Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DSM - Nieuws

Cao-voorstellen DSM Nederland 2014

 1. Looptijd
  Van 1 april 2014 tot 1 januari 2015

 2. Evaluatie uitvoering afspraken CAO 2012-2013

  In de cao's over de periode 2012 t/m 2013 zijn diverse afspraken gemaakt over o.a.:
  a) Invulling van minimaal 25 Wajongplaatsen
  b) Minimaal 250 stage- werkervaringsplaatsen
  c) Voeren van Verbeter- en verdiepingsgesprekken in het kader van Duurzame Inzetbaarheid
  d) Aanpak en uitrol activiteiten rondom Duurzame Inzetbaarheid en inzet van de Voucher
  e) Vitality management/Gezondheidsmanagement

  Deze afspraken zijn niet geheel vrijblijvend gemaakt. Wij wensen over deze zaken van u inzicht te krijgen of en hoe deze punten gerealiseerd zijn. Daar waar afspraken niet of onvoldoende gerealiseerd zijn, zullen nadere afspraken gemaakt dienen te worden over het alsnog nakomen van de afspraken en hoe dit in de toekomst te voorkomen.  

 3. Inkomen
  Reeds bij de afronding van de discussie rondom 1 CAO DSM Nederland is overeengekomen dat de lonen per 1 april 2014 met 1,5% verhoogd zullen worden.

 4. Duurzame Inzetbaarheid
  Inmiddels is er een intensief programma opgezet om het Duurzame Inzetbaarheidprogramma van DSM breed in de gehele organisatie uit te rollen. Toch merken wij dat de doelstelling en de mogelijkheden van dit programma niet overal op dezelfde wijze wordt herkend en omgezet in actieve deelname en betrokkenheid, zowel door leidinggevenden als werknemers. Daar zal nog veel aandacht aan besteed moeten worden, zodat het ook daadwerkelijk een compleet succes kan worden, dat volledig geïntegreerd is in het denken en werken binnen DSM. Wij zijn daarbij van mening dat de 1e verantwoordelijkheid hierbij ligt bij het management van DSM. De vraag is nu hoe DSM hier invulling aan denkt te geven.

  Opleiding en Ontwikkelingsfonds Chemie
  Wij stellen voor om Duurzame Inzetbaarheid te koppelen aan een nieuw te vormen Opleiding & Ontwikkelingsfonds (O & O fonds) voor de gehele chemische sector. DSM zou mede initiatiefnemer moeten zijn om dit fonds op te richten. Met de middelen uit dit fonds zou een breed opleidingsaanbod kunnen worden opgezet voor alle gewenste en te ontwikkelen functies in de chemische sector. Hierdoor zou een stevig fundament gelegd kunnen worden voor een toekomstgerichte scholing voor huidig en nieuw personeel. Hierdoor kan de noodzakelijke aanvulling op het regulier onderwijs voor de gehele sector worden gerealiseerd. Tevens kan daarmee een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod van scholing worden geboden vanuit de visie instroom nieuwe talenten en doorstroom van huidige talenten. Ook kan hiermee een aanbod worden gecreëerd van vormen van scholing die de ouder wordende werknemer in deze sector perspectief biedt om door te groeien naar functies waar hij/zij ook in de toekomst nog waardevol werk kan blijven verrichten, al dan niet binnen het eigen bedrijf dan wel in andere bedrijven. 

  Door inzet van gelden uit dit O & O fonds Chemie (OOCh?) gecombineerd met scholingsgelden uit het eigen bedrijf en inzet van de DI-Voucher kan hier een serieuze invulling gegeven worden voor zinvol en gericht werken aan goede scholing voor het optimaal blijven functioneren en werken nu en in de toekomst.

  Vitality programma
  Naast scholing vraag Duurzame Inzetbaarheid ook een gestructureerde aanpak van Vitality management/Gezondheidsmanagement. DSM biedt daarvoor reeds een goed programma aan, maar het is zaak om dit nog sterker tot het totaal van activiteiten vanuit Duurzame Inzetbaarheid te laten vergroeien. Graag ontvangen wij van u een overzicht van het Vitality programma en de mogelijkheden om de DI-Voucher ook binnen dit model in te zetten

  Voucher
  Wij stellen daarbij ook voor om de Voucher welke nu ook voor het jaar 2014 wordt toegekend  de mogelijkheid te bieden om deze te combineren met de Voucher uit 2013.  

 5. Werkgelegenheidsgelden
  Wij stellen voor dat DSM de huidige regeling met DSM Limburg BV overzet naar DSM Nederland met een financiering van 0,13% van de gemiddelde loonsom van DSM Nederland en vanuit dat kader ook toegankelijk maakt voor projecten vanuit heel Nederland. 

 6. Werkgelegenheid
  Wij willen met u voor 2014 afspreken dat

  ·       Er voor 40 jongeren vanuit de Wajong een werkervaringsplek met perspectief op een vast contract wordt geboden, verdeeld over alle locaties in Nederland

  ·       Er voor 300 jongeren een stageplek beschikbaar wordt gesteld, verdeeld over alle locaties en alle opleidingsniveaus

  ·       Er gedurende de looptijd van deze cao géén arbeidsplaatsen vervallen, anders dan dat daarover overeenstemming met de vakbonden is bereikt.


 7. Internationale solidariteit
  Daar waar wij binnen Nederland praten over gestructureerd en open overleg en samenwerking tussen werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers, moeten wij vaststellen dat er op diverse plaatsen in de wereld geen danwel onvoldoende wordt gewerkt aan eerlijke en goede arbeidsverhoudingen.

  CNV Vakmensen stelt voor dat DSM in 2014 een bedrag van € 10.000,= beschikbaar stelt voor CNV Internationaal ten behoeve van het faciliteren van projecten ter versterking en verbetering van arbeidsverhoudingen in die landen waar dit niet dan wel in onvoldoende mate aanwezig is.

  Ook stellen wij voor dat DSM in die landen waar DSM zelf actief is danwel met partners werkt, zorg draagt en actief aandacht vraagt voor arbeidsverhoudingen die recht doen aan hoe wij hier in Nederland daar invulling aan geven. Dit niet alleen binnen die bedrijven, maar ook daarbuiten. 

 8. Diversen
  CNV Vakmensen behoudt zich het recht voor om gedurende de onderhandelingen nieuwe dan wel aanvullende voorstellen in te dienen. 

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid