Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

VAKBONDSOVERLEG APMTR & APM MV II

Op 12 december heeft CNV Vakmensen met de managementteams van APMTR en APM MV II overlegd inzake de verlenging van het transitieprotocol. Het transitieprotocol m.b.t. overgang van werknemers van APMTR naar APM MV II loopt eind dit jaar af en dient verlengd te worden.

Dilemma
In het vorige overleg heeft CNV Vakmensen aangekaart dat artikel 14 van het ontslagrecht gevolgen kan hebben voor werknemers in dienst van APM MV II als er in een toekomstscenario gereorganiseerd moet worden bij APMTR. Artikel 14 geeft aan dat bij boventalligheid afgespiegeld moet worden binnen een organisatie en de vraag is of bij een intensieve(re) samenwerking tussen de beide BV’s nog wel sprake is van twee losstaande organisaties of dat er sprake is van één organisatie.

CNV Vakmensen heeft deze vraag gesteld aan de managementteams. Zij gaven aan hier nog geen antwoord op te hebben. Immers deze theoretische discussie was voor hen ook nieuw. Wel gaven ze aan dit dilemma aangekaart te hebben bij hun moederorganisatie (APM Terminals te Den Haag) en hen gevraagd te hebben om hun visie op te maken voor de toekomst van beide organisaties. Dienen het twee losstaande bedrijven te blijven of dient er vanuit een concerngedachte meer samengewerkt te worden en wat zijn hier dan de consequenties van. Op korte termijn is hier nog geen duidelijkheid over te verwachten en worden we als belangenbehartiger voor twee BV’s gedwongen belangen te behartigen.

Ondernemingsraad APM MV II
Het managementteam van APM MV II gaf ons te kennen dat zij gister een brief hebben ontvangen van hun ondernemingsraad. De ondernemingsraad claimt positie in de transitie van werknemers van APMTR naar APM MV II. Het managementteam heeft te kennen geven wel transitieafspraken te willen voorbereiden met vakorganisaties maar zich pas te binden zodra zij meer zicht hebben in de wensen van de Ondernemingsraad.

Overweging
De onderhandelingsdelegatie CNV, bestaande uit kaderleden van APMTR, APM MV II en de vakbondsbestuurder, willen geen afspraken maken die nadelige gevolgen hebben voor werknemers in dienst van APM MV II en AMPTR. De managementteams hebben te kennen gegeven de komende 2,5 jaar geen aanpassingen met personele consequenties te verwachten binnen één van de organisaties. Het niet sluiten van een transitieprotocol geeft geen antwoord op het dilemma zoals hier boven geschetst. Immers de laatste jaren is al sprake van transitie van personeel en als ‘APM Den Haag’ besluit dat meer samengewerkt moet worden speelt de afspiegeling over beide organisaties sowieso. Daarnaast is de interpretatie van artikel 14 ook niet glashelder, per context kan de rechter tot een ander oordeel komen. Dit maakt, samen met het feit dat de laatste jaren al transitieafspraken bestonden, dat de onderhandelingsdelegatie heeft besloten om verder te praten over het transitieprotocol. Dit bestaat uit twee onderdelen. De eerste betreft het proces wie en hoe mensen de transitie kunnen maken en de tweede betreft de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. De managementteams hebben daarbij wel aangegeven dat overeenstemming over het transitieprotocol pas bekrachtigd kan worden als er ook overeenstemming is over de cao-verlengingen.

Korte termijn
In februari 2018 zullen twee nieuwe kranen geplaatst worden op APM MV II. Deze zullen operationeel zijn medio september 2018. De extra werkgelegenheid die dit tot gevolg heeft zal ingevuld worden door collega’s die op de afspiegellijst staan uit oktober 2013. Daarbij geldt dat kraanmachinisten (APMTR) uitwisselbaar zijn met de RCO-functie (MV II). Daarnaast willen de managementteams met vakorganisaties bij cao afspraken maken over doorstroom binnen APM MV II.

Vervolg overleggen
De managementteams gaan de concept transitieafspraken naar aanleiding van het overleg vandaag verder uitwerken en aan ons toesturen. In januari zijn afspraken gemaakt om door te praten over de transitieafspraken, de cao APMTR en de cao APM MV II. CNV Vakmensen houdt in de tussentijd de lijntjes met de OR MV II kort om vinger aan de pols te houden voor wat betreft hun te doorlopen traject. Zodra er nieuws te vermelden is horen jullie dat van ons.

Nb. Wegens ziekte van Albert van Damme heeft Tjeerd Orie dit overleg waargenomen.

Mede namens de CNV Onderhandelingsdelegatie,

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid