Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

CNV - Niet verder praten over KLM cao

Na de vorige nieuwsbrief "KLM Grond cao: Wel of geen cao?" hebben we veel reacties gekregen. Deze waren allemaal: "Dan maar geen cao". Sommige zeiden: "Maar blijf wel in gesprek". Op dinsdag 3 mei hebben we ook met de kaderleden gesproken en die hadden dezelfde boodschap.

Niet verder praten over de cao

Uit de vele reacties, de verontwaardiging die daar uit sprak, maar ook soms verdriet, en de input van de kaderleden kon er maar één reactie zijn naar KLM: CNV Vakmensen gaat niet verder praten over de cao. Betekent dit dat we de deur geheel dichtdoen? Nee. We willen wel in overleg met KLM, maar dan moeten eerst de verslechteringsvoorstellen van tafel. Wanneer we gaan onderhandelen met deze voorstellen op tafel beginnen we al met een 0-1 achterstand.

Welke voorwaarden?

Onder welke voorwaarden wil CNV Vakmensen dan wel weer praten over de cao? Ten eerste moeten dus de verslechteringsvoorstellen van tafel. Ook zal er duidelijkheid moeten zijn wat de gevolgen zijn van de nieuwe HPO organisatie. Veel medewerkers weten niet waar ze aan toe zijn. Hebben ze straks nog wel een baan? Moeten we dan aan deze medewerkers nu vragen om in te leveren en straks tegen ze zeggen: “Sorry, bedankt voor het inleveren, maar je bent wel je baan kwijt”. Verder vinden wij dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Laat KLM maar eerst de slagroom laag bij de vliegers weghalen voordat ze beginnen aan het plakje kaas bij de grondmedewerkers.

Moet er dan niet bezuinigd worden?

Wanneer we kijken naar de kwartaalcijfers, is KLM er nog steeds niet en zal er nog steeds bezuinigd moeten worden. Over het eerste kwartaal van 2016 heeft KLM een mooi resultaat geboekt, maar dit resultaat is enigszins vertekend. Dit heeft verschillende oorzaken, te weten:

  • De hoge dollarkoers
  • De lage brandstofprijs, wat echter voornamelijk een externe factor is.

Wanneer deze oorzaken niet worden meegerekend, is het resultaat over het eerste kwartaal 2016 wel beter dan over het eerste kwartaal 2015, maar niet voldoende. Wil KLM kunnen investeren, dan moet het resultaat omhoog.

Investeren, maar dan zijn er minder mensen nodig

KLM wil bezuinigen om een beter resultaat te bereiken. Met een beter resultaat kan KLM investeren in allerlei zaken, zoals nieuwe vliegtuigen, maar ook in bijvoorbeeld automatisering (IT). Maar nieuwe vliegtuigen betekent ook minder onderhoud, dus minder mensen. Automatisering betekent ook minder mensen. Neem bijvoorbeeld de introductie van de iPad, hierdoor zijn de mensen die zich bezig hielden met het bijhouden van de documentatie in de pilotenkoffers niet meer nodig.
KLM vraagt dus van mensen om in te leveren en dan te kunnen investeren, maar dan heeft men straks minder mensen nodig. Medewerkers helpen op deze wijze mee aan het verlies van hun eigen baan. Tegelijkertijd kun je moderne tijd ook niet buiten de deur houden.

Werkgelegenheid

Inleveren betekent dus straks ook dat minder mensen nodig zijn. Met KLM hebben we afgesproken dat de boventallige medewerkers geplaatst worden in het mobiliteitscentrum (KLM blijft dit heel hardnekkig Transitiecentrum noemen) en dat ze vanuit het mobiliteitscentrum opzoek gaan naar een andere baan. Intern maar mogelijk ook extern.
In de cao 2015 -2016 hebben we afgesproken;

Gedurende de looptijd van de CAO vindt geen gedwongen ontslag op bedrijfseconomische gronden plaats, zolang de instrumenten die hiervoor worden ingezet, waaronder de maximale inzet van interne en externe mobiliteit, professionele begeleiding en de VVR, toereikend zijn. Indien deze instrumenten (al dan niet voor specifieke (deel)groepen) ontoereikend blijken te zijn, treden partijen in overleg.

Ook in het raamwerk 2015 – 2020 hebben we zo’n afspraak gemaakt. Als KLM met ons afspraken wil maken over een nieuwe cao, dan is deze afspraak te mager. Wij willen dan een harde werkgelegenheidsgarantie. 

Preambule

In de preambule van de cao onderschrijven de KLM en de bonden dat ruwweg elke werknemer binnen de KLM hetzelfde behandeld wordt, het werk zoveel mogelijk door eigen werknemers wordt uitgevoerd, passende voorzieningen zijn voor werknemers die de KLM moeten verlaten, de salariëring gelijke tred houden met vergelijkbare ontwikkelingen buiten de KLM.

Van deze afspraken zien we maar weinig terug in de KLM concept voorstellen. Zo heeft KLM voorgesteld om de uitkering bij overlijden terug te brengen naar het wettelijk niveau, 1 maand (bij de vliegende collega’s is dit 3 maanden), de uniformregel en de hotelregeling uit de cao te schrappen (staat wel in de andere cao’s) en het bijzonder verlof af te schaffen. Op https://www.cnvvakmensen.nl/caos/burgerluchtvaart/cao-klm-grondpersoneel kun je een totaaloverzicht vinden van alle wijzigingsvoorstellen van KLM.

Hoe verder?

Op 12 mei hebben we overleg met de andere vakbonden. We gaan overleggen of we tot een gezamenlijke reactie richting KLM kunnen komen. Onze input zal zijn zoals die staat in deze nieuwsbrief.

Heb je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij die graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart

E: d.polders@cnvvakmensen.nl
M: 06- 5160205

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid