Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

KLM Grond Extern overleg maart 2013

Op 14 maart jl. hebben we weer overleg gehad met de KLM. Hierbij hebben we gesproken over *De Roosterpilot. *Aanpak wijzigingen pensioenen. *Mandaat arbeidsvoorwaarden overleg – pensioenbestuur. *Variabele beloning. *Vakantie- wetgeving. *Rondvraag

De Roosterpilot

Tijdens het vorige overleg was al afgesproken dat er voorlopig alleen een roosterpilot wordt gehouden op 1 locatie, de D-pier. De vraag is na alleen hoe het draagvlak gemeten kan worden. De KLM heeft daar voorstellen voor gedaan. Zij stellen voor om:

  • Een gesprek met de projectgroep en de werkgroep. Dit door één vertegenwoordiger vanuit de KLM en één vertegenwoordiger vanuit de werknemersorganisaties. Vanuit de KLM zal dit Maarten Stienen zijn en vanuit de werknemersorganisatie Ron Scherft (van de NVLT).
  • Na de gesprekken met de projectgroep en de werkgroep hebben de twee vertegenwoordigers gesprekken met individuele medewerkers. Deze gesprekken gaan plaatsvinden met 25 deelnemers, 5 niet deelnemers en een open invitatie aan medewerkers die ook een gesprek willen hebben.

Er is nog wat onduidelijkheid over de toegepaste dienstenset, maar daar zal de KLM in het volgende overleg op terugkomen.

Aanpak wijzigingen pensioenen
Vorig jaar zijn er afspraken gemaakt over de huidige pensioenregeling met de verwachting dat we in dit jaar een definitieve pensioenregeling konden afspreken voor 2014 en verder. Het is echter nu nog steeds niet duidelijk wat de pensioenregels zullen zijn na 2014. Het is bekend dat in 2014 de pensioenleeftijd (voor het pensioenreglement) van 65 naar 67 gaat en dat de maximale pensioenopbouw verlaagd wordt van 2,25% naar 2,15 % per jaar. Er ligt een pensioenakkoord voor 2015 en verder, maar er is ook een regeerakkoord voor 2015 en verder. En het is ook niet uit te sluiten dat het regeerakkoord zal worden aangepast naar aanleiding van het overleg met sociale partners. Dit alles betekent dat we in 2013 moeten onderzoeken of dat we voor 2014 weer een tijdelijke oplossing moeten vinden of dat het mogelijk is om direct structurele afspraken te maken. Wordt dus vervolgd.

Mandaat arbeidsvoorwaarden overleg – pensioenbestuur
Vorige jaar is er vanuit het arbeidsvoorwaardelijke overleg aan het pensioenbestuur gevraagd om aan de medewerkers, die vroeger er vrijwillig voor gekozen hebben om niet mee te gaan met de nieuwe pensioenregeling, de vraag voor te leggen of zij alsnog een keuze zouden willen maken (spijtoptanten). Tot verbazing van het arbeidsvoorwaardelijke overleg heeft het bestuur besloten om deze vraag niet neer te leggen bij de betrokken medewerkers maar dit af te wijzen. De vraag is dan ook wie besluit. Het arbeidsvoorwaardelijke overleg of het pensioenfondsbestuur. Naar aanleiding van de discussie zal er aan het pensioenfondsbestuur gevraagd worden waarom zij de vraag niet aan de betrokken medewerkers hebben voorgelegd. Wordt dus ook nog vervolgd. 

Variabele beloning
Om deze nieuwsbrief niet te lang te maken, heb ik hierover een aparte nieuwsbrief gemaakt. (Zie de bijlage 13-272/DP/sb).

Vakantie wetgeving
Per 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving van toepassing op de wettelijke vakantiedagen. In het definitieve cao Protocol hebben partijen de afspraak gemaakt om de cao’s in overeenstemming te brengen met de met ingang van 1 januari 2012 ingegane gewijzigde wetgeving ter zake de op- en afbouw van vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid. Daarbij is wel afgesproken dat alle aanspraken op niet opgenomen vakantiedagen pas vervallen na 5 jaar (conform bijlage 4 – lid 8). De cao-tekst voor op- en afbouw van verlof tijdens ziekte zal worden aangepast. Dat houdt in dat ook tijdens langdurige (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid de medewerker volledig verlof op- en afbouwt.

Rondvraag
Wanneer is er sprake van boventalligheid? 

Als vast is komen te staan dat iemand z’n functie komt te vervallen (of is vervallen) dan wordt (is) deze medewerker een min 1 kandidaat. Wanneer de min 1 kandidaat overgaat naar een lagere functie (passend is maximaal 2 functie groepen lager) behoudt hij zijn functieniveau (salaris). In de nieuwe functie is het wel van belang dat de medewerker weer zo snel mogelijk een functie op zijn oude nieuw gaat vervullen. 

Overgang grond naar cabine
Vakbonden: Waarom kan behoud functieniveau dan niet als een medewerker van grond over gaat naar cabine? Volgens de KLM kan dit niet omdat de cao van het cabinepersoneel dit niet toestaat. Vakbonden weten niets van een bepaling in de cabine cao en zijn van mening dat dit niet kan. KLM zal dit uitzoeken.

Teken verlofkaart
Op sommige afdelingen moet men nu ineens de verlofkaart aftekenen. Waarom is dit?
Omdat verlof een schuld van de KLM aan de medewerker is. Het is dus in het belang van de medewerker dat dit klopt.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid