Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

KLM Grondpersoneel Extern overleg juli 2014

Zoals elke maand is er vrijdag 11 juli jl. weer een grondbondenoverleg geweest. Hierbij hebben we gesproken over E&M, verlofmanagement, en toekomstbestendige pensioenen

E&M

In de nieuwsbrief van mei was al verteld dat het management van E&M bij dit overleg aanwezig zou zijn. Binnen E&M spelen verschillende onderwerpen/problemen waar we graag meer duidelijkheid over wilden hebben. Zo hebben we gesproken over het niet kunnen opnemen van verlof versus overcapaciteit. Hoe is het mogelijk dat verlof vaak wordt geweigerd maar dat er toch wordt gezegd dat er overcapaciteit is? Dit vindt vooral plaats op het centrum.

Volgens het management (de heer De Groot en mevrouw Dijkstra) lopen er twee zaken door elkaar heen. De nieuwe werkwijze (vanwege Securing Our Future) en een verandering van de roosters tijdens vakanties. Voorheen werd de bezetting bepaald door de vakantieaanvragen, maar nu wordt dat gedaan op basis van het werkaanbod en de aanwezigheidsfactor (AWF).

Als de roosters worden bepaald op het werkaanbod waarom zijn er dan in de afgelopen week 141 dienstaanpassingen doorgevoerd? Volgens het management wil men niet meer per week reageren maar rust creëren voor de lange termijn. Men verwacht dat op deze wijze te bereiken. Het management geeft toe dat “business management” beter op de rit gezet moet worden, maar dat ze de nieuwe werkwijze niet terugdraait. Het management doet er alles aan om de problemen de komende maanden op te lossen.Wij vinden dat de problemen zo spoedig mogelijk opgelost moet worden omdat deze al maanden spelen.

Daarbij komt ook nog het probleem van het hoge ziekteverzuim (11%), waarvan een groot deel langdurig verzuim is. In hoeverre wordt er in de aanwezigheidsfactor (AWF) daarmee rekening gehouden? Gaat men deze nog aanpassen? Daarover hebben we (nog) geen toezeggingen gekregen.

Verlofmanagement

Bij het onderwerp verlofmanagement gaat het nog steeds over de over de afboekvolgorde. In artikel 9.8 – 1 van de cao staat een afboekvolgorde. Onder artikel 9.8 – 2 staat “De KLM kan de vrije tijd, genoemd in de punten 1c (saldo extra vrije tijd wegens dienstreis/stationering) en 1d (saldo compensatiedagen/-uren wegens overwerk en werken op roostervrije dagen), na overleg met de werknemer toewijzen”. Door de afboekvolgorde komt het eigenlijke probleem naar boven: Wie heeft daarover zeggenschap als het gaat om verlof?

Wanneer de afbouw van verlofdagen plaatsvindt op basis van vrijwilligheid is dit geen probleem, maar wanneer medewerkers gedwongen worden om hun wettelijke verlofdagen af te bouwen dan kan dit niet. Dat is in strijd met de cao. Natuurlijk is het, gezien de overcapaciteit en Securing Our Future, geen slechte zaak om het grote saldo van verlofuren af te bouwen.

Omdat er een discussie blijft bestaan over de uitleg van artikel 9.8 lid 2 wordt er afgesproken om dit ter arbitrage voor te leggen. Dit kan via een externe partij of via de rechter, waarbij de KLM haar voorkeur heeft voor de rechter (artikel 96 RV procedure). Dit gaat sneller en geeft ook duidelijkheid over eventuele “juridische rechten (vanuit de wet)”. Daar worden ook de volgende punten voorgelegd:
  • Zeggenschap over de compensatie voor feestdagen (werkgever of werknemer?);
  • Vervallen EVD bij ziekte;
  • Verschuiven van zeggenschap in geval er niet is ingeroosterd.

Toekomstbestendige pensioenen

De KLM wil graag afspraken maken over hoe we nu verder gaan met het onderwerp Toekomst bestendige pensioenen. De KLM heeft voorgesteld om een technische werkgroep te vormen die zeer regelmatig bij elkaar komt om een Toekomst bestendige pensioenregeling verder uit te werken.

Daar hebben de vakbonden geen bezwaar tegen, maar we moeten eerst samen overleggen wie er in die werkgroep gaat zitten en wat de wijze van aanpak gaat worden. Daarbij is de inbreng van een externe deskundige, die de vakbonden zal adviseren, van groot belang.

Daarom is afgesproken dat de vakbonden dit zo spoedig mogelijk intern zullen overleggen waarna de volgende stap gemaakt kan worden.

Reageren?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij die graag.

Asha Mees – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670
E-mail: d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid