Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao overleg Grafimedia snel van start

De looptijd van de Grafimedia-cao loopt tot 1 april a.s. dus het is tijd voor nieuwe arbeidsvoorwaarden. We starten het overleg op 27 maart a.s. en onze voorstellen voor een nieuwe cao zijn aan de werkgevers bekendgemaakt.

Die voorstellen zijn tot stand gekomen na raadpleging van de leden in de Grafimedia. Onderstaand lees je wat we aan de werkgevers hebben gestuurd.

Looptijd

 • CNV Vakmensen stelt een looptijd voor van twee jaar: van 1 april 2018 t/m 31 maart 2020.

Loon

 • De loonruimte is mede afhankelijk van de looptijd van de cao en het totale pakket aan afspraken/wijzigingen. De loonruimte dient zich (deels) te vertalen in een realistische (structurele) loonsverhoging.

Fatsoenlijke flex

 • CNV Vakmensen zet zich in voor banen met duurzaam perspectief. Het gebruik van flexibele contracten is, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, te ver doorgeschoten. Daarom stellen wij voor om tijdens de looptijd van de cao 200 ‘echte’ banen te realiseren door het omzetten van tijdelijke contracten, structureel uitzendwerk en/of ZZP opdrachten in vaste, volwaardige contracten.
 • CNV Vakmensen wil het onderscheid tussen flexibele en vaste medewerkers zo veel mogelijk beperken. Wij pleiten daarom voor gelijke beloning ongeacht contractvorm, dezelfde scholingsfaciliteiten voor flex en vast, etc.

Duurzame inzetbaarheid

 • CNV Vakmensen stelt voor dat de oudere werknemer voortaan van beide regelingen (A+B), benoemd in artikel 6.4 CAO-Grafimedia (werktijdvermindering oudere werknemers), gebruik kan maken. Indien een werknemer hiervoor kiest zal éérst artikel 6.4.B CAO-Grafimedia gelden en na 2 jaar over worden gegaan naar artikel 6.4.A, dat de overige (laatste) 3 jaar zal gelden. De door deze maatregel vrijgekomen arbeidsuren zullen worden ingevuld door nieuw aan te nemen (jongere) werknemers
 • CNV Vakmensen stelt voor dat werknemers die structureel nachtdienstwerkzaamheden verrichten, 10 jaar voorafgaand aan de voor hen geldende AOW leeftijd gebruik kunnen maken van artikel 6.4. Het recht om hiervan gebruik te maken geldt niet eerder dan dat de werknemer 5 jaar direct voorafgaand hieraan structureel in een werktijdenrooster nachtwerkzaamheden heeft verricht. De door deze maatregel vrijgekomen arbeidsuren zullen worden ingevuld door nieuw aan te nemen (jongere) werknemers.
 • CNV Vakmensen stelt voor om op zo kort mogelijke termijn een verbod op het gebruik van oplosmiddelen in de cao op te nemen.
 • CNV Vakmensen stelt voor dat werknemers 1 maal per kalenderjaar gebruik kunnen maken van artikel 6.3 en 6.5 (werktijdvermindering opleiding/mantelzorg) in plaats van 1 maal per looptijd van de cao.

3e WW jaar

 • CNV Vakmensen stelt voor om zo spoedig mogelijk over te gaan tot reparatie van het derde WW-jaar, in overeenstemming met de afspraken die hierover zijn gemaakt. Hierbij valt te overwegen om op termijn te stoppen met premieafdracht t.b.v. de hardheidsregeling (artikel 7.5 CAO-Grafimedia). Een substantieel bedrag kan worden gereserveerd om eventuele aanvragen conform hardheidsregeling te garanderen. Het overige geld kan worden benut voor de PAWW-regeling (Private Aanvulling Werkloosheid Wet, derde ww-jaar), waardoor er een bepaalde vast te stellen periode geen of minder afdracht plaats hoeft te vinden.

Overige

 • CNV Vakmensen stelt voor artikel 2.7.2 (eenmalige bruto uitkering februari 2016) te laten vervallen.
 • Artikel 1.8.4 CAO-Grafimedia (vormvrijheid bij overleg) is té summier omschreven. Dit leidt in de praktijk te vaak tot gebrekkig of geheel geen overleg tussen werkgever en werknemers. Wij stellen daarom voor om artikel 1.8.4. te laten vervallen en artikel 1.8.5 CAO-Grafimedia (werkwijze bij overleg) dusdanig aan te passen dat ook bedrijven met minder dan 50 werknemers o.b.v. dit artikel hun werkwijze voor overleg vastleggen.
 • CNV Vakmensen stelt voor om aan artikel 3.6 (verlaging salaris als gevolg van structurele wijziging rooster) het volgende toe te voegen: “Wanneer het salaris structureel negatief wordt beïnvloed door de wijziging van roosters worden de vakbonden uitgenodigd voor overleg, met als doel om tot een afbouwschema te komen. Indien dit onverhoopt niet lukt zal geen afbouw plaatsvinden. Vakbonden reageren binnen 10 werkdagen of zij van deze uitnodiging gebruik maken. Indien zij geen gebruik maken van de uitnodiging kan werkgever i.o.m. de medewerkers een regeling treffen.”
 • Wijziging van artikel 8.4 (fiscale verrekening van de vakbondscontributie). De huidige regeling omvat slechts de mogelijkheid tot fiscale verrekening zolang ruimte in de WKR dit toelaat. Werkgevers zullen werknemers in de gelegenheid stellen hun vakbondscontributie jaarlijks fiscaalvriendelijk te verrekenen met hun brutoloon. Een voorbeeld declaratieformulier is beschikbaar.

Internationale Solidariteit

 • CNV Vakmensen heeft niet alleen aandacht voor werknemers in Nederland. In het kader van internationale solidariteit steunen wij projecten in het buitenland die erop gericht zijn mensen in staat te stellen zelf hun inkomen te verdienen en lokale vakbondsactiviteiten te ondersteunen. Hiervoor spreken wij graag een bijdrage af.


Waarneming
: In verband met ziekte van Peter Bloemendaal zal Arie Kasper deze onderhandelingen voeren. We zullen je zo goed mogelijk informeren maar als je vragen hebt of meer informatie wilt ontvangen kan je een mail sturen aan a.kasper@cnvvakmensen.nl of hem bellen op 06-13208402.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid