Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Principeakkoord CAO Schur Flexible

Op 5 juni 2012 hebben CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten met de directie onderhandeld over een nieuwe cao voor Schur Flexible. Dit heeft geleid tot een principeakkoord.

Wij nodigen jullie dan ook voor een gezamenlijke ledenvergadering op:

DINSDAG 26 JUNI
AANVANG 14:30 UUR
in de kantine van het bedrijf.

Het principeakkoord ziet er als volgt uit:

1. Looptijd

De looptijd van de cao wordt verlengd met 12 maanden, te weten van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013.

2. Loon

De salarisschalen worden per 1 juli 2011 structureel verhoogd met 2,3%.

3. Vervangende functietoeslag

De toeslag die wordt gegeven bij het vervangen van een collega in een andere functie kent 5 wachtdagen. Dit wordt aangepast in 3 wachtdagen.

4. Het Nieuwe Werken

Partijen studeren op het thema Het Nieuwe Werken. Werkgever zal de wensen van werknemers inventariseren ten aanzien van 4*9 en thuiswerken en waar haalbaar toepassen, voor zover deze de bedrijfsbelangen niet schaden. Deze studie is onderdeel van de studieafspraak flexibiliteit die in de cao 2011-2012 is afgesproken.

5. Pilot 2 ploegendienst

Op basis van vrijwilligheid (=geen vrijblijvendheid) wordt een pilot gestart, waarin in een verschoven 2-ploegendienst op de zaterdag danwel de zondag wordt gewerkt. Het ene 2-ploegenrooster draait van dinsdag tot en met zaterdag en kent een ploegentoeslag van x%. Het andere 2-ploegenrooster draait van zondag tot en met donderdag en kent een ploegentoeslag van x%. De pilot eindigt op 30 juni 2012. De pilot is onderdeel van de studieafspraak flexibiliteit die in de cao 2011-2012 is afgesproken. De pilot wordt na afloop geëvalueerd en mogelijk voortgezet in definitieve vorm. Mogelijk komt de werkgroep eerder dan 30 juni 2012 met een oplossing.

6. Winstdelingsregeling

De huidige winstdelingsregeling wordt aangepast. De huidige winstdelingsregeling kent een plafond van 8,33% van de loonsom. Bovenop de winst die hoort bij het huidige plafond wordt voor iedere € 100.000 extra winst 0,1% van de loonsom naar rato verdeeld over de werknemers in dienst van Schur. Dit is gemaximeerd op 2,0%. De verdeling is gebaseerd op het aantal uren dienstverband (voltijd / deeltijd) en niet op basis van het salaris.
De winstdelingsregeling loopt vanaf 2012 van 1 januari tot en met 31 december. De winstdelingsregeling liep van 1 november tot en met 31 oktober. Om de maanden november en december 2011 te compenseren, wordt de winstdelingsregeling over het jaar 2012 uitgekeerd over 14 maanden in plaats van 12 maanden.
De winstdelingsregeling wordt uitgekeerd in april.

7. Uitzendkrachten

Artikel 3.7 Ingeleende arbeidskrachten wordt zowel inhoudelijk als tekstueel aangepast. Artikel 3.7 lid a.1 komt te vervallen. Lid a.2 wordt aangepast. Uitzendkrachten ontvangen de eerste 3 maanden van hun inleenperiode 90% van het betreffende schaalsalaris van de cao.
Artikel 3.7 lid c komt in z’n geheel te vervallen. Uitzendkrachten worden maximaal 1,5 jaar ingeleend. Na deze periode komt de uitzendkracht of in dienst van Schur of de uitzendperiode wordt niet verlengd.

8. Medische keuring

De afspraak waarbij werknemers in de gelegenheid worden gesteld om een onafhankelijke medische keuring te ondergaan wordt structureel opgenomen in de cao (werkgever betaalt 75% en werknemer betaalt 25% van de kosten van deze medische keuring).

9. Vakantiewetgeving

Als gevolg van de nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012 zullen partijen de cao-tekst aanpassen om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving waar het dwingend recht betreft (opbouw bij ziekte).

10. Werkgeversbijdrageregeling

De werkgeversbijdrageregeling (AWVN-regeling) wordt gecontinueerd.


Graag zie ik jullie op de 26e!

Mirjam Pieters
Bestuurder
T 0512 – 583 470

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid