Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Leden kunnen stemmen over cao-resultaat DSM

Leden van CNV Vakmensen kunnen schriftelijk stemmen over het cao-resultaat bij DSM.

In juli werd u al geïnformeerd over het bereikte onderhandelingsresultaat voor de cao van DSM. De gezamenlijke vakbonden gaven daarbij al aan dat u na de zomervakantie in september zou worden uitgenodigd voor de ledenvergaderingen.

Uiteindelijk bleken bonden er voor gekozen te hebben een eigen route voor de ledenraadpleging te volgen. Het werd en wordt schriftelijk aan de leden voorgelegd. Daar waren een aantal redenen voor. De inhoud van het resultaat is duidelijk en de tijd begint te dringen. In overleg met onze kadergroep heb ik besloten om deze keer de ledenraadpleging ook schriftelijk te doen.

De 1e week van augustus voor velen midden in de vakantie, kreeg iedereen ook het nieuws te horen dat de kwartaalcijfers over Q2 2012 minder goed waren als dezelfde periode in 2011. Kort samengevat kwam de mededeling er op neer dat de winstontwikkeling tegen viel. De cijfers zijn niet echt slecht, maar er zijn onderdelen die minder goed draaien in deze moeilijke tijd. Er werd dan ook een “winstverbeteringsprogramma” aangekondigd: Er vervallen 1000 arbeidsplaatsen wereldwijd, waarvan 400 in Nederland!

Op deze boodschap zat niemand te wachten, 400 arbeidsplaatsen weg! Kan dat dan zomaar? Nee, dat kan niet zomaar, daar moet eerst goed overleg over plaatsvinden met de vakbonden en ook met de OR. De noodzaak van de plannen zal duidelijk moeten worden aangetoond en vervolgens moeten er afspraken gemaakt worden over het moment waarop en de inhoud van het sociaal plan.

Het bleek dat een deel van de plannen al voor de vakantie met OR en vakbonden besproken waren en daar zijn de medewerkers ook al van op de hoogte, met daarbij ook afspraken over het sociaal plan. Andere plannen moeten nog worden uitgewerkt en zullen in een later stadium worden besproken. Wij zullen als CNV Vakmensen de ontwikkelingen hierin zorgvuldig blijven volgen en toetsen aan de afspraken.
In de komende maanden zal de start gemaakt worden voor de vorm en inhoud geven aan 1 cao DSM Nederland. De directie is inmiddels gestart met een voorlichtings-campagne met een roadshow voor alle medewerkers op alle locaties. Daarin wordt uitleg gegeven hoe DSM tegen dit proces aankijkt. Een aantal van u heeft deze roadshow al gehoord en gezien, anderen zullen in de komende weken daar kennis mee kunnen maken.
Op basis van de dit voorjaar getekende intentieverklaring, gaan wij als cao-partijen vanaf oktober intensief overlegvoeren over het samenvoegen van de huidige 7 cao’s van DSM tot 1 cao DSM Nederland.

Ledenvergaderingen

Over de vorderingen zullen we u op de hoogte blijven houden en de resultaten zullen in ieder geval ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Dat zal dan in ieder geval wél met ledenvergaderingen gebeuren.
De start is op 2 oktober.
OP de volgende pagina’s treft u de informatie over de stemming over het onderhandelingsresultaat van de cao van DSM 2012-2013.
U treft hierbij nog maar een keer het overzicht van de punten van het onderhandelingsresultaat, op basis waarvan u als lid van CNV Vakmensen gevraagd wordt uw stem uit te brengen.
Het gaat hier om een onderhandelingsresultaat en dat betekend dan ook zoals al eerder aangegeven dat wij als CNV Vakmensen hier geen stemadvies bij meegeven. Er zitten goede en minder goede punten in en u moet de afweging maken of het totaal voldoende is om akkoord te gaan, of dat u absoluut van mening bent dat dit resultaat te weinig is en dat u dus niet akkoord gaat. In dat geval moet u ook duidelijk aangeven wat u te weinig vindt en wat u dan minstens wel wilt hebben. Het kan daarbij niet gaan in de vorm van probeer nog maar eens, misschien krijgen wij dan nog wat erbij. Het moet dan ook om een echt belangrijk punt gaan.
Bekijk het onderhandelingsresultaat goed en maak een doordachte keuze. U kunt uw stem schriftelijk geven, indien u geen mogelijkheid heeft om het digitaal per mail te doen. De voorkeur gaat uit om per mail te stemmen, dat gaat sneller en is uiteindelijk overzichtelijker voor mij. Geef daarbij wel altijd uw naam, geboortedatum, naam afdeling/ DSM bedrijf en cao van DSM die voor u van toepassing is.
Iedereen die per mail stemt kan in de toekomst ook snel per mail geïnformeerd worden over ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

Overzicht van de resultaten voor de nieuwe cao:

Looptijd cao: 1 juli 2012 t/m 31 december 2013.
1) Loonsverhoging: 2 % per 1 juli 2012 en 1 % per 1 juli 2013. Daarnaast in januari 2013 een eenmalige uitkering van 0,5 % van het jaarinkomen.
2) De BHV- en Brandweervergoedingen worden verhoogd met de cao-loonsverhogingen.
3) De WGA-premie blijft voor 100 % betaald worden door DSM, terwijl volgens
de wet de werkgever 50 % kan doorbelasten naar de werknemers.
4) De fiscaal vriendelijke verrekening van de reiskosten t/m 19 cent blijft
mogelijk zolang de politiek de fiscale vrijstelling in stand houdt.
5) Werkgelegenheidsafspraak. Gedurende de komende 1,5 jaar zal DSM geen
collectieve (=20 of meer) reductie van banen in gang zetten, tenzij met
toestemming van vakbonden/OR
6) Duurzame inzetbaarheid van de werknemers.
a) Iedere werknemer krijgt in 2013 een “employability”-voucher/cheque van € 500, = t.b.v. je eigen inzetbaarheid. Dit kun je bijv. gebruiken voor het doen van een loopbaancheck, of een specifieke training/cursus die je wilt volgen, of deelname aan een workshop.
b) Apart Duurzame Inzetbaarheidsgesprek, te beginnen in 2013, tussen
werknemer en leidinggevende. Dit gesprek gaat over je toekomst: je
opleidingswensen; je loopbaanwensen; of aanpassing van je functie
nodig is of hoe je de laatste jaren voor je pensioen je werk goed kunt
blijven doen, enz., enz.
c) Project gericht op employability met ondermeer een ombouw van het
mobiliteitscentrum gericht op boventalligen naar een landelijk
employability-centrum.
Met inschakeling van (externe) deskundigheid op het vlak van
oplossingen zoeken voor oudere werknemers, zodat zij goed kunnen
blijven werken. Te denken valt dan aan aanpassing van bestaande
functies, het invullen van mentortaken, het creëren van nieuwe functies
en het vinden van geschikte functies voor ouderen binnen of buiten DSM.
Dit moet in 2013 leiden tot concrete uitvoering van een aantal van deze
zaken.
7) Uitbreiding spaarmogelijkheden voor de TOR-periode en erna. Werknemers
kunnen vanaf hun 50ste jaar 25 dagen extra sparen t.b.v. de TOR-periode en
de periode er na tot aan hun pensioen.
8) Flexibilisering van de TOR. De TOR-dagen kunnen naar keuze van de
werknemer over een langere periode van 4 jaar uitgesmeerd en gebruikt
worden.
9) In Groningen zal ook de TOR regeling worden ingevoerd.
10) Opleidingsbudgetten. De opleidingsbudgetten voor 2012 en 2013 zullen op
hetzelfde niveau zijn als in 2011.
11) Stageplaatsen. In de looptijd van de cao zullen 250 stageplaatsen worden
ingevuld
12) Werk voor jong gehandicapten. Er zullen minimaal 25 werkplekken voor
Wajongers worden ingevuld.
13) Verjaringstermijnen wettelijke vakantiedagen. DSM zal afzien van de
verjaringstermijn van 18 maanden voor de eerste 20 (=wettelijke)
vakantiedagen. De verjaringstermijn blijft dus 5 jaar
14) Nieuwe landelijke Resultaatafhankelijke regeling/RAU. In relatie tot 1 cao
komt er in 2014 een landelijke geïntegreerde regeling voor resultaatbeloning.
15) Invoering Career Management. Voor C38 of lager (of vergelijkbare niveaus in Nederland) wordt vanaf 2014 het Career Management systeem ingevoerd.

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets,
Bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid