op volledige pensioenopbouw in de komende jaren fors te verhogen.

Gedurende 2018 wordt de regeling uitgevoerd op basis van de voorheen geldende pensioen- regeling. Na implementatie maken medewerkers een keuze voor de toekomstige uitvoering (inkoop pensioen / beleggen) vanaf 1 januari 2019.

Albert van Damme
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
E:  a.vandamme@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 60 19 83

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid