Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Meerderheid leden stemt in met cao-akkoord grafimedia

Veel leden hebben gereageerd op de vraag of kan worden ingestemd met het principe-akkoord voor een nieuwe Grafimedia-cao. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met dat principe-akkoord en daarmee kan de nieuwe cao wat CNV Media betreft van kracht worden. Overigens hebben ook de leden van andere vakorganisaties en de leden van het KVGO ingestemd. We spreken over een cao waarin nog steeds veel is geregeld maar waarbij we ook uitgaan van een volwaardige arbeidsrelatie waarin werkgever en werknemer nastreven samen tot een goede werkrelatie te komen.

Goed nieuws

Wat CNV Media betreft is dit goed nieuws. Na een jarenlang proces over de totstandkoming van een geheel nieuwe en gemoderniseerde cao kregen we een tegenvaller te verwerken. We wilden nl. meer dan de fiscus toeliet. Daarna duurde het toch weer erg lang en helaas waren er kennelijk ook acties nodig om werkgevers weer aan de overlegtafel te krijgen. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de leden die hebben gestemd een cao aangenomen waarmee we aan die modernisering kunnen toekomen. En konden we een -voor deze sector- acceptabele loonontwikkeling afspreken.

Is alles nu duidelijk?

Nee, leden wensen meer duidelijkheid over enkele onderwerpen die onderbelicht zouden zijn gebleven. Het zijn onderwerpen welke eerder met de leden zijn gedeeld maar in deze info willen we daar toch nog een keer bij stilstaan. Het gaat o.m. om deze onderwerpen:

  • Bijzonder verlof: De mogelijkheden voor bijzonder verlof zijn weggenomen althans, met uitzondering van die welke in de wet zijn geregeld. En dat zijn er nog steeds heel veel. Als er sprake is van een noodsituatie thuis, of bijvoorbeeld een sterfgeval of bevalling, dan regelt de wet Arbeid en Zorg het bijzondere verlof. 
Maar er zijn dus ook onderwerpen vervallen, bijvoorbeeld het recht op een vrije dag bij een 25 of 40 jarig huwelijks-herdenking. Of het bijwonen van het huwelijk van een zwager/schoonzuster. Kijk even naar de oude cao voor meer onderwerpen. 
Overigens werd het salaris niet in alle gevallen doorbetaald.

Maar, hoe vaak komen situaties waarbij bijzonder verlof aan de orde is voor? Wat ‘mis’ je dan nu? We hebben laten onderzoeken wat de waarde is van het bijzonder verlof, omge-rekend naar een percentage in geld. Dat blijkt 0,2% te zijn. Dit percentage is meege-nomen in de salarisverhoging en maakt daarmee structureel onderdeel uit van de cao.

  • Definitie voor pensioengevend salaris: In de nieuwe cao wordt het salaris waarover het pensioen wordt opgebouwd versoberd. Daarover bestaat geen misverstand maar tegelijkertijd is deze ‘vermindering’ in de pensioenopbouw miniem en zal nauwelijks de hoogte van het toekomstige pensioen beïnvloeden. Komt bij dat de netto overwerk-vergoeding hoger is omdat hierover geen pensioenpremie wordt ingehouden.
  • Er werd door enkele leden opgemerkt dat de 13e maand niet meer meetelt maar de cao kent helemaal geen 13e maand. Mogelijk wordt het verward met de 13e loonperiode en daar wordt niet aan getornd.
Cao is uitgekleed: Ook deze opmerking is een enkele keer gehoord of gelezen. Begrijpelijk, bijvoorbeeld als je denkt aan de afbouw bij wijziging afwijkende diensten (artikel 3.2 oude cao), het versoberen van het bijzonder verlof maar ook het negatief bijstellen van de toeslagen voor de Zeefdruk- en Sign ondernemingen. 
Tijdens een onderhandelingsproces ontvang je maar moet je ook geven. Er zijn goede redenen waarom bij de verschillende onderwerpen is ‘gegeven’ maar niet onvermeld mag blijven wat we hebben ‘ontvangen’. Steeds is afgewogen of het geheel in evenwicht blijft en of we de voor veel medewerkers echt belangrijke onderwerpen in stand konden houden. Dat is gelukt, denk maar aan de ongewijzigde klokurenmatrix.

Cao is verrijkt: Want dat is ook gebeurd! Er is o.m. een regeling bijgekomen waarbij de oudere medewerker al eerder minder hoeft te werken maar in loon weinig inlevert en bovendien de pensioenopbouw onverminderd voortzet. Het mooie is dat deze regeling ook kan worden gebruikt voor studie of zorgtaken. Ook het onderwerp ‘Mantelzorg’ is opgenomen in de nieuwe cao; een belangrijk thema in onze samenleving.

Cao toelichting: De eenmalige uitkering van bruto 1000 euro is naar rato van het dienstverband. Parttimers ontvangen dus minder. Hoeveel minder is afhankelijk van het aantal uren dat men werkt. De peildatum is 1 november 2015. Wie op die datum een arbeidscontract had bij een werkgever in de Grafimedia ontvangt medio februari 2016 de uitkering. Het enige van belang is dat u een arbeidscontract had op 1 november jl.; 
Het maakt dus niets uit of je toen ziek was of op therapeutische basis weer aan het werk, op vakantie was of wat dan ook; je krijgt die uitkering naar omvang van je dienstverband.

-De tekst van het principe-akkoord is ondertussen omgezet naar de cao. Op korte termijn verwachten we de leden de boekjes te kunnen toezenden maar ook zal de tekst op onze website verschijnen.

-De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt verzocht deze cao algemeen verbindend te verklaren. Dat is een formele verklaring waarmee de cao voor iedereen in de grafische sector van toepassing wordt. Mensen die geen lid zijn van vakbonden of CNV organisatie. U zult ons onder de naam CNV Media blijven tegenkomen maar het is dan een onderdeel van CNV Vakmensen. Dat zal tot o.m. adreswijzigingen leiden maar over daarover wordt u nog nader geïnformeerd.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid