Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

Extern overleg mei 2014 KLM Grond

Op vrijdag 23 mei is er weer een grond bonden overleg geweest. Hierbij hebben we gesproken over VPL, verlofmanagement en mobiliteit.

Naast de bovengenoemde onderwerpen hebben we natuurlijk ook de standaardonderwerpen besproken zoals - de verslagen van de vorige vergaderingen en een rondvraag.

Rondvraag: Bij E&M is er met de GC afgesproken dat de mobiliteit tijdelijk kan worden “afgekocht” door 2 maanden onbetaald verlof op te nemen. De vakbonden willen graag weten hoe dit zit. Bij E&M wordt ook gesproken over overcapaciteit terwijl wanneer men verlof wil nemen dit niet mogelijk is. Hoe kan dit? Afgesproken wordt dat bij het volgende overleg het management van E&M aanwezig zal zijn om deze vragen te beantwoorden.

VPL

VPL staat voor 'Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling'. In 2006 zijn alle VUT regelingen omgezet naar pre/pensioen regelingen. Bij de KLM zijn er voor de diverse leeftijdsgroepen afspraken gemaakt. Zo ook voor deelnemers die:

  • geboren zijn tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1956;
  • in dienst zijn op 31 december 2005;
  • voor de leeftijd van 51 jaar en 6 maanden in dienst zijn getreden.

Zij vallen onder de overgangsregeling 3. Door deze overgangsregeling wordt de oorspronkelijke VUT-aanvulling (voor deze deelnemers) feitelijk omgezet in een prepensioenrecht. Maar wel een voorwaardelijk recht. Men moet op de leeftijd van 61,5 nog in dienst zijn en dan wordt het prepensioenrecht 'ingekocht'.

Door andere regels vanuit DNB (De Nederlandsche Bank) is er een tekort ontstaan in deze regeling. Hoe kunnen we die oplossen? Vakbonden vinden dat dit niet ten koste mag gaan van de deelnemers van de overgangsregeling 3, maar ook niet ten koste van de andere KLM medewerkers. De afgelopen maanden hebben we daar regelmatig overleg over gevoerd. Zoals het er nu naar uitziet is een oplossing binnen handbereik, maar daarvoor moet er nog wel een overleg met de DNB plaatsvinden.

Verlofmanagement

De discussie bij het verlofmanagement gaat over op welke wijze het verlof afgeboekt moet worden en wie heeft waarover zeggenschap. In artikel 9.8 – 1 van de cao staat een afboekvolgorde. Onder artikel 9.8 – 2 staat "De KLM kan de vrije tijd, genoemd in de punten 1c (saldo extra vrije tijd wegens dienstreis/stationering) en 1d (saldo compensatiedagen/-uren wegens overwerk en werken op roostervrije dagen), na overleg met de werknemer toewijzen."
De KLM is daarom van mening dat zij de zeggenschap hebben over een CL-dag. Dit ook in kader van gelijke behandeling van mensen in dagdienst, de feestdagen).
Volgens de vakbonden gaat dat niet zomaar. Er zijn vele vormen van verlofbriefjes en vrije dagen kaarten binnen de KLM. Op veel van die overzichten is er geen onderscheid te maken tussen de oorsprong van het verlof. Dus hoe kan de KLM dan stellen welke dagen er nog op staan? Misschien is een CL-dag allang opgenomen.

Hoe om te gaan met EVD bij arbeidsongeschiktheid? Ook dit is een discussie waar we nog niet uit zijn. In bijlage 5B-(2)a staat "een vervallen extra vrije dag wordt op een later tijdstip door de KLM toegekend." Maar wat als de KLM deze dag niet toekent? De KLM is van mening dat hiervoor ook een verantwoordelijkheid bij de werknemer ligt.

Mobiliteit

Volgens de mobiliteitsafspraken kan iemand 2 functiegroepen lager worden ingeschaald dan de huidige functie (Bijlage 15 – II – (5) c. Maar wat nu als iemand een persoonlijke toeslag heeft waardoor hij/zij qua salaris in een hogere functiegroep zit? Volgens de KLM kan alleen iemand die in een functiegroep zit met het daarbij passend salaris (dus geen persoonlijke toeslag of een hogere functiegroep indeling) een functie krijgen die 2 functiegroepen lager is ingedeeld. Vakbonden vinden dit een vreemde zaak. Dat zou inhouden dat medewerkers die al jaren samenwerken, de één meer kansen heeft op een andere functie dan de ander. De KLM blijft bij haar standpunt. Maar hoe ziet de KLM dit dan bij MSG/A&T? Hoe ver kan men dan zakken? De KLM komt daarop terug.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij die graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid