Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Uitkomst collegiaal overleg APMTR & APMT MV II

CNV Vakmensen heeft op woensdagochtend en woensdagavond 3 januari 2018 collega’s werkzaam bij APMTR en APMT MV II gefaciliteerd in een collegiaal overleg.

Dit overleg was georganiseerd om het met elkaar te hebben over de naderende overlegrondes inzake de verlenging van beide cao’s en het transitieprotocol. Dit was op verzoek van vele leden die met de vakbondsbestuurder wilden overleggen.

Het overleg begon met een korte terugblik door ondergetekende van het proces en het dilemma zoals verwoord in de nieuwsbrief d.d. 12 december 2017. Ook is er gerefereerd aan de reacties die daarop kwamen van leden, voor meer info lees ook de nieuwsbrief d.d. 22 december 2017. Het collegiale overleg resulteerde in een mandaat c.q. inzet.

Korte terugblik m.b.t. de transitieafspraken
In de huidige cao’s staan transitieafspraken voor medewerkers die van APMTR naar APMT MV II over gaan. Dit betreft afspraken over het proces en afspraken m.b.t. de arbeidsvoorwaardelijke situatie.

Met het expireren van de cao’s liepen ook deze afspraken af. Op verzoek van CNV-(kader)leden heeft CNV Vakmensen uitgezocht of eventuele (intensievere) samenwerking tussen beide organisaties bij een eventuele reorganisatie of sluiting van APMTR zou kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor huidige APMT MV II medewerkers. Juridisch uitzoekwerk door het CNV toont aan dat wanneer er afgespiegeld zou moeten worden als gevolg van een reorganisatie bij één van de BV’s er twee mogelijkheden zijn.

Mogelijkheid 1: Er dient afgespiegeld te worden over de werknemers werkzaam in het bedrijf waar de reorganisatie plaatsvindt.

Mogelijkheid 2: Er dient bij een reorganisatie bij ‘bedrijf 1’ over beide bedrijven afgespiegeld worden als zij dusdanig intensief samenwerken dat er volgens het UWV sprake is van praktisch 1 bedrijf.

Welke mogelijkheid bij een toekomstig eventueel scenario van een reorganisatie van toepassing is hangt af van de beoordeling van het UWV. Vandaag de dag is er ons inziens weinig sprake van factoren die leiden dat er samengewerkt wordt. Ja, er liggen afspraken m.b.t. transitie van personeel, je gaat uit dienst bij bedrijf 1 en gaat in dienst bij bedrijf 2. Echter die liggen er ook sector-breed en ja, er is één persoon die zowel directeur is van APMTR en APMT MV II. De directie van APMTR en APMT MV II willen en/of kunnen geen antwoord geven op de meermaals gestelde vraag van het CNV of er in de nabije toekomst nader en meer samengewerkt gaat worden. CNV heeft gevraagd om overleg met “Den Haag” samen met de twee APMT bedrijven maar dat willen ze niet. We hebben gevraagd om wat de huidige regels binnen de groep bij overgang zijn: deze vraag wordt niet beantwoord. Linksom of rechtsom; mocht door te maken keuzes van de directie blijken dat er volgens het UWV geen sprake is van twee maar van één bedrijf (lees in eerdere communicaties de artikel 14 discussie) dan heeft dat consequenties voor werknemers van het andere bedrijf. Maar dat is volledig in handen van uw directies! Zij zijn verantwoordelijk voor toekomstige keuzes in de bedrijfsvoering.

Inzet komende overleggen
In de maand januari zullen de CNV onderhandelingsdelegaties met de HR managers in overleg gaan om tot drie akkoorden te komen. Dit betreft een nieuwe cao voor APMTR medewerkers, een nieuwe cao voor APMT MV II medewerkers en een transitieprotocol / arbeidsvoorwaardenprotocol voor werknemers van APMTR naar APM MV II. De collega’s die op de bijeenkomsten aanwezig zijn geweest zijn van mening:

De inhoud van deze brief zal maandag 8 januari 2018 aan jullie directie mondeling worden toegelicht. Deze communicatie is ter kennisname ook aan hen toegestuurd. Zoals beschreven zal in januari onderhandeld worden over de drie dossiers (twee cao’s en transitieafspraken). Het resultaat daarvan zal uiteraard achteraf toegelicht worden in bijeenkomsten en zoals bekent is er pas een deal als de meerderheid van de leden instemt met de afspraken.

 1. Dat zowel van APMTR en APMT MV II een zo goed mogelijke boterham moeten kunnen en blijven eten van werk dat zij doen voor de aandeelhouder APMT.
 2. De collega’s van APMT MV II hebben liever dat oud collega’s van APMTR hun vacatures opvullen dan anderen.
 3. Omdat de directies geen duidelijkheid kunnen en/of willen geven die de ‘artikel 14’ discussie kunnen beslechten vinden de werknemers van APMT MV II het een harde eis dat er een bij eventuele toekomstige afspiegeling over de BV’s APMTR en APMT MV II een schadeloosstelling is van de 2009 kantonrechterformule C=2. (Zoals vastgelegd bij APMTR). Dit is een harde eis willen zij instemmen met de eventueel overeen te komen cao en transitieafspraken.
 4. Voor wat betreft de transitieafspraken zou volgens de collega’s afgesproken moeten worden dat werknemers die nog op de afspiegellijst staan eerst aan de beurt zijn.
 5. Voor APMT MV II collega’s die een TA-functie vervullen moeten afspraken komen over doorstroom mogelijkheden!

Tot slot hechten alle collega’s er aan dat de resultaten op de drie dossiers (twee cao’s en transitieafspraken) gelijktijdig ter stemming worden gebracht opdat de kans op evenwichtige afspraken het grootst is.

Mede namens de CNV Onderhandelingsdelegaties en Albert van Damme,

met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid