Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Uitnodiging collegiaal overleg vakbondszaken APM

Speciaal voor de leden van CNV Vakmensen en hun geïnteresseerde collega’s werkzaam bij APMTR en APM MVII organiseert het CNV twee extra bijeenkomsten m.b.t. actuele vakbondszaken. Deze vinden plaats op woensdag 3 januari om 10.00 uur en om 19.00 uur.

Vertrouwen, samenwerken, verbinden en dialoog dat is waar CNV Vakmensen voor staat! Wij kiezen niet alleen voor “eigen belang”. We zoeken altijd naar evenwicht en daarbij telt solidariteit, collectief en inlevingsvermogen! We informeren leden over wat we weten! En dat betekent soms wel eens dat je persoonlijk niet altijd het beste gediend bent maar als groep wel.

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen bestaande uit kaderleden van APMTR, APM MV II en de vakbondsbestuurder willen geen afspraken maken die nadelige gevolgen hebben voor werknemers in dienst van APM MV II en AMPTR. En dat is niet altijd gemakkelijk maar we doen daar wel alles voor!

Respectloosheid past niet bij CNV Vakmensen
De afgelopen weken ontving ik e-mails en telefoontjes met woorden als: kaderleden nemen steekpenningen aan, kaderleden denken niet na, de vakbond denkt niet aan mijn belang, de vakbond moet eens nadenken over “mij”! Etc. Grove bewoordingen die ook zijn geuit zal ik niet opschrijven!

Respectloosheid past niet bij CNV Vakmensen leden! We snappen onrust, we snappen hoe belangen uit één kunnen lopen maar als CNV Vakmensen willen we vooral respect voor elkaar, een luisterend oor, discussie en gesprek om samen oplossingen te vinden ook al er moeilijke tijden zijn of kunnen komen! Wij horen graag wat jouw positieve bijdrage is in de discussie en waar jij denkt dat oplossingen liggen? Dan kunnen we samen bouwen aan iets positiefs!

Waar staan we?
Toen het huidige transitieprotocol overeengekomen werd was iedereen blij die over kon. In het transitieprotocol zijn afspraken gemaakt waarbij functies 1 op 1 overgingen, met test en sollicitatie afspraken om medewerkers van APMTR naar APM MVII over te laten gaan. Een functie die redelijk in lijn lag met de oude functie was het gevolg. We hebben ook arbeidsvoorwaardelijke afspraken gemaakt die zoveel mogelijk inkomen gelijk hield, die toekomst bood! Je zei officieel je arbeidscontract op bij APMTR en je trad in dienst bij de nieuwe terminal APM MVII. Op wat kleinere punten na zoals bijv. wat tekort komen bij overgang i.v.m. andere datum functieloon verhoging en na 1 juli 2016 geen 13A perspectief meer is het allemaal NA instemming van leden naar tevredenheid gegaan.

Een nieuwe terminal MV2 met nieuwe kansen. En de gedachte en hoop dat er twee mooie terminals naast elkaar kunnen bestaan met volop werk! Een eerste fase waar velen een toekomst op bouwen!

Alleen op de wereld of zijn er ontwikkelingen?
Daarna volgde er een breed werkzekerheidsakkoord containers en verhurende bedrijven i.v.m. mogelijke overcapaciteit in onze markt. Een discussie die niemand zal vergeten. Met APMTR werden aanvullende afspraken gemaakt over langere werkzekerheid en als het mis gaat een stevige kantonrechters formule betaling. Oplossingen in het breed werkzekerheidsakkoord zijn bedacht middels een uitgebreide senioren haven fit regeling, werk op Container Exchange Route, Collegiale in- en uitleen etc. We evalueren ieder half jaar de situatie en bespreken met alle partijen waar we staan. Medio 2019 volgt nader overleg over de toekomst zoals die er dan uit ziet!

Cao overleg en nieuwe transitie afspraken?
Met de leden hebben we uitgebreid de inzet voor verlenging transitieprotocol en arbeidsvoorwaarden besproken. Ook is uitgebreid gesproken over de cao inzet. Niemand was het oneens met de inzet! Natuurlijk wil niemand inleveren, natuurlijk wil niemand dat iets ten koste gaat van hemzelf! Maar we waren het ook eens over toekomst, over ontwikkeling, over solidariteit en over sterke terminals in een positief beeld! Samen, luisterend, positief!

Nieuwe informatie, niet stiekem achtergehouden maar betrokken open naar voren gebracht door CNV Vakmensen!Medio 2025 loopt de concessie af bij APMTR, natuurlijk wil iedereen weten wat de plannen zijn, of APMT ( moederbedrijf zullen we maar zeggen ) besluit APMTR open te willen houden of niet. Dit besluit is nog niet genomen voor zover ons bekend! APM MVII kan mogelijk uitbreiden in een nieuwe fase (de implementatie tijd kost ongeveer 3 a 4 jaar). Ook hierover moet APMT een besluit nemen en ook dit besluit is nog niet genomen voor zover ons bekend.

Deze vragen zijn neergelegd bij uw verantwoordelijke directie! Zij zijn degenen die u hierover moeten antwoorden, daar ligt de verantwoordelijkheid nu en in de toekomst!

UWV ontslag regels
Wij zijn de vakbond die op vragen van leden reageerden door UWV / artikel 14 ontslagregeling juridisch te checken. We hebben dit met de leden gecommuniceerd en aan de orde gesteld/ uitgebreid besproken met de beide directies. APMTR en APM MVII zijn dochterbedrijven. Wij wilden 4 á 5 jaar geleden 1 bedrijf, functies en werkplek uitwisselen, 1 cao maar daar koos APMT niet voor! APMT koos nadrukkelijk twee terminals, twee zelfstandige bedrijven!!

Het moesten 2 bedrijven zijn. 2 cao's etc. Nu we 4 / 5 jaar verder zijn is de discussie: 1 directeur, mogelijke samenwerking finance / HR, detachering / in-en uitleen. DE KANS MAAR GEEN ZEKERHEID is dat op het moment dat bijv. In 2025 TR zou sluiten, de UWV KAN vinden dat de beide bedrijven als 1 bedrijf kunnen worden gezien. Het KAN ook dat UWV dit niet vind. Advocaten zullen smullen van deze casus.

CNV Vakmensen heeft gevraagd aan de TR en MV2 directies wat men hiervan vind. De directies zijn immers verantwoordelijk voor de concequenties van keuzes die zij maken in hun bedrijfsvoering!

Zij gaven aan hier nog geen antwoord op te hebben. Immers deze discussie was voor hen ook nieuw. Wel gaven ze aan dit dilemma aangekaart te hebben bij hun moederorganisatie (APM Terminals te Den Haag) en hen gevraagd te hebben om hun visie op te maken voor de toekomst van beide organisaties. Dienen het twee losstaande bedrijven te blijven of dient er vanuit een concerngedachte meer samengewerkt te worden en wat zijn hier dan de consequenties van. Op korte termijn is hier nog geen duidelijkheid over te verwachten. Wat CNV Vakmensen betreft moet hier klip en klaar antwoord op komen! Want hoe kan je standpunten goed bespreken zonder de toekomst visie te kennen?

Ontslag regeling bij sluiting of stevige inkrimping?
Eén bedrijf en afspiegelen bij ontslag over 2 terminals of niet? Op grond van artikel 1 sub d Ontslagregeling wordt het begrip bedrijfsvestiging gedefinieerd als ‘een onderdeel van de onderneming van de werkgever dat in de maatschappij als zelfstandige eenheid te herkennen is en een interne zelfstandige bedrijfsvoering heeft’. In artikel 14 lid 1 Ontslagregeling staat dat moet worden afgespiegeld binnen de onderneming. Uit de toelichting bij artikel 14 volgt dat bij de beoordeling of de vestigingen in de maatschappij als zelfstandige eenheid zijn te herkennen, van belang is hoe deze zich naar buiten toe, extern, (maatschappelijk) presenteert en daarmee voor derden als zelfstandige eenheid zichtbaar is.

Risico
Op grond van artikel 14 lid 2 Ontslagregeling bestaat er een redelijkheidstoets ten aanzien van afspiegeling. Een redelijke toepassing van het afspiegelingsbeginsel kan meebrengen dat 2 of meer bedrijfsvestigingen worden samengenomen. Hiervan kan sprake zijn als werknemers regelmatig onderling tussen de bedrijfsvestigingen worden uitgewisseld wegens fluctuaties in het werk. Dat beide BV’s dezelfde directeur hebben kan wijzen op 1 bedrijf. De plannen om nauwer samen te werken dan wel onderdelen samen te voegen, inleen/detachering van elkaar duidt hier ook op. Een ontslagaanvraag wordt getoetst aan de omstandigheden die dan spelen. Kort en goed hier kan je uit verstaan t.z.t. in 2025. Maar advocaten zullen zich opstellen dat als je denkt het te weten nu al deze mogelijke kennis moet meewegen. Voer voor advocaten en die moeten dan maar betrokken worden bij deze discussie vanuit alle partijen. Mocht het zo zijn dat de 2 BV’s steeds meer in elkaar opgaan en dat voor de buitenwereld het lijkt op 1 bedrijf, dan kunnen medewerkers van MV2 meegenomen worden in een afspiegeling. Indien APMTR en APM MVII zouden besluiten om bijvoorbeeld per 2019 samen te gaan, personeel uit te wisselen en breed inzetbaar te maken over 2 terminals, bijvoorbeeld ook 1 cao, dan komen alle medewerkers wel bij elkaar en zal er per functie worden afgespiegeld. Maar als de 2 BV’s niets tot weinig met elkaar van doen hebben, dan zien we niet in hoe het UWV zou kunnen oordelen dat er sprake is van 1 bedrijf.

Huidige situatie
Er zijn in 2018 ongeveer 12 vacatures voor RCO en bij APMTR staan nog 38 mensen op de afspiegellijst die nog niet eerder een aanbod hebben gehad om in een nieuwe dienstverband naar APM MVII te gaan. Bij APM MVII willen mensen doorstromen van TA naar bijv. RCO. Dus zoeken we naar oplossingen die goed zijn voor iedereen en een beroep doen op solidariteit.

We hebben nu twee zelfstandige terminals, we willen APMTR mensen nog kansen geven! Of en in hoeverre dit nog kan zal moeten blijken in overleggen in de komende tijd.

Dit is wat het is!
Wij nodigen ieder lid met zijn collega’s uit om gezamenlijk met ons het gesprek aan te gaan. Wij hopen jullie te zien op 3 januari 2018. De twee bijeenkomsten zullen gehouden worden in Park de Heerlijkheid te Hoogvliet.

Voor nu wensen wij éénieder mooie kerstdagen, een goed uiteinde en een prachtig 2018!

Met vriendelijke groeten,

CNV Vakmensen
Albert van Damme
a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Nb. Wegens arbeidsongeschiktheid zal ik niet aanwezig kunnen zijn. Ik zal waargenomen worden door mijn collega Tjeerd Orie. Tjeerd Orie is ook bij het laatste overleg met jullie werkgever inzake de verlenging van het transitieprotocol aanwezig geweest.  Hij is dus volledig op de hoogte van de actuele vakbondszaken binnen jullie bedrijven.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid