Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Onderhandelingsresultaat CAO KLM Grondpersoneel

Vrijdag 30 september hebben we opnieuw met KLM gesproken over de KLM Grondpersoneel cao. Het doel van CNV Vakmensen was om nog een ultieme poging te doen om het hernieuwde ultieme integraal KLM-voorstel aan te passen. Dit is op kleine punten gelukt. Op de hoofdlijnen niet, het blijft een inlever cao.

Een inlever-cao en toch een onderhandelingsresultaat?

Waarom hebben wij een onderhandelingsresultaat afgesproken, terwijl er nog steeds sprake is van een inlever cao? Omdat we begrijpen dat, ondanks de mooie cijfers dit jaar, KLM er nog steeds niet is. Bij de afsluiting van augustus zijn de resultaten goed te noemen. Vooral de lagere brandstofkosten dragen daartoe bij (2/3 deel). 1/3 deel is bereikt door andere elementen waaronder arbeidskosten. Maar de concurrenten verrekenen de lagere brandstof prijs door in hun tickets en dat heeft grote invloed op de inkomsten (yield). Deze verslechtert snel. Het brandstofkostenvoordeel in augustus was bijna gelijk aan de mindere inkomsten.

In 2015 heeft KLM 467 miljoen geïnvesteerd, voor 2016 zal dat ca. 600 miljoen zijn en dit zal de komende jaren moeten stijgen om de verwachtingen waar te maken. Dit alles maakt dat KLM er nog steeds niet is. Gezien dit alles is het onderhandelingsresultaat het maximaal haalbare resultaat van meer van 100 uur onderhandelen. Daarom spreken wij van een onderhandelingsresultaat. Uiteindelijk bepalen de leden of het een definitief akkoord wordt. De leden kunnen weer stemmen over het “PROTOCOL CAO 1 juli 2016 – 31 december 2017 Grond”.

Stem op het resultaat

Je kunt hier online stemmen stemmen >

Let op: Je kan stemmen tot vrijdag 7 oktober 12.00 uur. Op de cao-pagina van KLM lees je de voorstellen en het protocol cao 2016 >

Wat zijn de wijzigingen?

Wat is er gewijzigd ten opzichte van het Ultiem integraal KLM voorstel (18 juli 2016), waarover je hebt gestemd en het “PROTOCOL CAO 1 juli 2016 – 31 december 2017 Grond” (in hoofdlijnen). De overwegingen zijn toegevoegd.

 • Salarisverhoging: Er zal een eenmalig nettobedrag worden betaald gebaseerd op € 1600 bruto. Het netto bedrag wordt bepaald door het bruto bedrag te verminderen met de heffing bijzonder tarief (volgens de regels belastingdienst).- De 1 procent structurele kosten compenserende salarisverhoging per 1 januari 2018 zal minimaal € 50 bruto per maand bedragen bij een fulltime dienstverband.
 • De vakantie-uitkering in mei 2017 wordt berekend op basis van de nieuwe berekeningsgrondslag.
 • Vereenvoudiging verlofmanagement (2 categorieën dagen): KLM en werknemersorganisaties spreken af te komen tot een vereenvoudiging van het verlofmanagement met 2 soorten verlof. De komende periode zal dit worden uitgewerkt met als doelstelling implementatie per 1 januari 2017. Onderdeel zal een 0-meting van verlofstanden zijn. Tevens zal gemonitord worden of de nieuwe systematiek niet tot nieuwe verlofstuwmeren leidt. Hierbij zal ook gesproken worden over de toepassing van CL-dagen.
 • Vergoeding voor tijdelijke waarneming hogere functie (Bijlage 16): De termijn voor waarneming hogere functie bedraagt in de regel een half jaar behoudens bijzondere omstandigheden.
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds: Er komt € 7 miljoen beschikbaar voor opleidingen en ontwikkeling. Verder komt er € 2 miljoen beschikbaar voor arbeidsomstandigheden die niet verplicht zijn vanuit de Arbowet.
 • Flexibiliteit: Aannemen van uitzendkrachten. Er worden 200 uitzendkrachten aangenomen voor operationele functies bij Cargo en Ground Services op basis van een min-max contract voor onbepaalde tijd, waarbij als minimum 20 uur per week en als maximum 30 uur per week wordt gehanteerd.
 • Flex Personeel: KLM en werknemersorganisaties zullen in de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2017 afspraken maken over de inzet van uitzendkrachten binnen de onderneming, zowel vanuit het perspectief van productiviteit als vanuit het perspectief van de positie van uitzendkrachten.
 • Levensfase Bewust Personeelsbeleid: Voor werknemers in wisseldienst zal per 1 januari 2023 in bijlage 3D in de tabel Extra Rust een vermenigvuldigingsfactor worden opgenomen ter waarde van 1.6 voor die werknemers die 10 jaar voor hun AOW zitten. Overgangsmaatregel: Werknemers geboren in 1956 t/m 1959 en in 2023 werkzaam in wisseldienst ontvangen per 1 januari 2023 eenmalig resp. 1,5 - 3,5 - 3,5 en 1,5 extra vrije dagen (ER-dagen).
 • Aankoop van dagen: De bestaande cafetariaregeling m.b.t. het aankopen van (bovenwettelijke) dagen wordt met ingang van 1 januari 2017 verhoogd van 10 naar 20 dagen.
 • Nachtdiensten: De huidige afspraken rondom vrijstelling nachtdienst knellen. Het huidige systeem is te ‘zwart-wit’. Partijen achten de huidige situatie onwenselijk en zullen onderzoeken of en hoe gehele of gedeeltelijke vrijstelling van nachtdiensten mogelijk te maken is voor hen die 10 jaar voor AOW-leeftijd zitten.
 • Overige afspraken: Fair competition: KLM en de werknemersorganisaties zullen gezamenlijk werken aan het creëren van een gelijk speelveld in de (Europese) luchtvaart.
 • Garantie ploegentoeslag bij arbeidsongeschiktheid: Ter verduidelijking is de tekst aangevuld.

Vragen/contact?

Voor vragen en info kun je vanzelfsprekend terecht bij Dolf Polders d.polders@cnvvakmensen.nl 06-51602050 of Michiel Wallaard m.wallaard@cnvvakmensen.nl 06-20471892.Enqûete

Breng je stem uit over het onderhandelingsresultaat.

Stem

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid