Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

AVR voor DC Jumbo en hoe nu verder?

Vlak voor oudjaar heeft CNV Vakmensen via media gehoord dat COR/OR SupplyChain en Jumbo een resultaat hebben bereikt over de AVR. Maar wat betekent dit nu voor de medewerkers, werkzaam in de DC's van Jumbo? CNV Vakmensen heeft de verschillen benoemd, maar het is tijd voor laatste stand van zaken.

De laatste informatie die jullie van CNV Vakmensen hebben gekregen over de AVR is alweer een tijd geleden. Ondertussen is men voort gegaan en vlak voor oudjaar kwam het bericht dat er principe-overeenstemming is bereikt tussen Jumbo en COR/OR Supply Chain over de AVR. De inhoud werd niet bekend gemaakt. Het blijft dan ook gissen wat er in staat.

Dat de eerste aanzet aansluit bij de cao Jumbo DC lijkt aannemelijk. Immers, dit werd door Jumbo gesteld direct na de aankondiging dat men niet meer wilde overleggen over cao met vakbonden.

Wat gaat er werkelijk gebeuren?

Nu tekenen betekent tekenen voor deze AVR-en alle volgenden. Nu tekenen voor een goede AVR betekent automatisch instemmen met alle veranderingen/verslechteringen in de toekomst.

De AVR bepaalt de loonsverhoging in de toekomst. Als je niet tekent voor AVR zal de loonsverhoging niet van toepassing op je zijn. Dit zal een belangrijk drukmiddel zijn. Blijf echter kritisch, het verminderen van toeslagen in de toekomst is een financieel nadeel, waar je als je niet tekent en de cao dus van toepassing blijft, je geen hinder van ondervindt.

Inmiddels is er een krant verschenen van de COR/OR over de AVR. Hierin worden ook een aantal vragen beantwoord die medewerkers gesteld hebben. Vanzelfsprekend is dit het verhaal van de COR/OR.
Maar een aantal antwoorden doen de wenkbrauwen fronsen. Wij willen jullie dan deze ook niet onthouden: * voor de duidelijkheid, de tekst paars/cursief is het commentaar van CNV Vakmensen

We houden geen 'algemene' raadpleging om twee redenen:

  1. Jullie worden van alle kanten dus ook door Jumbo bestookt met zogenaamde feiten en daarmee wordt heel veel verwarring gezaaid. Daarmee zouden jullie om volstrekt begrijpelijke, maar verkeerde redenen een inschatting kunnen maken die geen recht doet aan het resultaat. En daarmee zou een AVR mogelijk ook onbruikbaar worden voor mensen die er neutraal of positief tegenover staan.
  2. Je besluit altijd zelf of je wilt tekenen. Democratischer dan dat kan niet.

CNV heeft haar visie gegeven op de gang van zaken en kenbaar gemaakt welke mogelijke gevaren er kleven aan AVR. Een van de belangrijkste punten was de invloed van de medewerkers op de inhoud van de AVR. Klankbordgroepen hebben belangrijke input geleverd, maar lang niet alle punten van hen zijn meegenomen bij het overleg. De inzet van de klankbordgroepen moet gegarandeerd worden ook bij vervolg.

We krijgen tegenstrijdige berichten van jullie en de vakbonden. Wie moeten we geloven?

Dit hebben wij ook gehoord en dat vinden we meer dan vervelend. Juist in een periode van onzekerheid is het ontzettend belangrijk dat je op een juiste manier wordt geïnformeerd. En als alle partijen zeggen dat zij wel, en de anderen niet te vertrouwen zijn, is het moeilijk om te bepalen wie of wat je moet geloven. Vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Je moet ook geïnformeerd worden over het verschil in juridische consequenties en dat hebben wij gedaan. De keus ligt bij de individuele medewerker, maar wel op basis van goede, eerlijke, juiste informatie en niet enkel “gevoel” of “geloven”.

Wij gaan jullie niet vertellen dat je ons moet vertrouwen. Vertrouw op je eigen inschattingsvermogen. Als de nieuwe AVR er is, lees die dan aandachtig. Vertrouw op je eigen beoordeling, die je vertelt of die AVR voor jou goed genoeg is. Alles wat de bonden, of wij vanuit de COR/OR SC, nu tegen je zeggen of zouden zeggen, kan alleen maar worden beantwoord door wat er echt in de AVR komt te staan.

Twee vragen gaan in op tussentijdse wijzigingen:

Als er tussentijdse wijzigingen worden voorgesteld en/of doorgevoerd worden, wordt daar dan ook over gecommuniceerd?

Over alle veranderingen die te maken hebben met jullie arbeidsvoorwaarden zullen we jullie informeren. Informeren is heel iets anders als jullie mening vragen hierover….wat ons betreft informeren is goed, maar mening medewerkers vragen is beter. Voordat vakbonden onderhandelen over een cao vragen wij onze leden om input. Daarnaast hebben leden altijd de laatste stem. Je bepaalt zelf als lid of het resultaat voldoende is of niet. Dat gebeurd in de situatie met de AVR niet. Er wordt voor je besloten.

Wat als er tussentijdse wijzigingen worden voorgesteld?

Beide partijen (Jumbo én COR/OR SC) kunnen voorstellen doen om wijzigingen in de AVR aan te brengen. Als de andere partij het daar niet mee eens is, kunnen ze dat verzoek afwijzen. Die wijziging gaat dan niet door. Uiteindelijk zou een rechter kunnen worden gevraagd om bij een verschil van mening een uitspraak te doen. Zonder instemming of de uitspraak van een rechter verandert er dan niets.

Wijzigingen hoeven niet negatief te zijn en kunnen ook in het belang van medewerkers zijn. Maar wel nadat jullie mening is gepolst…

Wat als er na de eerste AVR een minder goede AVR wordt voorgelegd?

Ook dan zal er eerst onderhandeld moeten worden. Is dat niet goed genoeg, komt er géén akkoord en zal de bestaande AVR geldig blijven. Goed genoeg naar de mening van wie?

Maken jullie alleen het eindresultaat bekend of ook de onderhandelingsuitgangspunten van beide partijen?

De onderhandelingsuitgangspunten van de COR/OR SC zijn al bekend: die staan in de adviezen die zijn uitgebracht door de klankbordgroepen.

Als er tussentijds ‘voorlopige’ akkoorden zijn, zullen die niet bekend worden gemaakt. Een AVR is een omvangrijk en complex pakket. Een ‘voorlopig akkoord’ op een onderwerp kan best later nog ter sprake komen als er ‘wisselgeld’ wordt gezocht voor andere onderwerpen. Door daar te vroeg over te communiceren, verliezen we daarbij mogelijk ook ‘wisselgeld’. Is het resultaat dat nu bekend is gemaakt wel geschikt voor publicatie? Vraag naar de inhoud aan COR/OR waarmee ze naar buiten zijn gekomen.

Krijgen we de complete AVR-tekst? Krijgen we de tekst te zien vóór ondertekening?

Natuurlijk kun je niet tekenen voor iets dat je nooit hebt gezien. De volledige tekst van de AVR, in begrijpelijke taal, zal worden aangeboden. Zo stellen we je in de gelegenheid goed te bekijken wat je wordt gevraagd te accepteren. Er is vanzelfsprekend altijd de mogelijkheid om hierover advies te vragen bij CNV Vakmensen, bij jurist of bij bestuurder.

Tekenen/niet tekenen:

Komt er dan geen tweesporenbeleid?

Jumbo heeft voor de gang naar een AVR gekozen. Jumbo zal zich ongetwijfeld ook realiseren dat dat gevaar er in zit. Als er een groep collega’s is (groot of klein) die niet voor de AVR tekent, zal Jumbo een manier vinden om met die samenstelling van collega’s om te gaan.

En dan gaan we er vanuit dat dit op een nette, goede manier gebeurd.

Hoe verder?

Vanzelfsprekend ben jij degene die kiest. Daarbij is informatie belangrijk, vandaar de nadruk op het vragen van advies. Echter, we kunnen geen van allen in de toekomst kijken. Wij zijn van mening dat er meer van jullie gevraagd wordt, zoals meer werken op zaterdag en inleveren van toeslagen, maar zeker weten doen we het niet. Dit is op basis van de opmerkingen van Jumbo over wat men belangrijk vond voor de toekomst van bedrijf.

Duidelijk is dat we het nog steeds betreuren dat Jumbo niet meer met ons wil praten en dat nooit in een gesprek heeft toegelicht.

Echter, ijzer met handen breken gaat niet lukken, dus werken wij vanuit de huidige situatie en zullen jullie blijven informeren over de zaken die van belang zijn.

Natuurlijk kun je je vragen, je opmerkingen altijd bij ons kwijt. Je kunt dan mailen of bellen met:

Kitty Huntjens
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl
M: 06-47826877
of
Pien Zijlstra
E: p.zijlstra@cnvvakmensen.nl
M: 06-20471885Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid