Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Extern overleg KLM Grond september

Het is even rustig geweest tijdens de zomervakantie, maar donderdag 11 september is er weer extern grondbondenoverleg geweest.

Hierbij is gesproken over de onderstaande punten:

BTS Roosters

Maandag 29 september zal bij de rechter de zaak over de BTS-roosters voorliggen. De bedrijfsleiding van BTS heeft roosters ingediend bij de GC, maar heeft geen instemming gekregen op deze roosters. Ook na het voorleggen van de roosters aan de Rooster Commissie (RO) (een commissie vanuit het externe overleg) en na het advies van de RO zijn de bedrijfsleiding en de GC niet tot overeenstemming gekomen. Hierna is aan de ondernemingsraad (OR) gevraagd of zij vervangende instemming zou kunnen verlenen, maar ook dat heeft niet plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft KLM besloten om dit dan maar voor te leggen aan de rechter. Wanneer de rechter KLM in het gelijk stelt, kan het grote gevolgen hebben voor de nieuwe roosters. Het grote discussiepunt in deze zaak is het wel of niet kunnen inroosteren van ER in uren.

Afbouw Full Freighters

De vakbondsbestuurders zijn donderdag 4 september telefonisch geïnformeerd over het voorgenomen besluit van AFKL om de Full Freightervloot af te bouwen van 10 naar 5 vliegtuigen, te beginnen na het winterrooster 2014/2015 tot half 2016. Dit zal grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, maar KLM heeft toegezegd dat dat ook voor deze mensen geldt “Keeping the family together”.

Harmony

In de cao staan allerlei regeltjes over verlof opnemen, ziekte, roosters, etc. KLM is bezig met een centraal systeem (Harmony) waarin men dit allemaal gaat opnemen. Worden de vakbonden daarbij betrokken? Het gaat immers over cao-zaken. Het klopt dat KLM daarmee bezig is, maar op korte termijn kunnen wij daar nog niets over zeggen. Het blijkt ingewikkelder te zijn dan men had verwacht, zoals wat zegt de cao (interpretatie verschillen). Met het lokale overleg zijn er afwijkende afspraken gemaakt t.o.v. de cao. Soms zijn er meerdere afspraken gemaakt en die dan ook nog tegenstrijdig zijn. Wanneer dit allemaal is uitgezocht en Harmony raakt de cao (in strijd met de cao), dan komen wij in gesprek.

Overgang min 1 van Grond naar Cabine

Als het gaat om de overgang naar Cabine en de arbeidsvoorwaarden heeft KLM een oplossing gevonden die past binnen de cao Cabine en ook past binnen de afspraken die er gemaakt zijn voor de grond min 1 kandidaten. Het volgende overleg komt dit weer op de agenda.

Update Transform 2015

Transform 2015 had, per domein, een flink aantal doelstellingen. Wat is daarvan gehaald? Kunnen wij daar een overzicht van krijgen? Zowel de verlagingen van de schulden als de verlaging van de beïnvloedbare kosten liggen zo goed op koers. Maar de doelstellingen zijn nog niet bereikt. Met de niet beïnvloedbare kosten gaat het niet goed. AFKL zit goed in het aantal passagiers, maar niet in de opbrengsten. Overal is KLM een heel eind verwijderd van de COI van 700 miljoen. Wanneer wij dit jaar de winstuitkering zouden hebben, zou er geen uitkering plaatsvinden.

Securing Our Future / Keeping the family together

Binnen de medezeggenschap is er wat ongerustheid over de naderende datum van 1 januari 2015. Dan loopt de cao af en wat betekent dat voor de afspraken “Keeping the family together”.De adviesaanvragen die er nu zijn en die qua uitwerking over de 1 januari grens gaan, kunnen ze die nu wel behandelen of moeten ze wachten tot er meer duidelijkheid is?
KLM wil nu niet al een voorschot nemen op het komende cao-proces, maar natuurlijk vallen de mensen die geraakt worden door de adviesaanvragen onder de afspraken “Keeping the family together”. KLM zal nog verder nadenken over een formulering die de medezeggenschap en vakbonden meer zekerheid geven en KLM niet direct voor het blok zet.

Toekomst bestendige pensioenen

In de afgelopen periode is er, zoals afgesproken, een werkgroep gevormd (met pensioendeskundigen vanuit vakbonden, externe deskundige en KLM) die met ondersteuning vanuit BSG, de komende maanden aan de slag gaat om te komen tot een voorstel van een toekomst bestendige pensioenregeling. Dit voorstel zal dan besproken worden in het externe overleg, waar ook besluiten genomen kunnen worden. Het volgende externe overleg staat gepland op 26 september a.s. Heb je input of vragen voor het externe overleg dan hoor of lees ik die graag. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kan je die ook bij ons kwijt.

Asha Mees – kaderlidCock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid