Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Yara Sluiskil - Nieuws

Pensioenregeling en inhaalpensioen Yara

Vanwege wijziging van de pensioenwetgeving per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 moet ook de pensioenregeling voor de werknemers van Yara (die in dienst waren voor 1 augustus 2014) aangepast worden.

Om dat op een voor werknemers zo gunstig mogelijke wijze te doen, is er onlangs overleg geweest met Yara.

Voor 2014 gaat het om:
a) verlaging opbouwpercentage per 1 januari 2014 van 2,05% naar 1,95%;
b) verrekening inhaalpensioen (ook wel garantieregeling genoemd).

Ad a. Verlaging opbouwpercentage per 1 januari 2014
Daaraan viel niet te ontkomen. Het pensioen dat bij Yara wordt opgebouwd is door de wet (en belastingdienst) als maximale pensioenopbouw aangemerkt. Per 1 januari 2014 is daarom het opbouwpercentage voor het op te bouwen pensioen vanaf 1 januari 2014 aangepast.

Ad b. Verrekening inhaalpensioen
In 2008 zijn er afspraken gemaakt over een nieuwe (de huidige) pensioenregeling. Onderdeel van de afspraken was het extra inkopen van pensioen voor werknemers die geboren waren na 1 januari 1950 en die op 31 december 2005 deelnemer waren aan de op die datum geldende eindloonregeling, het zogenaamde inhaalpensioen om de overgang en het verlies aan pensioenopbouw van eindloon- naar een middelloonregeling te compenseren. Voor de berekening van de compensatie waren met Yara aanvullende afspraken gemaakt, waaronder de afspraak dat het inhaalpensioen in een periode van 15 jaar jaarlijks door Yara ingekocht zou worden.
Ook deze afspraak over inhaalpensioen kan vanwege wijziging pensioenwetgeving per 1 januari 2014 niet meer worden uitgevoerd.

Over de jaren 2008 tot en met 2013 (= 6 jaar) is extra pensioen ingekocht. Voor de resterende 9 jaar (van 2015 tot 2023) hebben we met Yara de afspraak gemaakt dat het bedrag dat Yara betaald zou hebben om inhaalpensioen in te kopen, jaarlijks in een bruto bedrag uitbetaald wordt aan de werknemers voor wie deze afspraak van toepassing is.

De bedragen worden met ingang van 2015 de komende 9 jaren jaarlijks uitbetaald. Werknemers die voor het verstrijken van de 9 jaar met pensioen gaan krijgen de resterende jaren uitbetaald. Werknemers die Yara om andere redenen voortijdig hebben verlaten, hebben daarop geen recht.

Ter voorkoming van misverstanden
Deze regeling is bedoeld voor werknemers die op 31 december 2005 deelnemer waren aan de op die datum geldende eindloonregeling en geboren zijn na 1 januari 1950.

Wat was het inhaalpensioen?
Het inhaalpensioen was een extra aanspraak op pensioen. Deze aanspraak werd berekend door 1,75% maal het verschil tussen de tot 1 januari 2006 voor deze deelnemers geldende franchise (€ 20.529,-) en de na 1 januari 2006 voor deze deelnemers geldende franchise (€ 15.000,-) maal de verstreken diensttijd tot 31 december 2005 maal de voor de betreffende deelnemer geldende deeltijdfactor over die periode.

Liever hadden wij gezien dat voor het geld pensioen was ingekocht. Maar nu dat niet meer kan, zijn we content met de afspraak die we met Yara hebben kunnen maken.

Voor 2015 gaat het om verlaging van het opbouwpercentage en maximering van het pensioenopbouw tot
€ 100.000,-. 
Ook hieraan valt niet te ontkomen. De wet is veranderd. Per 1 januari 2015 moet het opbouwpercentage verlaagd worden. Met Yara hebben we kunnen afspreken dat de franchise (= het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat je AOW ontvangt) gelijk blijft op € 11.005,- en het opbouwpercentage naar 1,75% gaat. Deze afspraak geldt vooralsnog alleen voor 2015. Binnenkort worden er weer wetswijzigingen verwacht. Die wetswijzigingen hebben echter betrekking op de financiering van de pensioenregeling en niet op de inhoud. Omdat wij over de financieringsovereenkomst ook iets te vertellen hebben, gaan we daarover weer met Yara in gesprek.

Zoals u van ons gewend bent leggen wij bovenstaande gekozen oplossingen voor de aanpassingen van de pensioenregeling ter goedkeuring voor aan de leden. Dat doen wij met een positief advies.

Graag vernemen wij uiterlijk 1 februari 2015 uw reactie. Dat kan door het sturen van een e-mail naar: p.vlaming@cnvvakmensen.nl. Vergeet niet uw naam, adresgegevens of lidmaatschapsnummer te vermelden. Geen reactie betekent instemming met de afspraak die vakbonden hebben gemaakt.

Peter Vlaming, bestuurder                                   Jos Meersschaert
CNV Vakmensen                                                  Onderhandelingsdelegatie
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid