Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Transavia grondpersoneel - Nieuws

Transavia Update werkgroep Actualisering WDT

De afgelopen tijd is de cao-werkgroep Actualisering WDT (met deelnemers van vakorganisaties en experts van Transavia op arbeidszaken, roosters en indelingen, en financiën) verder gegaan met het onderzoek naar actualisering van wisseldiensttoeslagen. Hierbij weer een update van de stand van zaken.

Actualisering, dat was…?
Actualisering wil zeggen dat wisseldiensttoeslag (ofwel WDT) wordt berekend en uitbetaald op basis van actueel gelopen roosters. Ofwel: de betaling wordt gekoppeld aan de zwaarte van daadwerkelijk gelopen diensten. Actualisering leidt tot een eerlijker verdeling van WDT: wie veel nacht- en/of weekenddiensten loopt, ontvangt een hogere WDT dan iemand die er minder voor zijn rekening neemt.

Doelstelling van de werkgroep
De werkgroep heeft als opdracht een methode te bedenken voor het actualiseren van WDT. Daarbij houden we rekening met alle belangen en wordt bij medewerkers getoetst hoe zij de verschillende aspecten van actualisering zien. De werkgroep levert haar resultaten op aan de cao-partijen. Die zullen in overeenstemming besluiten om de methode al dan niet in te voeren en over de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden. Zoals gebruikelijk zullen de vakorganisaties hun leden informeren en raadplegen als er cao-afspraken worden gemaakt.

Basisconcept
De werkgroep heeft de volledige grond-cao doorgelicht op bepalingen die van invloed zijn of worden beïnvloed door actualisering van WDT, en vastgesteld op welke manier daar rekening mee moet worden gehouden. Dit blijkt vooral neer te komen op het bepalen wanneer WDT zou moeten worden doorbetaald, als een medewerker geen of aangepaste wisseldienst loopt. Kort samengevat:
• Uitgangspunt is toekenning van WDT voor uren die zijn gewerkt, op basis van bezwaarlijkheidspunten conform de cao bijlage 7. Er wordt dus geen WDT toegekend bij verlof (te compenseren door verhoging van het cao-tarief per bezwaarlijkheidspunt) of bij uitoefening van taken die buiten het gebruikelijke wisseldienstrooster vallen, die samengevat ‘diensten elders’ worden genoemd
(te compenseren op een nog vast te stellen manier).
• In bepaalde gevallen wordt WDT doorbetaald, ook al wordt niet gewerkt conform ingedeelde diensten:
1. Bij arbeidsongeschiktheid.
2. Bij tewerkstelling in een lichter dan gepland rooster op verzoek van werkgever.
3. Bij overplaatsing naar (een functie in) dagdienst, als deel van een overgangsregeling.
Omdat in deze gevallen geen actueel gelopen diensten van toepassing zijn, moet de hoogte van de door te betalen WDT worden berekend. Uitgangspunt hierbij wordt de gemiddeld actueel gegenereerde bezwaarlijkheid over een voorgaande periode voor de betreffende medewerker.

Uitgangspunt is om zo dicht mogelijk bij bestaande cao-bepalingen te blijven: zaken die niet expliciet worden vermeld (zoals pensioendragendheid of de kernnachtdienstenbonus), blijven ongewijzigd.

Vervolg
Op dit moment buigt de werkgroep zich over de laatste loodjes: ten eerste de manier waarop in de nieuwe methode met zogenaamde “Dienst Elders” of neventaken kan worden omgegaan, en ten tweede een evaluatie van de nieuwe methode van actualiseren aan de hand van berekeningen voor een aantal voorbeeld-medewerkers uit verschillende afdelingen. Helaas kan dit niet worden afgerond voor de zomervakanties; naar verwachting kunnen we de conceptmethode in het najaar opleveren aan cao-partijen.

Veel vragen
De actualisering van WDT blijkt veel vragen en meningen op te roepen. In dit stadium zijn helaas niet alle vragen te beantwoorden. Wanneer de werkgroep haar resultaat heeft opgeleverd zullen we sessies organiseren om het concept toe te lichten en vragen te beantwoorden. Toch krijgen we ook nu al vragen, opmerkingen of suggesties omdat ze ons kunnen helpen de conceptmethode voor actualisering van WDT zo goed mogelijk af te stemmen op ieders wensen. We blijven verslag doen van onze vorderingen aan cao-partijen en aan de medewerkers van Transavia.

Namens de vakorganisaties:
Dolf Polders (CNV Vakmensen)
Peter de Moor (NVLT)
Erik Kramer (NVLT en lid OR roostercommissie)
Sjoerd van der Wielen (FNV)

Namens Transavia:
Annemarie Donker (Arbeidszaken)
Wil Blaas (OCC Duty Manager / Planner)
Paul Overduin (Planner TD)
Pieter Schuitemaker (Controller Operationele Zaken)

Voorzitter: Robert-Jan Korenromp (Sr Program Manager, Transavia)
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid