Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Mooi resultaat voor nieuwe cao Grh.Textiel

De cao-onderhandelingen met de delegatie van de SCTX (werkgeversvereniging) verliepen goed en hebben tot een positief resultaat geleid. Als de leden van de vakbonden en die van SCTX instemmen is er sprake van een nieuwe cao Groothandel in Textielgoederen en aanverwante zaken. Wat hebben we bereikt:

Looptijd: De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 24 maanden van 1 juli 2018 tot 1 juli 2020.

Structurele loonstijging: Per 1 september 2018 worden de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen verhoogd met 2,5% en per 1 augustus 2019 met 3%.
Ondernemingen die in deze looptijd al een collectieve verhoging hebben gegeven, kunnen deze verrekenen met deze CAO-verhogingen met dien verstande dat de verrekening dusdanig gebeurt dat de werknemer er niet door wordt benadeeld.

Werkgroep ‘cao teksten’: Cao-partijen continueren de werkgroep ‘cao teksten’ met als opdracht cao-bepalingen te inventariseren die onduidelijk of inhoudelijk niet eenduidig zijn, te komen met verbetervoorstellen en deze voor de eindtijd van deze looptijd aan cao partijen aan te bieden ter overleg en besluitvorming. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemersorganisaties. Vanuit het Fonds Kollektieve Belangen worden desgewenst middelen beschikbaar gesteld. De uitkomsten worden uiterlijk 1 mei 2020 aangeboden aan cao-partijen als input voor de volgende cao. 

Werkgroep Functiewaardering (FUWA): Gedurende de looptijd van de cao stellen cao-partijen een werkgroep ‘fuwa’ samen met het doel na te gaan of de eerder getrokken conclusies over het (niet) invoeren van een fuwa-systeem nog steeds van kracht zijn. De destijds geformuleerde uitgangspunten, zoals kostenneutraliteit bij eventuele invoering van een nieuw functiesysteem, blijven ongewijzigd. Partijen beogen hiermee het in het verleden gestarte project finaal te kunnen afronden door de eerdere uitkomsten te herijken. Voor het einde van de looptijd van deze cao koppelt de werkgroep de resultaten terug aan cao partijen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemersorganisaties. Vanuit het Fonds Kollektieve Belangen worden desgewenst middelen beschikbaar gesteld. De uitkomsten worden uiterlijk 1 mei 2020 aangeboden aan cao-partijen als input voor de volgende cao.

Werkgroep scholing en duurzame inzetbaarheid: Binnen de werkgroep duurzame inzetbaarheid wordt voortvarend bekeken welke aanvullende instrumenten een rol kunnen spelen bij de begeleiding van medewerkers en ondernemingen bij het vormgeven en implementeren van duurzame inzetbaarheid. Denk aan mantelzorg, loopbaanscan, financiële foto en overige zaken die naar het oordeel van beide partijen van belang zijn voor duurzame inzetbaarheid. Nadrukkelijk wordt naar het noodzakelijke communicatietraject in dezen gekeken.

Internationaal vakbondswerk: Vanuit het Fonds Kollektieve Belangen zal eenmalig een bijdrage worden geleverd van 1 euro per medewerker in de branche voor passende projecten, zoals met name tegen kinderarbeid. Deze bijdrage wordt over de 3 vakbonden verdeeld, te weten CNV Internationaal, FNV en De Unie. Vakbonden zullen over de besteding concreet rapporteren na afloop van deze cao-periode.

Reageer: Als je kunt instemmen met bovenstaande afspraken kan je dat kenbaar maken aan Arie Kasper, jouw onderhadelaar namens CNV Vakmensen. Dat kan heel makkelijk door even een mail aan het te sturen (a.kasper@cnvvakmensen.nl), hem te bellen of app 'en. Het telefoonnummer is: 06-13208402.
Doe dat dan wel voor 14 juli a.s.

Natuurlijk kan je hem ook bereiken als je het er niet mee eens bent, als er vragen zijn of als je gewoon meer informatie wilt!

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid