Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM: Update over winstdeling en Deeltijd vijf opkomsten

In deze info een korte update over de situatie rond het deeltijd werken in vijf opkomsten bij Ground Services - inclusief een uitnodiging voor een ledenvergadering hierover - en over het uitkeren van de winstdeling.

Deeltijd vijf opkomsten
KLM gaat onverdroten voort met haar voornemen om deeltijdmedewerkers bij GS vijf opkomsten te laten werken per 1 september, ongeacht contractomvang. Dit in de ogen van CNV onzalige plan heeft tot enorme commotie en ledenaanwas geleid bij de vakbondsleden en medewerkers. Begrijpelijk, KLM toont zich geen goed werkgever in onze ogen met dit plan. Parttime werken is niet fulltime opkomen, zo simpel zou het moeten zijn.

KLM heeft dit naar de medewerkers gepresenteerd als een vanzelfsprekend besluit. Dat is niet zo ! We leven immers in een rechtsstaat. Als KLM dit plan gesanctioneerd wil krijgen zal daar procedurele en juridische instemming voor gegeven moeten worden.

Medezeggenschapsrecht
De ondernemingsraad  van KLM heeft instemmingsrecht op nieuwe roosters, dat staat in de wet. Dat betekent dat KLM alleen de nieuwe roosters kan doorvoeren als de medezeggenschap hier toestemming voor geeft. Mocht KLM die toestemming niet krijgen, kan ze naar de rechter stappen om vervangende instemming te vragen. De wetgever zegt hierover dat KLM dit alleen kan krijgen "indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen." Over hoe zwaarwegend de bedrijfseconomische redenen zijn van KLM op basis waarvan dit besluit gevergd mag worden, zal ongetwijfeld een debat plaatsvinden tussen medezeggenschap en KLM.

Arbeidsrecht
Alleen indien KLM toestemming krijgt van de medezeggenschap of vervangende toestemming van de rechter om deze roosters door te voeren, kan er sprake zijn van een opgelegd rooster waartegen je jezelf als individuele medewerker, wellicht ook samen met je collega's, kan verweren. Zonder een besluit is er immers niks waartegen je jezelf kan verweren. Tot nu toe is er slechts sprake van een aankondiging van een voorgenomen besluit. Er zijn namelijk nog überhaupt geen roosteraanpassingen op basis van het deeltijd vijf opkomsten principe ter instemming aan de medezeggenschap voorgelegd.

Het is prima om alvast je contractgegevens en eventuele bewijzen van een veeljarig structureel patroon van vaste dienstlengtes en opkomsten te verzamelen. Maar pas als er echt een besluit is kan je jezelf verweren. Om deze situatie nader toe te lichten en de mogelijke vervolgstappen te bespreken heeft CNV Vakmensen besloten om een juridisch spreekuur met onze arbeidsjurist, mr. Halouchi, en de vakbond te organiseren. Dat gaat plaatsvinden op dinsdag 30 maart om 10-11 uur. Deelnemen kan op dat tijdstip via deze link Mocht je deze info op papier lezen, mail dan even naar m.wallaard@cnvvakmensen.nl dan sturen we je de link door. Ook niet-leden of leden van andere bonden mogen deelnemen, we vragen jullie wel vriendelijk om de deelname te beperken tot mensen die getrofffen worden door deze maatregel.

Overleg
Graag wil CNV benadrukken dat KLM niet van mening is dat er formeel overlegd moet worden met bonden over dit onderwerp. Die overlegverplichting is slechts met de medezeggenschap, aldus KLM, bonden worden slechts geïnformeerd. Dat betekent echter niet dat we braaf aan de zijlijn gaan toekijken, integendeel.

Maar dat betekent wel dat we op dit moment niet erkend worden als gesprekspartner om hier een constructieve dialoog over te voeren met KLM. Dat dwingt ons om vooral onze juridische opties nader te onderzoeken, naast de mogelijkheid om eventueel verdere publicitaire aandacht te vragen. Het zijn snoeiharde tijden, het is niet anders, maar het doet ons daarom wel deugd dat er zich tientallen nieuwe leden hebben aangemeld de afgelopen weken. Samen staan we sterk !

Winstdeling
Tot slot nog een update over de situatie rond de winstdelingsuitkering 2019 voor medewerkers met (parttimers naar rato) een inkomen van minder dan 1,5 keer een modaal inkomen (54.750 Euro op jaarbasis). In oktober vorig jaar is daarover afgesproken dat uitkering zo snel als maakbaar voor de helft zou plaatsvinden en dat in oktober 2021 de andere helft wordt uitgekeerd. Dat zo snel als maakbaar uitkeren stuitte op grote administratieve complicaties bij KLM. We zijn inmiddels zover dat ook uitbetaling in april van het eerste deel niet kan worden gegarandeerd. Omdat KLM ook wel snapt dat dit tot grote irritaties leidt, is nu voorgesteld om alles uit te keren in juni 2021, dus 100% van de winstdelingsregeling, in plaats van (als we de afspraken niet wijzigen) de helft in mei 2021 en de andere helft in september 2021.

Nu we moeten kiezen tussen twee kwaden omdat "zo snel als maakbaar" in de praktijk neerkomt op mei 2021 en september 2021, is de CNV-delegatie geneigd om in te stemmen met dan maar alles in een keer uitkeren in juni 2021. We kunnen juridich gezien eerdere uitbetaling van de eerste 50% namelijk niet afdwingen doordat we "zo snel als maakbaar" hebben afgesproken in plaats van een harde datum.

Desondanks willen we daar nog wel een check op doen bij onze achterban. Heb jij toch een sterke voorkeur voor het opsplitsen in 50% in mei en 50% in september ? Laat het ons dan weten. Als we massaal horen dat we niet akkoord moeten gaan met 100% uitkeren in juni maar dat het beter is om de laatste 50% pas in september op je rekening te hebben , dan zullen we KLM verzoeken om niet over te gaan tot volledige uitkering in juni.

Vragen/opmerkingen/persoonlijke mededeling
Vragen of opmerkingen over deze info ? Contacteer je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892. Vanaf 29 april ben ik in verband met aanvullend geboorteverlof een vijftal weken afwezig, maar ik zal tijdelijk vervangen worden door mijn uitstekende collega Souleiman Amallah, bereikbaar via 06-20522211 en s.amallah@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid