Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Hoe lang nog onzekerheid bij KLM Grond?

Hoe lang moeten medewerkers van KLM nog in onzekerheid verkeren? Op 10 september jl. hebben we voor de eerste keer gesproken met KLM over een nieuw mobiliteitsprotocol. Maar hoe nu verder?

Nieuw mobiliteitsprotocol

Zoals Elbers heeft gezegd, is “Keeping the Family together” niet meer houdbaar. Daarom wil KLM een nieuwe mobiliteitsprotocol afspreken. Hiermee wil men proberen te bereiken dat medewerkers sneller een andere baan binnen KLM accepteren. Dus minder vrijblijvendheid.
Maar nog wel gericht op interne herplaatsing. Dat moet ook wel omdat we net in de nieuw afgesloten cao (die loopt tot 30 juni 2016) het volgende hebben afgesproken: Gedurende de looptijd van de cao vinden geen gedwongen ontslagen plaats zolang instrumenten, die hiervoor worden ingezet, onder andere de maximale inzet van mobiliteit en een nog overeen te komen vrijwillige vertrekregeling, toereikend zijn. Indien deze instrumenten ontoereikend zijn, treden partijen in overleg.

Afstemming OR – Vakbonden

Op dit moment vindt er nog afstemming plaats tussen de ondernemingsraad en vakbonden over de herplaatsing. In het nieuwe mobiliteitsprotocol staan zaken die te maken hebben met cao-afspraken (vakbonden dus) en zaken die te maken hebben met interne herplaatsing (OR dus). Maar het is moeilijk om deze zaken zuiver te scheiden en daarom is afstemming tussen OR en vakbonden noodzakelijk. Wanneer deze afstemming heeft plaatsgevonden, kunnen we met KLM afspraken maken over de inhoud van het nieuwe mobiliteitsprotocol. KLM heeft daar in nu voorstellen gedaan waar wij het niet zomaar over eens zijn.

Instemming leden

Wanneer de afspraken in het nieuwe mobiliteitsprotocol afspraken in raken/wijzigen, dan zullen eerst de leden moeten zeggen of zij kunnen instemmen met die wijzigingen. Dat betekent dat zodra dit bekend is je weer van ons hoort.

Situatie Air France

Hoewel het niet de gewoonte is om ons uit te spreken over acties van andere vakbonden en helemaal niet in een ander land hebben we naar aanleiding van de acties bij Air France op 5 oktober jl. toch een persbericht uitgegeven. CNV Vakmensen maakt zich zorgen over de explosieve situatie bij Air France. Werknemers hebben natuurlijk het recht om actie te voeren, maar dan wel op een fatsoenlijke manier. We maken ons zorgen voor de gevolgen die dit kan hebben voor KLM. Dan gaat het niet zozeer over de financiële gevolgen, maar eerder over de uitstraling en de praktische bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld geen aansluitende vluchten meer of boze passagiers die dat uiten tegen KLM- personeel (voor passagiers is er immers geen verschil tussen KLM en Air France).

Het volledige persbericht kun je teruglezen in de bijlage onder 'downloads' rechtsboven.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 030 – 751 1570 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Downloads