Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Verandering in verlofmanagement bij KLM

Bij KLM is deze week verder gesproken over verlofmanagement met de bonden. Omdat er over dit onderwerp veel discussie is binnen KLM lijkt het CNV goed om eens de feiten uitgebreid op een rij te zetten. Lees deze info dan ook goed door.

Wat is er afgesproken in het cao-akkoord
"Vereenvoudiging verlofmanagement (2 categoriendagen)
KLM en werknemersorganisaties spreken af om te komen tot een vereenvoudiging van het verlofmanagement met 2 soorten verlof. Partijen zullen dit voorstel de komende periode uitwerken en komen tot een implementatieplan, met als doelstelling implementatie per 1 januari 2017. Onderdeel van de implementatie zal een 0-meting van verlofstanden zijn. Tevens zal gemonitord worden of de nieuwe systematiek niet tot nieuwe verlofstuwmeren leidt.
Partijen bespreken de toepassing van CL-dagen voordat de vereenvoudigheidstabel ingevoerd kan worden."

Met andere woorden, afgesproken is om het oerwoud aan verlofafspraken (CF, CL, EVD, ER, enz.) te vereenvoudigen tot twee categorieën: Werkgeversdagen en werknemersdagen. Dit geschiedt op basis van of ze in de oude cao 2015-2016 binnen de zeggenschap van werkgever of werknemer liggen. Die cao is op zich helder over CL-dagen (werken op een roostervrije dag). Na overleg met de werknemer gaat de werkgever over de toewijzing, staat er al decennia (!) in de cao (artikel 9.8):
"Art. 9.8 - Opnemen van vrije tijd
(1) Het opnemen van vrije tijd zal in onderstaande volgorde worden afgeboekt van de volgende soorten saldi:
a. saldo extra vrije tijd voor oudere werknemers (Bijlage 5A)
b. saldo vakantiedagen (Bijlagen 4 en 22)
c. saldo extra vrije tijd wegens dienstreis/stationering (Bijlage 12)
d.saldo compensatiedagen/-uren wegens overwerk en werken op roostervrije dagen (Bijlagen 8B, 3D, 3E en 22)
(2) De KLM kan de vrije tijd, genoemd in de punten 1c en 1d, na overleg met de werknemer toewijzen"
   

Omdat CL in de praktijk vaak (in strijd met de cao) niet door de werkgever wordt toegewezen maar ingezet kan worden wanneer de werknemer het zelf wilt, zijn medewerkers bezorgd voor een te rigide toepassing van deze werkgeversdag, waardoor bijvoorbeeld het werken voor elkaar om meer aaneengesloten vakantie te kunnen opnemen onaantrekkelijk wordt. Daarom hebben bonden en KLM afgesproken dat we eerst de toepassing van CL-dagen verder met elkaar willen bespreken voordat deze vereenvoudiging ingevoerd kan worden. Die bespreking is nog niet voltooid.

Wat stelt KLM nu voor
Bij het nader uitwerken van het voorstel rond verlofmanagement is KLM ook gekomen met wat aanvullende voorstellen. Voorgesteld is om:

 • Geen ploegentoeslagcorrectie meer toe te passen bij afwezigheid in het weekend wegens verlof en ziekte na publicatie van het rooster.
 • Zowel opbouw als afbouw van (bijvoorbeeld) CF wordt onafhankelijk van verzuim . Met andere woorden, bij ziekte op een dag die dient ter compensatie van een feestdag vervalt die dag en komt hij niet meer terug op de kaart. Maar je bouwt als je arbeidsongeschikt bent op een feestdag wel CF op.
 • Niet alleen ploegentoeslag in het weekend of op- en afbouw van CF wordt niet meer geactualiseerd, maar ook parttime diensten waarop je meer of minder duren werkt dan je contract. Bijvoorbeeld, als je een contract hebt voor 6 uur per dag maar 8 uur werkt op een doordeweekse feestdag dan bouw je op basis van die 6 uur CF op. Maar als je een contract hebt voor 6 uur per dag maar 4 uur werkt dan bouw je ook op basis van die 6 uur CF op.
 • In tegenstelling tot wat nu het geval is, ligt er geen dienst meer onder een werkgeversdag (zoals ER, EVD en CF). Dat betekent dat je rooster wat minder ploegentoeslag en extra rust zal genereren. Maar dit bedrag weegt grosso modo niet op tegen het bedrag dat je verdient doordat er geen ploegencorrectie meer wordt toegepast bij afwezigheid in het weekend. Het voorstel is dus per saldo niet gelijk onaantrekkelijk. 

Aandachtspunten
CNV ziet drie groepen die per saldo door deze nieuwe voorgestelde systematiek nadelen zouden kunnen ondervinden en heeft aan KLM gevraagd of er kan worden nagedacht over compensatie. Het betreft:

 • Dagdienstmedewerkers (die geen gebruik kunnen maken van het niet meer actualiseren van de weekendcorrectie maar per saldo wel door ziekte dagen kunnen verliezen).
 • Parttimers in wisseldienst die op meer doordeweekse (feest)dagen langer werken dan hun contract dan korter (die bouwen per saldo minder op).
 • Wisseldienstmedewerkers die op dit moment al weinig weekenden vrij kunnen krijgen (hun rooster gaat minder ER en CF genereren, maar dat kunnen ze niet compenseren door in de weekenden meer vrij te zijn).

Ook ziet CNV nog geen bevredigende oplossing voor dat CL volgens de cao een werkgeversdag is, maar er in de praktijk veel ruimte is voor medewerkers om zelf te beslissen over deze dag. Een ruimte waar soms ook KLM baat bij heeft om zijn bezetting kloppend te krijgen en zijn medewerkers tevreden te houden. Daarover moet zeker nog doorgepraat worden met bonden, GC’s en medewerkers voor we witte rook kunnen signaleren boven de Amstelveense KLM-burelen. Zorgvuldigheid eerst.

Vragen/opmerkingen
Wij zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen! Voor goede tips, vragen of opmerkingen (of andere zaken die spelen bij KLM) kun je vanzelfsprekend bij mij terecht.

Michiel Wallaard
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 92
E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl


 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid