Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Verandering verlofmanagement & HPO Finance bij KLM

De afgelopen week heeft geresulteerd in een afspraak tussen bonden en KLM over hoe HPO Finance op een sociale manier ingevoerd kan worden. Daarnaast ligt er een protocol over het aanpassen van verlofmanagement bij KLM, een uitwerking van de bestaande cao-afspraak.

HPO Finance

CNV Vakmensen is positief over dat we met KLM een akkoord hebben kunnen bereiken over het indienen van een nieuw HPO-plan voor de Finance-medewerkers. Een plan waarbij veel meer banen behouden blijven voor Nederland dan aanvankelijk de intentie was bij KLM. En een plan waarbij KLM gaat investering in zijn Nederlandse accounting-activiteiten.

In een drukbezochte bijeenkomst vorige week dinsdag hebben de betroffen medewerkers die vakbondslid zijn unaniem ingestemd met dat we als bonden deze afspraak konden maken met KLM. De vakbonden en KLM adviseren de OR om met dit gewijzigde en nu wel breed gedragen plan in te stemmen.

Verlofmanagement

Het protocol dat KLM en bonden aan de leden gaan voorleggen vind je onder 'Downloads'. De kerngedachte is om het opbouwen en vervallen van verlof en bijbehorende toeslagen (zonder dat KLM er beter van wordt) op een eenvoudiger manier te laten plaatsvinden. Op basis van eenvoudigere afspraken en een budgettair (over het collectief gezien) neutrale uitruil.

De belangrijkste winst voor KLM is dat onder in het basisrooster ingeroosterde dagen waar de werkgever over kan beslissen (zoals CF en ER) geen diensten meer komen te vallen en je er dus geen toeslag of extra rust meer op genereert. De belangrijkste winst voor de medewerker is dat als je minder dan vijf aaneengesloten dagen vrij neemt of ziek bent, je niet gekort wordt op de ploegentoeslag.

Deze plussen en minnen heffen elkaar over alle medewerkers gezien in financiële zin op. En voor een aanzienlijk gedeelte van de medewerkers kan het zelfs een vooruitgang betekenen. Maar om de gevolgen van individuele benadeling zo veel mogelijk te beperken, zijn er, zoals je kunt lezen in het protocol, een heleboel afspraken gemaakt.

Uitgangspunten CNV Vakmensen

Om het geheugen op te frissen, de uitgangspunten van CNV Vakmensen in de gesprekken hierover waren de volgende vier:

  1. Geen instemming zonder ledenraadpleging
  2. Financiële compensatie wanneer (sommige) medewerkers erop achteruitgaan
  3. Speciale afspraken voor toepassing van CL bij passage (hierover staat in het protocol dat de situatie bij Passage besproken wordt met de groepscommissie en de bonden om daar een voor iedereen bevredigende oplossing voor te vinden)
  4. Een duidelijke afspraak op papier met KLM dat er geen roosters kunnen ontstaan die puur ingegeven worden door het verlagen van ploegentoeslag ten opzichte van de huidige situatie (bedrijfsdrukte moet leidend zijn en blijven)

Ledenraadpleging

De ledenraadpleging gaan we openzetten nadat we jullie vragen over het bijgevoegde protocol verlofmanagement hebben kunnen beantwoorden. Lees dan ook dit verhaal en het protocol goed door en als er onduidelijkheden zijn, schroom niet CNV te benaderen met je vragen. Wij zijn ons namelijk bewust van de hoeveelheid afspraken en de noodzaak tot zorgvuldigheid qua uitleg.

Compensatie

Er zijn afspraken gemaakt voor financiële compensatie voor meerdere groepen die we konden identificeren als extra benadeeld. Dat gaat over medewerkers die geen extra rust meer opbouwen over ingeroosterde losse uren, over parttimers die ook diensten van een fulltimer werken en over dagdienstmedewerkers. Ook is er afgesproken dat KLM geen vrije tijd die ze zelf mag inroosteren in het basisrooster in het weekend mag inroosteren. Dit om te voorkomen dat deze 'werkgeversdagen' (vrije tijd in beheer van de werkgever) extra vaak in het weekend worden ingeroosterd om de ploegendiensttoeslag en de hoeveelheid extra rust omlaag te krijgen.

Er is ook afgesproken dat als een rooster minder ploegendiensttoeslag mocht genereren, dit gecompenseerd wordt met de afbouwregeling uit de cao, maar dan met een compensatie die drie keer zo ruim is als wat in de cao is afgesproken voor gebruikelijke ploegendienstvermindering. Overigens zal voor veel situaties gelden dat als je in een jaar een losse weekenddag extra vrij neemt (of door overmacht ziek bent), je er in zijn totaliteit niet op achteruit gaat.

Tot slot wil KLM in het kader van vereenvoudiging dat zowel de opbouw als de uitgifte van dagen onafhankelijk gebeurt van het feit of je daadwerkelijk ziek bent. Met andere woorden, waar je in het verleden geen extra 'werkgevers'dagen opbouwde wanneer je ziek was, dan gebeurt dat in de toekomst wel en waar je in het verleden je ingeplande EVD-dag (bijvoorbeeld) terug kreeg als je ziek was, gebeurt dat in de toekomst juist niet meer. KLM wilde dit ook zo organiseren bij overwerk, maar daar hebben wij als bonden bezwaar tegen gemaakt. Het kan niet zo zijn dat je extra werkt voor je werkgever, maar je vervolgens bij ziekte die vergoeding kwijt kan raken. Afgesproken is dan ook om deze dagen daarbuiten te houden.

Tot slot

Graag benadrukt CNV Vakmensen dat alle bonden zo veel mogelijk geprobeerd hebben om alle benadeling die het nieuwe systeem zou kunnen veroorzaken weg te nemen en de afspraak ook echt zo (financieel) gelijkwaardig uit te laten komen als beoogd. De hoofdlijn is namelijk dat we denken dat het verlofmanagementsysteem van KLM in een proces van decennia zo ingewikkeld is geworden dat het toe is aan een eenvoudigere versie.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over deze info neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl CNV Vakmensen wil in ieder geval alle vragen die (nog) leven over het verlofmanagement zo helder mogelijk beantwoorden.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid