Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-cabinepersoneel - Nieuws

KLM Cao Grond - akkoord over Raamwerk

Vandaag 30 januari hebben we dan toch uiteindelijk het raamwerk afgerond. In dit raamwerk staan de uitgangspunten voor het cao-overleg 2015. Betekent dit nu dat we ja zeggen tegen alle verslechterings voorstellen van de KLMý Nee!

Raamwerk
Door het raamwerk (zie onderaan deze nieuwsbrief) af te spreken hebben we tegen de KLM gezegd dat we willen praten over de door de KLM voorgestelde verslechteringen, maar niet tegen elke prijs.
Zo gaan we praten over het reduceren van arbeidsplaatsen, maar dan zonder gedwongen ontslagen. Op korte termijn gaan we ook praten over een vrijwillige vertrek regeling.

In het raamwerk staat dat we een passende loonparagraaf en een passende winstdelingsregeling willen. Onder een passende loonparagraaf verstaat CNV Vakmensen een loonsverhoging voor de medewerkers. Zelfs als dit betekent dat er een hogere besparingsdoelstelling moet worden afgesproken (meer productiviteits verbetering).

Ook hebben we gezegd dat we aandelen van AFKL willen. Hierbij wil CNV Vakmensen dat de medewerkers de mogelijkheid hebben om te kiezen. Aandelen of geld. Of dit uiteindelijk uitvoerbaar is zal later pas duidelijk worden.

In de voorstellen van de KLM staat ook dat zij het gesprek aan willen gaan over een herinrichting van het personeelsmodel. Andere roosters, inzet flex/vast etc. Ook daarover gaan we in gesprek, maar hierbij hebben wij natuurlijk ook wensen/eisen. De KLM wil met de herinrichting van het personeelsmodel ook een kostenbesparing bereiken. Wat gaat de medewerker daarvoor terug krijgen?

Hoe nu verder?
Nu er een raamwerk is gaan we met de KLM in gesprek over wat de KLM verwacht van de Grondbonden en wat wij van de KLM verwachten. De KLM wil zo snel mogelijk duidelijk krijgen welke besparingen men kan bereiken. Dit wil men niet alleen van de Grondorganisatie hebben, maar ook van de Cabine en de Cockpit.
De komende tijd vindt er met de diverse domeinen apart overleg plaats om deze doelstellingen duidelijk te krijgen. Op 11 februari gaan we dan weer in Multi verband (alle domeinen gezamenlijk) weer verder

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

++++++++++++++++++++++

Raamwerk Perform 2020 GROND

KLM en werknemersorganisaties zijn onderstaand raamwerk overgekomen, dat als uitgangspunt zal dienen voor het cao-overleg 2015, dat in het kader staat van Perform 2020.

KLM heeft aangegeven op zoek te zijn naar arbeidsvoorwaardelijke concessies in lijn met de Perform 2020 doelstellingen. De werknemersorganisaties voor Grondpersoneel hebben aangegeven te willen investeren in het bedrijf, mits daar tegenover in de balans van de deal een tegemoetkoming staat in de vorm van een combinatie van de hieronder geformuleerde elementen (op hoofdlijnen):In de periode Perform2020 vindt geen gedwongen ontslag plaats zolang instrumenten, welke hier voor worden ingezet, onder andere de maximale inzet van mobiliteit en een nog overeen te komen vrijwillige vertrekregeling, toereikend zijn. Indien deze instrumenten ontoereikend zijn, treden partijen in overleg. 

  1. Een passende loonparagraaf met een passende winstdelingsregeling, waarbij FNV heeft aangegeven dat naar haar inzicht een passende loonparagraaf betekent, dat er sprake is van een structurele loonsverhoging.
  2. Aandelen van het bedrijf, waarbij FNV heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan compensatie in aandelen.
  3. Een positie in de Raad van Commissarissen (KLM en/of holding).
  4. Bij de herinrichting van het personeelsmodel zullen onder andere afspraken gemaakt worden over een aantal nader overeen te komen elementen welke het personeelsmodel raken waaronder de vast/flex verhouding en de (mogelijk) ongunstige effecten voor de alle binnen KLM werkzame werknemers.

KLM is bereid en heeft de intentie ondanks de complexiteit (o.a. omdat KLM niet overal zeggenschap over heeft) om hier gezamenlijk invulling aan te geven, onder de conditie dat beide partijen kunnen concluderen dat de arbeidsvoorwaardelijke concessies van werknemers enerzijds en de tegenprestatie van het bedrijf anderzijds voldoende tot elkaar in verhouding staan.

Partijen verwachten wederzijds financieel en inhoudelijk commitment om deze complexe situatie tot een wederzijds bevredigende uitkomst te laten leiden.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid