Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao eindbod Groothandel Groente & Fruit

Na 9 overlegrondes voor een nieuwe cao ligt er een eindbod van werkgevers. Maandenlange "gesteggel" over de wens van m.n. grote werkgevers om medewerkers optimaal flexibel te kunnen inzetten ging hieraan vooraf. Maar er zijn meer onderwerpen en daarom dit eindbod met een voorwoord van werkgevers:

Voorwoord werkgevers:
Na negen onderhandelingsrondes met de vakbonden FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU Werknemers hebben werkgevers (cao-commissie GroentenFruit Huis) op 15 oktober 2019 een eindbod uitgebracht voor een nieuwe cao Groothandel Groenten en Fruit. Aanleiding voor werkgevers om een eindbod uit te brengen is dat er richting bedrijven en medewerkers nu duidelijkheid gewenst is over de nieuwe cao en de salarisontwikkeling in de sector. De vorige cao is namelijk al per 1 januari 2019 verlopen.
In de negen onderhandelingsrondes zijn een aantal omvangrijke onderwerpen zoals pensioen en slim en gezond roosteren besproken. De bespreking van deze onderwerpen heeft veel tijd in beslag genomen. Met name slim en gezond roosteren bleek uiteindelijk een onderwerp te zijn waarover werkgevers en vakorganisaties geen overeenstemming konden bereiken. Werkgevers vinden het echter van belang dat er zekerheid komt over de loonontwikkeling van werknemers in de sector en zijn van mening met dit eindbod een goed en evenwichtig pakket van cao afspraken te hebben neergelegd, dat tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de bedrijven en de medewerkers. Werkgevers vertrouwen er dan ook op dat dit eindbod positief wordt ontvangen en gaan er vanuit dat dit tot een definitief akkoord voor een nieuwe cao leidt.
Het eindbod bestaat uit de volgende punten:

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 17 maanden, lopend van 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2020.

Initiële salarisverhoging
Per 1 november 2019 worden de salarissen met 3% verhoogd.
Per 1 april 2020 worden de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen met 0,5% verhoogd.

Eenmalige uitkering
Werknemers ontvangen per 1 november 2019 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. Deze uitkering wordt naar rato uitgekeerd aan werknemers met een deeltijd dienstverband en aan werknemers die na 1 juli 2019 in dienst zijn getreden.

Pensioen
Werkgevers en vakorganisaties hebben dit jaar al eerder afgesproken dat de pensioenregeling als bedoeld in artikel 41 van de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit ten behoeve van de onder de hiervoor genoemde cao vallende werknemers met ingang van 1 januari 2020 wordt ondergebracht bij PGB. Onder voorwaarde dat partijen komen tot een definitief formeel akkoord, spreken partijen af dat de franchise wordt verlaagd door inzet van 0,5% initiële loonsverhoging die valt onder de werkingssfeer van de cao exclusief werkgeverslasten. Voor wat dit concreet betekent wordt verwezen naar de brief 27 juni jl. van werkgevers aan vakbonden. De benodigde afspraken worden verder uitgewerkt in de overeenkomsten tussen sociale partners, Bpf AVH en PGB.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
In het kader van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 zal de termijn voor het oproepen van oproepkrachten gedurende de resterende looptijd van de cao (tot en met 31 mei 2020) worden verkort tot 24 uur.

ORBA functiewaardering
Vooruitlopend op de uitkomsten van het lopende ORBA-functieonderzoek in de sector wordt in de cao opgenomen dat iedere werknemer die na indeling op basis van het ORBA-functiewaarderingssysteem meer verdient dan het maximum salaris in de functiegroep waarin de werknemer wordt ingedeeld (“bovenvakkers”) zal worden ingeschaald op het maximum salaris. Het verschil tussen het (hogere) oude en het nieuwe salaris wordt omgezet in een persoonlijke toeslag (PT). Deze PT groeit mee met de algemene cao-salarisverhogingen tot de (pre) pensioenleeftijd (= welvaartsvast).

Jeugdlonen
Per 1 januari 2020 wordt de salarisschaal voor 17-jarigen geschrapt.

Seniorenregeling
Voor deelname aan de seniorenregeling wordt het zogenaamde diensttijd criterium aangepast van 10 jaar naar 8 jaar. Werknemers met een diensttijd van 8 jaar of meer kunnen met ingang van deze cao deelnemen aan de seniorenregeling.
Structurele doorbetaling vaste toeslagen tijdens vakantie
De doorbetaling van vaste toeslagen tijdens de vakantie van een werknemer zal worden opgenomen in de cao.

Structurele doorbetaling vaste toeslagen tijdens vakantie
De doorbetaling van vaste toeslagen tijdens de vakantie van een werknemer zal worden opgenomen in de cao.

Indexering nominaal bedrag vakantietoeslag
Het nominale bedrag voor de minimale vakantietoeslag in artikel 26 lid 1 van de cao zal worden geindexeerd met de algemene salaris-loonsverhogingen.

Participatiewet en garantiebanen
Werkgevers hebben de intentie om gedurende de looptijd van de cao honderd garantiebanen te zullen creëren voor medewerkers die vallen onder de Participatiewet. GroentenFruit Huis zal de bedrijven hiervoor actief informeren.

Naleving cao
In het kader van naleving van de cao zullen werkgevers en vakorganisaties een kwaliteitsimpuls geven aan de Vaste Commissie van de cao.

Internationale solidariteit
Werkgevers zullen in deze cao een bijdrage leveren van € 15.000 voor projecten voor internationale solidariteit. Vakbonden kunnen een voorstel indienen bij het GF-Groothandelsfonds.

Vertaling cao
De meest belangrijke onderdelen van de tekst van de cao zal ook worden vertaald en gepubliceerd in het Pools (zgn. 'populaire versie').

Bezoek vakbonden aan bedrijven
Werkgevers zullen vakbonden in de gelegenheid stellen om tijdens de looptijd van de cao bedrijfsbezoeken af te leggen. Nadere afspraken hierover zullen met vakbonden worden gemaakt. Vakbonden kunnen overleg voeren met werknemers in de kantine zonder inmenging, observatie of registratie van de werknemers die de bijeenkomsten bezoeken.


Het laatste woord is nu aan jou
Het is een hele lap tekst met allerlei verschillende onderwerpen. We begrijpen dat de loonontwikkeling belangrijk is maar kijk ook 'ns naar de verruiming van het seniorenverlof, de afschaffing van het jeugdloon voor een 17 jarige en de doorbetaling van de toeslagen tijdens je vakantie, enz.

Breng je stem uit!
We willen graag van je weten of je kunt instemmen met een nieuwe cao waarin dit eindbod wordt verwekrt.
Daarvoor heb je tot 7 november a.s. de tijd. Stuur een mail naar Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl Bellen mag ook.Het telefoonnummer is: 06-13208402.

Vragen/opmerkingen?
Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid