Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Martinair grondpersoneel - Nieuws

Martinair Grond Kwartaaloverleg maart

22 maart jl. hebben wij weer een kwartaal overleg gehad met Martinair. Daarbij is over de volgende punten gesproken: Pensioenontwikkeling Grond-Cabine. Update nieuwe MP organisatie. Update Martinair Regional Jet Center. Functiehuis project. Extra vakantiedagen n.a.v. verzuimfrequentie.

Pensioenontwikkeling Grond-Cabine

Door de diverse ontwikkelingen in de laatste jaren, zoals:

  • Cabinepersoneel per 1 februari 2011 integraal overgegaan naar de KLM
  • Vliegers per 1 januari volledig over naar de KLM
  • Grond – Cargo sales Nederland per 1 januari 2013 over naar de KLM en overige Cargo medewerkers in de loop van 2013 over naar de KLM, blijven er ca. 300 medewerkers over die onder het pensioencontract van Martinair blijven vallen. Namelijk medewerkers Regional Jet Center en MVVL.

Dit heeft consequenties voor het Martinair Pensioenfonds. Zoals waarschijnlijk bekend loopt het huidige pensioencontract bij Aegon per 31 december 2013 af. Door middel van het pensioenbulletin (juli 2012 en maart 2013) bent u hierover geïnformeerd. De komende tijd zullen de diverse mogelijke scenario’s worden onderzocht. Een ander probleem wat hierbij ook van belang is, zijn de veranderende pensioenregels vanuit de overheid. Maar voor welk scenario ook gekozen gaat worden CNV Vakmensen zal hierbij scherp opletten dat de medewerkers door de overgang van het pensioencontract geen nadelige gevolgen ondervinden. Aan nadelige gevolgen door de nieuwe pensioenregels valt jammer genoeg niet te ontkomen. 

Update nieuwe MP organisatie
Per 1 januari 2013 is Cargo sales Nederland overgegaan naar de KLM, in het tweede kwartaal verwacht men dat de stafafdelingen van Cargo overgaan. In het derde en vierde kwartaal de overige medewerkers. Voor de medewerkers die overgaan (zijn gegaan) is de KLM van toepassing. Zij krijgen ook een vast contract zonder proeftijd, waarbij ook de dienstjaren mee overgaan. Het KLM arbeidsvoorwaardenpakket is gelijkwaardig aan het Martinair pakket. Er zal een eindafrekening worden opgesteld en uitgekeerd. Dit met betrekking tot de openstaande vakantiedagen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Men bouwt dus vanaf nul op bij de KLM. 

Gaat u over naar KLM en u heeft vragen of opmerkingen naar aanleiding hiervan dan hoor ik deze graag. 

Update Martinair Regional Jet Center (RJC)
Inmiddels heeft de verhuizing naar hangar 73 plaatsgevonden. Bijna alles is daar opgestart. Natuurlijk verloopt niet alles even vlekkeloos. Door de verschillende werkzaamheden is het wat dringen op de werkvloer. Maar de verwachting is dat dit tijdelijk is. Omdat er straks alleen nog medewerkers van het RJC onder de Martinair Grond cao vallen gaat de huidige cao aangepast worden. Schrappen van artikelen die niet meer van toepassing zijn. Verder zal er worden onderzocht of de cao gemoderniseerd kan worden. De vraag is hoe we de medewerkers kunnen  betrekken bij deze nieuwe cao. Wat heeft u voor ideeën? 

Functiehuis project
Voor de trendvolgers (hogere personeel) is de bezwaarprocedure voor de functieomschrijving (fase 1A) in februari 2013 afgerond. Twee (2) bezwaren zijn toegewezen en negen (9) bezwaren zijn afgewezen. In oktober 2013 wil Martinair komen met een voorstel voor het beloningsbeleid (Fase 1B). Dit is dan nog van toepassing voor 21 medewer-
kers van het RJC. 

In december 2012 is men gestart met de herziening van de 
G-schalen voor het RJC (face 2A). Alle concept functiebeschrijvingen zijn inmiddels opgesteld en liggen ter goedkeuring bij het MT van M&E. Wanneer zij akkoord zijn krijgen de medewerkers de concepten ter inzage. Hierna moeten de functies worden ingedeeld. Dit gebeurt aan de hand van rasterfuncties (referentie functies) die door de AWVN (de eigenaar van het functiewaarderingssysteem) zijn ingedeeld (hoeveel punten is een functie waard?). Een begeleidingscommissie (GROCO delegatie) is hierbij betrokken. Wanneer de functiebeschrijvingen gereed en ingedeeld zijn, worden ook de deskundigen van de vakbonden betrokken. 

Extra vakantiedagen naar aanleiding van verzuimfrequentie
In de cao is afgesproken dat: “Per 1 januari van ieder jaar, voor het eerst per 1 januari 2003, kunnen tot maximaal twee (2) extra verlofdagen worden toegekend indien de gemiddelde frequentie van de ziekmeldingen in het voorafgaande jaar gelijk is aan, dan wel lager is dan, de gemiddelde frequentie van de ziekmeldingen gemeten over de twee daaraan voorafgaande jaren. Is er sprake van een hogere frequentie dan worden geen dagen toegekend.”

In 2012 is daaraan voldaan, daarom zijn er twee (2) extra dagen toegekend. 

Hoe nu verder?
Op 24 mei is er weer een kwartaal overleg. Daarover informeren wij u natuurlijk weer. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief horen/lezen wij die graag.

Marcel van Iterson - kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
023 - 5684 670
d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid