Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ECT - Nieuws

Info over de derde ronde cao-overleg ECT

De derde ronde cao-overleg op 27 september stond in het teken van een eerste echte reactie van ECT en CNV Vakmensen op wederzijdse voorstellen.

ECT herhaalde opnieuw de insteek waarom een korte cao-overlegronde en een verlenging met weinig punten voor ECT belangrijk is. Eigenlijk alleen eenmalige uitkeringen, looptijd van 3 jaar, werkgroep duurzame inzetbaarheid en alvast ontziemaatregelen opschuiven met de AOW-leeftijd. Niets nieuws ten opzichte van de tweede ronde.

Maar…….CNV Vakmensen heeft niet voor niets voorstellen gedaan en heeft ECT toch indringend gevraagd te reageren op de voorstellen.

De reactie van ECT tot nu toe:

Looptijd / Loon en inkomensbestanddelen
Wij stellen voor om een looptijd van de nieuwe cao overeen te komen van twee jaar, van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2019. En wij stellen voor een structurele loonsverhoging overeen te komen van 2,5% per 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018. Dit naast voortzetting van de APC.
ECT: We zijn in combinatie met een looptijd (zonder dat ECT zei hoe lang) bereid een structurele loonsverhoging te bieden (maar ECT gaf niet aan hoeveel). Wel gaf ECT aan dat het loonvoorstel van CNV Vakmensen veel te hoog was. Eerder gaf ECT aan met betrekking tot de APC deze te willen schoonmaken.

WW / WGA duur en opbouw reparatie
Wij stellen voor in lijn met de afspraken in de Stichting van de Arbeid ECT aan te sluiten op een verzamel-cao teneinde het derde WW-jaar en de loongerelateerde WGA-premie te repareren. Wij stellen voor dat ECT tijdens dit cao-overleg met ons deze afspraak voor vijf jaar vastlegt. Nadere formulieren en documenten die benodigd zijn: www.spaww.nl

Met betrekking tot de betaling welke geschat wordt op 0,2% netto, oplopend in een aantal jaren zijn onze leden van mening dat ECT deze voor haar rekening moet nemen.

ECT en vakbonden gaan nader bespreken hoe we hier vorm en inhoud aan kunnen geven, maar wat ECT betreft zeer zeker niet betaald door ECT.

Zaken die voor de looptijd in de cao stonden en weg zouden vallen zonder nieuwe afspraken! CNV Vakmensen was degene aan de cao-tafel die hier alert op was! Reken uit wat u was kwijt geweest.

Vakbondscontributie
Wij stellen voor dat het artikel over de fiscaal vriendelijke verrekening voor de looptijd van de cao wordt verlengt.

Artikel 54 Ziektekostenverzekering
Wij stellen voor dit artikel voor de looptijd van de cao te verlengen.

Artikel 55 WGA premie
Wij stellen voor om dit artikel voor de looptijd van de cao te verlengen.

ECT: alle drie komen voor vast in de cao, juridisch had CNV Vakmensen gelijk dat dit zonder verdere nieuwe afspraak weg was geweest.

Artikel 32 EVC
Wij stellen voor dit artikel voor de looptijd van de cao te verlengen met dien verstande dat afstemming wordt gedaan met cao-partijen.

Persoonlijk budget
Wij stellen voor in de eerste helft van 2018 het persoonlijk budget te evalueren en met elkaar te bespreken welke nieuwe actualiteiten / fiscale mogelijkheden hiervoor inmiddels bestaan en waar mogelijk en passend hierover nadere mogelijke verbeteringsafspraken te maken bij de evaluatie.

Diversiteitsdag
Wij stellen voor om voor de looptijd van de cao een proef te doen door een 90% dag toe te voegen voor de medewerkers jonger dan 60 jaar. Dit om op te nemen ten behoeve van bijvoorbeeld mantelzorg, een stagedag bij een ander bedrijf, een studiedag, een arbeidsmarktdag etc. Bij aanvraag wordt de reden aangegeven door medewerker. We evalueren de afspraak na 2 jaar.

ECT: mogelijk nader te bespreken, maar niet zoals voorgesteld. Wat CNV Vakmensen betreft zou het onderdeel kunnen zijn van afspraken in een duurzame inzetbaarheidsstudie. De wens van ECT om te studeren.

Artikel 43
Wij stellen voor de vergoeding vervanging Meewerkend Voorman TOD te verhogen naar euro 30 en daarna te indexeren met de APC en initiële loonsverhogingen.

Artikel 51 aanpassen vergoeding hoogspanning
Wij stellen voor om in artikel 51 de hoogspanningsvergoeding te verdubbelen.

ECT: Op deze voorstellen werd een duidelijk nee gegeven. Sterker nog ECT vroeg zich hardop af of dit voorstel in een collectief overleg door eenlingen was ingediend.

Aanpassen artikel 70
Wij stellen voor om artikel 70 zodanig aan te passen dat op de verjaardag in enig jaar de 90% dagen worden toegekend. Daarnaast willen we de tabel aanpassen met 65 jaar 15 dagen, 66 jaar 15 dagen en 67 jaar 15 dagen.

ECT: de wens aanpassing naar verjaardag wordt nader bekeken en ECT wil de tabel aanpassen waarbij je op 56 jaar begint met 3 dagen en bij 65 jaar 15 dagen in de tabel wordt toegevoegd.

Toevoegen werkzekerheidsakkoord aan de cao
Wij stellen voor de tekst van het werkzekerheidsakkoord containersector als bijlage toe te voegen aan de cao en de huidige tekst artikel 8 in de Cao ECT als zodanig aan te passen waarbij de 20% clausule vervalt en de kantonrechtersformule overeind blijft met daarbij aanvullend dat dit factor 1 betreft.

ECT wil het werkzekerheidsakkoord onaangepast toevoegen aan de cao.

Onderzoek functies en beloning functielijst 1 en 2
Wij stellen voor met een afvaardiging van de TOD en een onafhankelijke expert in de eerste helft van 2018 te bespreken en te onderzoeken de waarde inclusief opleidingen, vakkennis, verantwoordelijkheden en bijhouden opleidingen van de functies in vergelijking tot terminaloperators en of er reden is tot aanpassing naar boven van de inkomens van de TOD. Indien en voor zover dit zo is, willen we in de volgende cao afspraken maken.

ECT wil kijken naar dit voorstel in relatie tot een voorstel van FNV en een eigen ECT idee hierover.

Toevoegen nieuwe functies inclusief schaalindelingen
Wij stellen voor om een overzicht te maken van alle nieuwe functies binnen ECT en deze te omschrijven en de functies te waarderen en in te delen in de cao.

Vervallen oude functies en ontstaan nieuwe functies in verband met onder andere automatisering / robotisering
Ook bij ECT is er sprake van nieuwe ontwikkelingen, hiertoe stellen wij voor om hier afspraken te maken met betrekking tot deze ontwikkelingen. Welke functies vervallen, welke komen er nieuw. Op welke termijn gebeurt dit? Hoeveel mensen zijn hierbij betrokken? Als een functie vervalt hoe regelen we dan de inzet op nieuwe functies? Is iedereen geschikt of geschikt te maken? Hoe gebeurt de overgang van de ene functie naar de andere en wie komen er dan in aanmerking etc.

ECT: is hier nog niet duidelijk over geweest wat de reactie is, maar zal dit nader bekijken.

Kaderverlof
Ten behoeve van cao-overleg en cao-gerelateerd overleg (zoals bijvoorbeeld overleg met de directie, pensioenoverleg), voorbereiding en ledenbijeenkomsten betrekking hebbende op de cao of gerelateerd aan de cao, stellen wij voor dat kaderleden vrijgesteld worden van werk doorbetaald door ECT. Mocht een kaderlid op een RV dag één van deze activiteiten hebben, dan wordt een vervangende RV dag gegeven.

ECT: hierop een duidelijk nee.

Hoe verder?
Op 9 oktober gaan we de vierde ronde overleg in en dan gaan we zien of we tot een onderhandelingsresultaat kunnen komen.

Bij vragen of opmerkingen kun je contact met mij opnemen. Collega’s die nog geen lid zijn van onze vakbond, overtuig hem of haar van de noodzaak!

Albert van Damme
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid